Regional export­samverkan

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid. Därför har vi startat regional exportsamverkan över hela landet. Här är några resultat från uppdraget.

Investeringar

RES utvecklingsprojekt 2022

Under 2022 delfinansierade vi elva utvecklingsprojekt med inriktning på branschsatsningar för ökad export hos Sveriges små och medelstora företag. Projekten har verkat inom turismindustrin, premiumsegmentet inom kulturella och kreativa näringar, sport- och outdoor, dataspelsbranschen, trä- och möbelindustrin samt miljötekniksegmentet. Projekten presenteras kort under de gröna flikarna nedan.

Ökad export i turismindustrin

När pandemin bröt ut 2020 blev det ett tydligt fokus i världen på den inhemska turismen. Efter pandemin, när restriktionerna släppt, skapades ett vakuum på marknaden. Intresset för att besöka Sverige är växande hos internationella besökare, men för att locka dessa krävs insatser hos näringslivet.

Stua, upphandlad part för att driva det regionala turimuppdraget i Sörmland, beviljades medel för att genomföra projektet Ökad export inom turismindustrin. Projektet analyserade marknadens behov samt företagens förutsättningar och behov för att nå ökad konkurrenskraft och export i sviterna av pandemin. Besöksmotiv samt möjligheter och utmaningar för att locka internationella besökare kartlades i projektet.

Projektet visar bland annat att det finns ett kunskapsglapp mellan vad företagen har idag och vad de post-pandemiska kunderna efterfrågar. Behovet från resenären att boka genom resebyråer/reseåterförsäljare har ökat genom pandemin, företagen i sin tur arbetar mindre med återförsäljare idag jämfört med tidigare. En av projektets slutsatser är att ett tydligare och mer strategiskt arbete mot researrangörer kan stärka Sörmland och företagens konkurrenskraft långsiktigt för fler flerdagarsupplevelser.

Resultaten från projektet har sammanställts i en rapport, i en populärversion av denna och i en kortfilm som bland annat sprids via sociala kanaler.

Projektägare: Stua AB
Projektperiod: 2022-03-01–2022-11-30
Beviljade medel: 250 000 kronor
Total projektbudget: 500 000 kronor
Kontaktperson: Åsa Malmqvist, asa@stua.se

Mer information:

Export av svenska premiumprodukter

Gustaf III Kommitté beviljades medel för ett projekt som syftade till att bidra till att öka exporten av svenska premiumprodukter. Projektet gjorde en kartläggning av 250 företag inom premiumsegmentet i Sverige och har med hjälp av en enkät och djupintervjuer identifierat företagens specifika behov exporthjälp.

Projektet ska främja export av svenska premiumprodukter och tjänster genom att:

 • Ta fram information om hur många företag det finns i detta marknadssegment, och hur mycket export de har idag.​
 • Synliggöra företagen på den svenska och internationella marknaden för att locka en exklusiv turism till Sverige där innovativa, kulturspecifika premiumprodukter kan utgöra en parameter.
 • Dra nytta av kontakter via medlemskapet i The European Cultural and Creative Industries Alliance (ECCIA), för att hitt nya kontakter och vägar till internationalisering.

Projektet visar att det finns en stor exportpotential av svenska premiumprodukter och att exportviljan och kapaciteten hos dessa företag är stor. Företagen inom segmentet är beroende av export för att kunna överleva. De flesta av företagen är små och jobbar enskilt. Då de ofta saknar tid och kunskap om främjarsystemet behöver de stöd för att hitta rätt verktyg och samarbeten för att nå internationalisering och rätt marknad.

Projektet konstaterar vidare att det behövs en översyn av definitioner för yrkesindelning och statistik över företag inom kreativa och kulturella näringar för att bättre kunna rikta rätt hjälp till de olika företagens behov.

Småskaligt specialisthantverk ingår i en större tillverkningskedja med många företagare som är beroende av export och bör uppmärksammas även för att kunna behålla hantverkskunnandet i landet. En annan slutsats är att hållbarhet är en följd av premiumprodukter som tillverkas hantverksmässigt av hög kvalitet vilket ger en lång livslängd och därmed är ett viktigt bidrag för att minska resursslöseri.

