Stärkta förutsättningar för kvinnors företagande

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att ta fram en sammanställning över tidigare insatser för att främja kvinnors företagande. Sammanställningen ska innehålla en beskrivningen av de åtgärder som genomförts sedan 2006, en utvärdering av hur effektiva åtgärderna varit och förslag framåt.

Två kvinnor sitter framför en dator

Sammanställningen ska utgå från åtgärder som har genomförts av statliga aktörer, men kan också inkludera andra aktörer då Tillväxtverket bedömer att det är relevant. Vidare ska Tillväxtverket sammanställa relevant kunskap och forskning som rör hinder för kvinnors företagande, och då också särskilt uppmärksamma ägarfrågor.

Med utgångspunkt i sammanställningen ska Tillväxtverket bedöma vilka typer av åtgärder, både på kort och lång sikt, som bäst främjar kvinnors företagande. Erfarenheter från Tillväxtverkets tidigare uppdrag om diversifierat företagande ska tillvaratas.

Tillväxtverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet i november 2023.

Mer information om uppdraget