Säker digitalisering

Att arbeta strategiskt, systematiskt och aktivt för en säkrare digitalisering ger nya affärsmöjligheter och ökade konkurrensfördelar. Digitalisering och digital säkerhet bör vara en integrerad del av företagens strategiska affärs- och verksamhetsutveckling och av riskhanteringsarbetet.

Mål

Små företag måste stärka sin förmåga att hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för en ökad affärsnytta.

Bakgrund

Sverige är ett av EU:s mest digitaliserade länder, men digitaliseringen innebär både möjligheter och risker för näringslivet. De positiva effekterna av digitalisering är uppenbara, men det finns även en baksida i form av ökade cyberrisker, IT-incidenter och så kallade tredjepartsrisker där både företag och leverantörer använder sig av olika underkonsulter och externa system.

Företagen har ibland svårt att se den ekonomiska vinningen med den nya tekniken och hur denna kan anpassas för egen verksamhet och hur digitala arbetssätt och affärsstrategier kan vara en konkurrensfördel.

En annan svårighet är att på egen hand välja bland de digitala verktygen som idag finns på marknaden. Digital kompetens är mycket en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och förmågan att agera utifrån nya behov saknas ibland i de mindre företagen.

Digital säkerhet, cybersäkerhet och andra begrepp

  • Säker digitalisering för ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag – handlar om att hantera olika perspektiv av digital säkerhet i företagens strategiska arbete för att förnya och förändra sina affärsmodeller, erbjudanden och produkter. Rätt använt kan säker digitalisering ge konkurrensfördelar och tillväxt. Arbetet ska hanteras av styrelse, ägare och ledning.
  • Informationssäkerhet – omfattar skydd av all information och data i en organisation, inte bara den digitala utan också den fysiska, exempelvis den talade och pappersbundna. Det handlar om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt – och behöriga - personer, och i rätt tid.
  • IT-säkerhet – omfattar skydd av en organisations tillgångar som information och data, datorer och programvaror. Händelser och oaktsamhet kan vara naturkatastrofer, handhavandefel och felbedömningar av individer och organisationer, dåligt anpassad verksamhet, avgrävda kablar, bränder, brister i hårdvara och applikationer.
  • Cybersäkerhet– är ett samlingsbegrepp för de verktyg, metoder och teknik som
    individer och organisationer använder för att skydda informations- och kommunikationssystem, nätverk, program, användare och tredjeparter från cyberattacker och cyberhot.

Insatser

Våra piloter inom säker digitalisering

Som en del av ett kunskaps- och inventeringsarbete inom säker digitalisering finansierade Tillväxtverket ett antal pilotinsatser under 2022 och 2023. Pilotinsatserna bygger vidare på erfarenheter från andra uppdrag hos Tillväxtverket. De syftar till att stärka småföretagens strategiska arbete för att hantera digitaliseringens risker för en hållbarare affärs- och verksamhetsutveckling. Arbetet ger bättre förutsättningar för att integrera perspektivet digital säkerhet i framtida satsningar.

Följande projekt genomfördes under 2022 0ch 2023

  • Säker digitalisering Halland, High Five
  • Säkra affärer, Almi Företagspartner Nord, Västerbotten
  • Pilot för säker digitalisering Västernorrland, Bron Innovation
  • Pilotutbildning Cybersäkerhet inom avancerad digitalisering, Linköping Science Park, Östergötland.

Pilotinsats för checkar för digital säkerhet 2023

I samarbete med projektägarna som nämns ovan initierade Tillväxtverket en pilotinsats med små konsultcheckar för digital säkerhet. Piloten nådde en bred målgrupp av mer traditionella småföretag till startups- och programvaruföretag. Syftet var att utveckla företagens förmåga att beställa konsulttjänster, utveckla interna processer, vidareutbilda personal och att välja digitala system och verktyg.

Erfarenheter från tidigare arbete

Insatsen för Säker digitalisering bygger vidare på erfarenheter från flera genomförda regeringsuppdrag och andra insatser på Tillväxtverket.

Publikationer

Kontakt

Karin Östberg
karin.ostberg@tillvaxtverket.se