Utveckla servicelösningar i landsbygder

För att upprätthålla servicenivån behöver lösningar utgå från olika förutsättningar. Därför finansierar Tillväxtverket olika idéer inom Landsbygdsprogrammet. Kunskapen vi får från projekten omsätter vi i vårt metodstöd till regioner och kommuner.

Kassa i en butik. En kvinna med kockmössa plockar varor från bandet och ler mot expediten.

Mål

De projekt vi finansierar ska bidra till ett stärkt regionalt servicearbete för en jämställd, utvecklad och stabil serviceinfrastruktur i Sveriges landsbygder. Projektmedlen ska bidra till att det skapas god tillgång till grundläggande service inom rimligt avstånd för medborgare och företag och så att det finns förutsättningar för människor att bo och för företag att verka var de vill i landet.

Bakgrund

Grundläggande kommersiell service som mataffärer och mackar behövs i alla delar av landet även om kundunderlaget och avstånden varierar. I olika landsbygder kan det behövas speciella lösningar för att upprätthålla servicenivån. Ofta bygger de på samverkan mellan olika aktörer eller flera serviceslag.

Insatser

Tillväxtverket beviljar stöd till projekt som provar nya idéer och bygger kunskap om lokala servicelösningar och projekt som skapar långsiktighet i det servicearbete som genomförs lokalt och regionalt. Stödet kommer från EU:s landsbygdsprogram. Totalt för perioden 2014 – 2022 har Tillväxtverket beviljat projektmedel till 84 insatser för sammanlagt knappt 138 miljoner kronor.

Under 2022-2024 har vi särskilt fokus på hur kommuner kan arbeta för att skapa delaktighet både mellan olika förvaltningar och mellan olika aktörer på en plats. På så sätt kan den lokala servicen bli starkare.

Resultat

Guider och verktyg

Tillväxtverket har följt insatser som fått finansiering från landsbygdsprogrammet för att utveckla service både lokalt och regionalt. Resultatet visar att det lokala behovet av kommersiell service har stora variationer, precis som förutsättningarna.

Det finns dock några faktorer som ett framgångsrikt servicearbete inte kan vara utan. Som samverkan, förankring och att utgå från det lokala engagemanget och en gemensam målbild. Det berättar vi mer om i guiden