Projektägare: Gustav III Kommitté
Projektperiod: 2022-03-01–2022-11-30
Beviljade medel: 210 000 kronor
Total projektbudget: 420 000 kronor
Kontaktperson: Towe Norlen, towenorlen@hotmail.com

Exportutbildning 2022

Projektet ska, på uppdrag av och tillsammans med de tre branschorganisationerna Svenskt Sportforum, Scandinavian Outdoor Group och TEX!Sweden, skapa basen för en årlig exportutbildning samt etablera ett alumni-nätverk för utbildningens deltagare.

Målgrupp är små och medelstora företag inom sport-, fritids- och friluftsbranscherna som utvecklar och marknadsför konsumentprodukter under eget varumärke med ambition att växa på exportmarknader. Projektet ska ge ökad exportkompetens, ökat nätverkande och erfarenhetsutbyte samt en accelererad internationell tillväxt för branschens små och medelstora företag med exportpotential. 14 företag tar del av utbildningen under projektperioden.

Helping You Grow International Business beviljades medel för att genomföra en exportutbildning för företag inom sport, outdoor och konfektion. Fjorton företag gick utbildningen som omfattade tre heldagar och tre workshops och som till stor del kompletterades med individuell coachning. Utbildningen genomfördes i samarbete med branschorganisationerna Scandinavian Outdoor Group, Svenskt Sportforum och Tex! Sweden.

Sport- och outdoorbranschen har haft en positiv utveckling under pandemin med stor ökning av konsumentefterfrågan. Samtidigt har branschen haft stora utmaningar med export på grund av nedstängda marknader och tillverkningsländer, inställda mässor med mera. Branschen är i transformation från fysisk till digital kommunikation och distribution.

Projektet har bidragit till ökad exportkompetens hos de deltagande företagen, och har bidragit till att de kan undvika dyrköpta misstag och nå snabbare exportframgångar. Projektet har visat att det finns en stor nytta av branschsamverkan genom kunskapsöverföring och spridning av goda exempel. Ett alumni-nätverk för utbildningens deltagare har etablerats.

Projektägare: Helping You Grow International Business AB
Projektperiod: 2022-03-28–2022-11-07
Beviljade medel: 300 000 kronor
Total projektbudget: 600 000 kronor
Kontaktperson: Martin Kössler, mk@huginbiz.com

Interlink - modell för exportsatsning till mindre dataspelsföretag

Många av de mindre dataspelstudiorna i Sverige består framför allt av produktnära kompetenser såsom spelskapare, programmerare och grafiker. Kapaciteten för att i tidiga skeden bedriva aktivt exportarbete är begränsad. Projektets ambition är att skapa en gemensam modell för exportsatsning, primärt för mindre dataspelsföretag, men skulle också kunna skalas upp och anpassas för andra branscher med liknande, skalbara, affärsmodeller.

Science Park Skövde beviljades medel för projektet InterLink som genomfördes i samverkan med Science City Skellefteå, Karlstad Innovation Park och Game Habitat Southern Sweden. Projektet fokuserade på exportstöd och exportsamverkan för mindre spelbolag. Målet var att 24 deltagande företag skulle få del av de ingående klustrens samlade erfarenhet och stödverktyg kring exportsatsningar i form av exportförberedande åtgärder som coachning, affärs- och juridikförberedelser samt genom stöd på plats vid en exportpilot vid en nordisk paviljong på den internationella mässan Gamescom i Köln. Ambitionen var att skapa en gemensam modell för exportsatsning, primärt för mindre dataspelsföretag men som också skulle kunna skalas upp och anpassas för andra branscher med liknande affärsmodeller.

Projektet har bland annat bidragit till ökad exportkompetens hos de deltagande företagen. För samverkansparterna har nyttan varit att hitta och dokumentera exportförberedande stödinstrument och hur de bäst kan stötta företagen på plats på internationella exportarenor, men även samarbetsmässigt då de ser fler frågor som de skulle kunna samverka kring i framtida projekt.

De deltagande företagen hade olika grader av kunskaper kring GDPR, aktieägaravtal, immaterialrätt samt utgivar- och investeraravtal. Lösningen blev att skapa en checklista med olika typer av frågeställningar som behöver beaktas innan man påbörjar en marknadsintroduktion och extern kapitalanskaffning. Extra fokus lades på immateralrätt då det är ett område som dels är odokumenterat bland företagen, men som är det som bygger värde i verksamheterna. Här finns det fortfarande mycket att göra för att skapa förståelse för betydelsen, men också att utforma arbetssätt för kontinuerlig dokumentation.

Projektet växlade upp Kraftsamling dataspelsbranschen som under 2022 drevs av RISE med finansiering från Vinnova.

Projektägare: Science Park Skövde AB
Projektperiod: 2022-06-01–2022-11-11
Beviljade medel: 400 000 kronor
Total projektbudget: 821 000 kronor
Kontaktperson: Petri Ahonen, petri.ahonen@scienceparkskovde.se

Mer information:

Vaultbreaker – hur utbildning påverkar exportmöjligheten inom dataspelsbranschen

Det råder kompetensbrist i den svenska spelbranschen, vilket är en nyckelfaktor för att bolag i branschen skall kunna växa och exportera spel till världen.

Spelplan-ASGD beviljades medel för att genomföra projektet Vaultbreaker. Projektet har inneburit kunskapsarbete, informationssammanställning och kartläggning av kompetensbristen i den svenska spelbranschen. Resultatet är en rapport, Vägar in i spelbranschen, som ger en enhetlig och samlad bild av spelutbildningarna i landet över olika utbildningsformer, dess påverkan på branschen, bristen på utbildningsplatser, samt statistik över antagna och utexaminerade från landets spelutbildningar. Rapporten går även igenom branschens yrkesroller och fördelningen däremellan. Även vilka som arbetar i branschen, vilken utbildningsbakgrund som finns, arbetskraftsinvandring samt olika typer av utbildningar. Rapporten i korthet:

 • Inom tio år kommer Sverige sakna minst 25 000 spelutvecklare för att behålla samma tillväxttakt om ingenting görs nu.
 • 2021 nyanställdes 1 348 personer på spelutvecklingsföretag i Sverige, men bara 616 personer slutförde en spelutbildning.
 • 27 procent av alla som påbörjade en spelutbildning 2022 på högskola, universitet eller yrkeshögskola är kvinnor.
 • Mellan 30–50 procent av alla som arbetar i med spel i Sverige har flyttat hit från andra länder.
 • Hälften av alla som flyttat till Sverige för att arbeta med spel kommer från länder utanför EU.

Rapporten ger följande rekommendationer:

 • Fler utbildningsplatser, inte minst inom yrkeshögskolan.
 • Kortare ledtider och bättre regler för arbetstillstånd.
 • Mer medel till forskning.
 • Att fler får möjlighet att lära sig spelutveckling, och att fler kvinnor uppmuntras söka eftergymnasiala utbildningar inom spel.

Med bättre överblick och data har projektet tydliggjort hur bristen på utbildad personal påverkar exportmöjligheterna hos dataspelsbranschens företag i landet, samt pekat på möjliga åtgärder för att förbättra situationen.

Projektet växlade upp Kraftsamling dataspelsbranschen som under 2022 drevs av RISE med finansiering från Vinnova.

Projektägare: Spelplan-Asgd AB
Projektperiod: 2022-06-01–2022-12-07
Beviljade medel: 200 000 kronor
Total projektbudget: 400 000 kronor
Kontaktperson: Johanna Nylander, johanna.nylander@dataspelsbranschen.se

Mer information:

GameXp – samverkan för ökad export i dataspelsbranschen

Under de senaste åren har stora svenska spelkoncerner bildats och blivit mångmiljardbolag på börsen. De har enorm köpkraft och kan avvakta succéer innan de går in och investerar i - eller köper upp - mindre spelbolag. Detta har gjort att svenska SMF inom spelutveckling har svårt att få finansiering eller annan hjälp under de första åren. En konsekvens av detta blir att de inte mäktar med det internationaliseringsarbete som krävs för att nå full exportpotential.

Science City Skellefteå beviljades medel för att genomföra projektet GameXP för att sammanställa erfarenheter av regional samverkan från internationella samarbeten i Östersjöregionen med mål att ta fram en modell som kan användas i andra regioner för att utveckla små och medelstora företag. Projektet fokuserade på stärkt internationell samverkan inom spelklustret Arctic Game (Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå) genom att bland annat arrangera eventet Arctic Game Week. Projektet deltog också i Europe’s Game Industry Collaboration Meet-up. Syftet med projektet var att ge inspiration kring hur man även i andra kluster/regioner kan arbeta för att skapa goda exportmöjligheter.

Projektet har gett insikt om hur viktiga internationella mötesplatser och kontaktytor är för att bolag ska få chans att pitcha sina spel, träffa investerare och andra nyckelpersoner i branschen. De är även viktiga för att hitta samarbeten internationellt för att stärka spelbranschen i norra regionen samt för att stärka de interna relationerna inom klustret Arctic Game. Arctic Game Week (inkl. Arctic Game Conference, Arctic Game Pitch by GTR, Fantastic Conference och Arctic Game Female meetup) och Nordsken (en festival för spel, kultur och kreativitet) är redan etablerade och årligt återkommande event i norr som lockar deltagare och intressenter från hela världen. Där skapas nätverk och affärer på ett sätt som annars knappt är möjligt att åstadkomma.

Arctic Game kommer fortsättningsvis prioritera stöttandet av dessa event. Andra viktiga fokusområden för spelklustret kommer vara att stärka regionens spelcommunity, stärka bolagens nätverk med varandra (den inre marknaden) och stimulera till samarbeten och affärsutveckling samt att verka för en etablering av en stark inkubator/accelerator specifikt inriktad mot spelutveckling.

Projektet växlade upp Kraftsamling dataspelsbranschen som under 2022 drevs av RISE med finansiering från Vinnova.

Projektägare: Science City Skellefteå AB
Projektperiod: 2022-05-16 till 2022-11-30
Beviljade medel: 150 000 kronor
Total projektbudget: 300 000 kronor
Kontaktperson: Daniel Wilén, daniel.wilen@arcticgamelab.com

Mer information:

Branschsatsning Trä- och möbelföretagen

Arbio beviljades medel för att bygga vidare på det projekt de genomfört 2021 där de tagit fram marknadsanalyser på utvalda marknader. I det här projektet gjorde Arbio matchmaking-/besöksresor tillsammans med 24 företag till två av de marknader de tidigare fokuserat på, i samband med London Design Festival i september och Orgatec i Köln i oktober. Den primära målgruppen för projektet var små och medelstora möbelproducenter.

Projektet skräddarsydde möten med branschkollegor samt potentiella agenter, arkitekter och inköpsorganisationer på respektive marknad. Företagen besökte även mässorna för att utvärdera potentialen i att ställa ut vid nästa tillfälle.

Några av slutsatserna från projektet är att när svenska möbelföretag etablerar en närvaro, bygger upp kontaktnät och visar upp svensk design på utlandsmarknader kommer svenska leverantörer att bli alltmer aktuella och relevanta när möbler och inredning efterfrågas. Projektet visar också att svensk möbelindustri ligger långt framme vad gäller hållbarhet och lever upp till högt ställda krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar genom leverantörskedjan.

När svenska företag etablerar affärsrelationer internationellt kan det ge ringar på vattnet vad gäller hållbarhetsaspekter på de aktuella marknaderna.

Projektägare: Arbio AB
Projektperiod: 2022-03-01–2022-11-30
Beviljade medel: 280 000 kronor
Total projektbudget: 680 000 kronor
Kontaktperson: Linda Löf, linda.lof@tmf.se

Revamping sustainable export for Swedish design SMEs @Copenhagen Design Week

Exportsatsningar i möbel- och inredningsbranschen har varit en bristvara sedan pandemin startade, alla internationella mässor har varit inställda sedan våren 2020.

Interior Cluster Sweden beviljades medel för projektet Revamping sustainable export för Swedish ​design SME:s @Copenhagen Design Week. Projektet genomförde ett branschrelevant event och utställning i samband med 3daysofdesign i Köpenhamn i juni. Syftet var att öka kunskapen om svensk möbel- och inredningsindustri och synliggöra hållbarhetsaspekter internationellt, i den nya marknaden efter pandemin.

Målgrupp för projektet var små och medelstora möbeltillverkare, formgivare och produktutvecklare med inredningsproduktion som primärt fokus. Tio företag deltog tillsammans med projektet i eventet i Köpenhamn.

Några av lärdomarna från projektet är att tillsammans och mer förberedda blir företagen starkare på att förmedla sina varumärken och vad Sverige som designnation står för. Hållbarhet som säljargument har stor utvecklingspotential, ligger i tiden och är en konkurrensfördel.

Projektägare: Interior Cluster Sweden AB
Projektperiod: 2022-03-01–2022-10-31
Beviljade medel: 497 485 kronor
Total projektbudget: 995 000 kronor
Kontaktperson: Anna Rosenqvist, anna.rosenqvist@interiorcluster.se

Framtagande av samlade svenska lösningar för att hantera vattenbristen

IVL Svenska Miljöinstitutet beviljades medel för projektet Framtagande av samlade svenska lösningar för att hantera vattenbristen. Projektet syftade till att stärka ekosystemet av vattenrelaterade lösningar för att bidra till ökat branschsamarbete och svensk export. Målgrupp för projektet var små och medelstora företag och startups vars lösningar finns inom byggnader.

Under inledningen av projektet analyserades ekosystemet inom branschen vilket ledde till att projektet gemensamt med företagen drog slutsatsen att det är mot industrin som de svenska företagen har starkast erbjudande. Ett resultat av projektets insatser är ett nytt konsortium av företag under namnet Swedish Circular Water Solutions som påbörjat maknadsföringsinsatser mot valda exportmarknader.

Målgrupp för projektet är små och medelstora företag och startups vars lösningar finns inom byggnader.

Projektägare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projektperiod: 2022-03-01–2022-11-20
Beviljade medel: 300 000 kronor
Total projektbudget: 600 000 kronor
Kontaktperson: Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se

Branschsatsning för ökad export Värmland

Paper Province beviljades medel för projektet Branschsatsning för ökad export Värmland för att stärka erbjudandet för hållbart industriellt träbyggande.

Projektet baserades på tesen att det finns en potential för det industriella träbyggandet som är långt större än den inhemska marknaden i Sverige. För att testa tesen genomfördes inom ramarna för projektet en affärsdelegation till den internationella mötesplatsen Forum Wood Building Nordic i Helsingfors i september 2022 där delegationen även genomförde flera studiebesök och affärsmöten. Syftet var att ge möjlighet för deltagande företag att visa upp sina specifika produkter, tjänster och lösningar på en internationell arena samt att uppmuntra dem till att lyfta hållbarhetsfrågor som en konkurrensfördel. Fyra företag ingick i affärsdelegationen tillsammans med Paper Province, Region Värmland och Karlstads universitet.

Projektet har bidragit till att hinder för export identifierats, bland annat har det blivit tydligt att skillnader i nationella byggstandarder utgör stora utmaningar för verksamheter som bygger på eller är beroende av standardiserade processer. Varje omställning i en fabriksproduktion är kostsam och kan innebära att en exportsatsning inte lönar sig. En annan utmaning är att tekniska lösningar och hur man bygger kan skilja mellan länder. Detta är något som företagen måste förhålla sig till och anpassa sitt erbjudande så att det fungerar på en ny marknad.

De deltagande företagen har genom projektet ökat sin kunskap om sina förutsättningar att börja eller utöka sin export. De har också fått hjälp att identifiera konkreta marknader och segment. Två av företagen har inlett diskussioner med utländska motparter med ambitionen att etablera framtida samarbeten.

