Personuppgifter om anställda på företag eller andra organisationer som sökt stöd

Den här informationen riktar sig till dig som är anställd på en organisation som har sökt korttidsstöd eller andra stöd av Tillväxtverket. Här ger vi information om den personuppgiftsbehandling som sker för att handlägga och bereda ärenden rörande sådana stöd som också kräver att man redovisar uppgifter om anställdas arbete. Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamål med och rättslig grund för behandlingen

För att möjliggöra systemet för de företagsstöd som Tillväxtverket hanterar, sker behandling av personuppgifter. Ändamålet med personuppgifts behandlingen är att handlägga och bereda de ärenden som inkommer till Tillväxtverket. Ändamålet är också att utföra uppföljning och utvärdering av stöden. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Tillväxtverkets rättsliga förpliktelser enligt olika stödförordningar samt förvaltningslagen (2017:100). Behandlingen som sker för att utföra uppföljning och utvärdering av stödet sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Var personuppgifterna kommer ifrån och kategorier av personuppgifter

Personuppgifterna om dig som anställd i en organisation som har sökt stöd, eller medverkar i ett projekt som har beviljats stöd, har lämnats in till Tillväxtverket via din arbetsgivare. För att kunna hantera handläggningen av stödet hämtar Tillväxtverket även uppgifter från andra statliga myndigheter.

De kategorier av uppgifter som kan behandlas om dig som anställd vid en sökandeorganisation är namn, personnummer eller samordningsnummer, roll i berört projekt, arbetad tid, frånvaro från arbetet (semesterdagar, vård av barn, sjukfrånvaro som inte räknats av den ordinarie lönen, föräldraledighet som inte räknats av den ordinarie lönen, facklig förtroendetid), inkomstuppgifter samt hur inkomst har påverkats under korttidsarbete och särskilda kategorier av personuppgifter i form av sjukintyg m.m. (uppgift om hälsa).

Vid frånvaro på grund av vård av barn förekommer uppgifter om barnet.

De som kan ta del av personuppgifterna

De som kan ta del av uppgifterna är medarbetare på Tillväxtverket som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. I projekt med flera projektpartner kan dina uppgifter behöva lämnas ut till projektägaren för att denna ska kunna ansöka om utbetalning av projektstöd.

Förutom de utlämnanden av personuppgifter som Tillväxtverket behöver göra till följd av offentlighetsprincipen (se nedan under rubriken "Personuppgifter är ofta allmänna handlingar") använder sig Tillväxtverket i vissa fall av personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Tillväxtverket har lämnat för behandlingen. Biträdet och dess underleverantörer får aldrig ta del av fler uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Tillväxtverket omfattar. Tillväxtverket har personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kan förekomma i myndighetens it-tjänster, såsom dokumenthanteringssystem och ​e-post.

Utöver utlämnanden till följd av offentlighetsprincipen och användning av personuppgiftsbiträden kan andra myndigheter få ta del av personuppgifterna. Det är olika statliga myndigheter, till exempel Skatteverket. Statistiska Centralbyrån och Förvaltningsrätten i Stockholm. Det sökande företaget kan också få del av personuppgifterna om den begär ut informationen i ärendet.

Mer om personuppgifter

Information om lagringstid och vilka rättigheter du har rörande dina personuppgifter hos Tillväxtverket hittar du i den allmänna informationen hur vi behandlar personuppgifter.

Kontakt

Har du frågor rörande Tillväxtverkets personuppgiftsbehandling kan du höra av dig till Tillväxtverkets dataskyddsombud:

dataskyddsombud@tillvaxtverket.se

Dataskyddsombud Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm