Vår verksamhet

Vår verksamhet utgår från tre politikområden: näringspolitik, regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik.

Verksamheten styrs av regeringens instruktion och årliga regleringsbrev.

Starkt näringsliv

Tillväxtverket driver på och underlättar omställning och förnyelse i olika näringar och branscher. Vi genomför insatser som främjar entreprenörskap, hållbar tillväxt och utveckling i företag. Insatser som stärker konkurrenskraften och förenklar för företagen.

 • Vi ger kunskap för förändring. Företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut. Våra insatser syftar till ökad kunskap som stöd för förändring. Industrin och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för sysselsättning och konkurrenskraft i hela landet.
 • Vi arbetar för att fler företag ska ta vara på digitaliseringens och den gröna omställningens möjligheter. Klimatomställningen ställer företagen inför stora utmaningar, inte minst inom digitalisering och kompetensförsörjning.
 • Vi ökar kunskapen om turism- och besöksnäringen i Sverige. Turism och besöksnäringen har stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet.
 • Vi jobbar för att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. Livsmedelssektorn är en kärnsektor i svensk ekonomi med outnyttjad potential.
 • Vi ger stöd till regelgivare när regler för företag ska tas fram eller ändras. Vi lämnar också förslag till regeringen som bidrar till enklare myndighetskontakter för företag. Att förenkla för företag är centralt i arbetet med att skapa förutsättningar för fler och växande företag.
 • Vi driver webbplatsen verksamt.se tillsammans med flera andra myndigheter. Tillgång till digitala tjänster är en viktig förutsättning för företagens konkurrenskraft.

Regional utveckling

Tillväxtverket främjar hållbar utveckling i alla delar av landet och verkar för att ta tillvara potentialen i olika platsers förutsättningar. När samhället samverkar för att utveckla en plats, kan företag växa och platsen blir attraktiv att leva, bo och verka på.

 • Vi främjar ett aktivt regionalt regionalt utvecklingsarbete i länen och utvecklar och förbättrar förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande mellan olika relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå.
 • Vi arbetar för hållbar utveckling i alla delar av landet. Sveriges 21 regioner har olika behov och förutsättningar. Det regionala utvecklingsarbetet handlar om att ta tillvara potentialen i dessa olika förutsättningar. Arbetet ska stärka utvecklingskraften i städer, tätorter och landsbygder.
 • Vi erbjuder kunskap till regioner och kommuner för att hantera en större omställning. När ett stort företag drar ner eller flyttar sin verksamhet från en kommun uppstår olika effekter.

Landsbygdspolitik

 • Vi stärker genomförandet av den nationella landsbygds­politiken. Målet är livskraftiga landsbygder. Det vill vi nå med hjälp av kunskap, nätverk och stöd till särskilda projekt.
 • Vi arbetar med att stärka den kommersiella servicen i landsbygder. Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

EU-fonder

Vi ansvar för samordning, förvaltning och utveckling av genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning i Sverige inom ramen för den europeiska sammanhållningspolitiken.

Grön och digital omställning

Tillväxtverket accelererar grön och digital omställning. Utvecklingen i omvärlden innebär förändrade förutsättningar för företag, regioner och kommuner. Det behövs därför fler företag som driver på utvecklingen. Satsningar för att stärka, förnya och anpassa små och medelstora företag är avgörande för en långsiktigt stark svensk ekonomi. Tillväxtverket bidrar i omställningen genom att samordna och koordinera insatser och genom att erbjuda finansiering enskilt och tillsammans med andra statliga myndigheter, regioner, företagsorganisationer och främjare.