Projektägare: Paper Province
Projektperiod: 2022-04-01–2022-11-30
Beviljade medel: 300 000 kronor
Total projektbudget: 150 000 kronor
Kontaktperson: Elin Appel, e.appel@paperprovince.se

Energi och Hållbar Export – Somalialand

Gästrike Återvinnare, ett kommunalt förbund som ägs av fem kommuner, beviljades medel för att genomföra projektet Energi och hållbar export – Somalialand. Gästrike Återvinnare ansvarar för avfallshanteringen i regionen men de har också under många år arbetat med internationella projekt med målsättningen att skapa miljönytta, utveckling och möjligheter. I samarbete med ett antal svenska småföretag har förbundet skapat ett koncept för att utveckla och förbättra möjligheterna till energiförsörjning och hållbara lösningar i Somalialand.

Det här projektet avsåg att bearbeta redan pågående affärer samt skriva kontrakt och upprätta affärsförbindelser för nya affärer. ​Genom projektet har Gästrike Återvinnare kunnat bli en dörröppnare för företag som i dagsläget lett till tre affärskontrakt och två offerter.

Projektägare: Gästrike Återvinnare
Projektperiod: 2022-05-09 till 2022-11-30
Beviljade medel: 163 575 kronor
Total projektbudget: 327 150 kronor
Kontaktperson: Per-Olof Hallberg, per-olof.hallberg@gastrikeatervinnare.se

Export- och investprojekt

Under 2022 och 2023 delfinansierade vi två projekt som ska bidra till lärande och utveckling mellan regioner kring export- och investeringsfrämjande, samt därtill kopplande kompetensförsörjningsutmaningar. Målsättningen med projekten är att väl fungerade arbetssätt, metoder och koncept ska kunna spridas och tillämpas i fler regioner. Slutmålet är att det ska vara enkelt för företag att kunna etablera sig, utvecklas och ha en god kompetensförsörjning i svenska regioner.

Investerings- och exportsamverkan Kalmar län

Med detta projekt vill Region Kalmar län tillsammans med länets kommuner utveckla en arbetsmodell med processer, strukturer och metoder för ett effektivt och proaktivt investeringsfrämjande arbete i Kalmar län. Detta huvudsakligen genom lärande från andra regioner, i synnerlighet Östergötland, i kombination med utbildnings- och analysinsatser från Business Sweden. På längre sikt ska projektets utfall bidra till ett förstärkt och mer integrerat näringslivsutvecklingsarbete på regional och lokal nivå, där etablerings- och investeringsfrågan utgör en mer naturlig och ordinarie funktion inom organisationens och samhällets företagsfrämjande.

Projektägare: Region Kalmar län
Projektperiod: 2022-04-01–2023-06-30
Beviljade medel: 438 000 kronor
Total projektbudget: 876 000 kronor
Kontaktperson: Zhi Wang, zhi.wang@regionkalmar.se

Kompetensförsörjning för internationella etableringar

Invest in Skåne och Region Värmland ska i detta projekt bidra till att lösa kompetensförsörjningsutmaningar för företag som finns i, eller vill etablera sig i, Skåne och Värmland. Projektet ska utveckla en best practice kring hur man kan jobba integrerat med kompetensförsörjning som en komponent av det investeringsfrämjande arbetet. Projektet ska kartlägga vilka verktyg och behov som finns inom näringslivet samt hur man lockar och behåller de internationella talanger som behövs för att driva innovation och expansion. Genom att arbeta med talangattraktion och bibehållande av internationella talanger som redan finns i regionerna blir erbjudandet till både större och medelstora etableringsprojekt mer attraktivt. Resultatet från projektet avses inte bara gynna de direkta målgrupperna utan även engagera och involvera fler regioner under projektets gång.

Projektägare: Invest in Skåne
Projektperiod: 2022-04-01–2023-10-30
Beviljade medel: 3 642 500 kronor
Total projektbudget: 7 285 000 kronor
Kontaktperson: Ulrika Ringdahl, ulrika.ringdahl@skane.se

Om uppdraget

Tillväxtverket har mellan 2016 - 2022 haft uppdraget att samordna regional exportsamverkan, tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga, Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network samt Exportkreditnämnden.

Regional exportsamverkan har säkerställt ett samlat och tillgängligt erbjudande till företag i hela Sverige. Genom ökat samarbete mellan aktörer inom regional exportsamverkan kan de mindre företagens internationaliseringsbehov bättre mötas.

Inom uppdraget startades 21 regionala exportcentra som hjälper företag som vill exportera.