Minskat uppgiftslämnande

Företagare ska bara behöva lämna sina uppgifter en gång, där det är möjligt och relevant.

Myndigheter ska utnyttja digitaliseringen för att effektivisera både det egna och företagens arbete med att lämna och hantera uppgifter. Digitaliseringen ska också användas för att uppnå en större samordning mellan myndigheterna.

Mål för förenklingspolitiken

Regeringen har fem mål för förenklingspolitiken. Ett mål är att andelen tjänster för företagens kontakter med det offentliga som är digitala och andelen enskilda ärenden som kan hanteras digitalt ska öka i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande och övriga myndighetskontakter – det långsiktiga målet är att företagen ska lämna en uppgift en gång och till ett ställe.

Bakgrund förenkling

Den 1 oktober 2018 trädde förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag i kraft. Syftet är att göra det enklare för företagare att hantera sina ärenden gentemot myndigheter. Förordningen ska minska den börda som små och medelstora företag upplever när de lämnar uppgifter till myndigheter. Tanken är att företagare bara ska behöva lämna sina uppgifter en gång, där det är möjligt och relevant.

Enligt förordningen ska myndigheterna fokusera särskilt på fördelarna med samordning och digitalisering som också kommer företagen till nytta i takt med att nya digitala system utvecklas.

Förordningen berör 67 myndigheter.

Arbetssätt

Bolagsverket och Tillväxtverket ansvarar för rådgivning och uppföljning och bistår i myndigheternas samordning med anledning av förordningen.

Bolagsverket

Bolagsverket stöttar i frågor som rör återanvändning av information och kan ge fördjupad hjälp kring juridik, semantik och teknik. Bolagsverket kan också stötta och guida myndigheter i nyttjandet av befintliga tjänster för att återanvända information som företagen redan lämnat till andra myndigheter.

Tillväxtverket

Tillväxtverket bistår med kunskap och fördjupade insikter kring hur företagens behov av enklare uppgiftslämnande ser ut, vad de upplever som mest krångligt och irriterande och vad som hindrar företagens utveckling och tillväxt. Bland annat genom resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet.

Inom ramen för uppdrag inom livsmedelsstrategin, arbetar Tillväxtverket med att utveckla konceptet med sammanhållna guidade processer från de checklistor som idag finns på verksamt.se till att även innehålla möjlighet till att lämna uppgifter till respektive myndighet och ansöka om relevanta tillstånd som krävs för just den verksamhet som företaget planerar att bedriva.

Uppföljning

Statskontoret har haft i uppdrag att följa upp hur långt berörda myndigheter har kommit i tillämpningen av förordningen om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Uppdraget redovisades i april 2023.

Kontakt

Åsa Westerberg

Bolagsverket
060-18 43 31
fornamn.efternamn@bolagsverket.se

Linda Melin

Bolagsverket
060-18 44 35
fornamn.efternamn@bolagsverket.se

Karin Holmqvist

Tillväxtverket, avdelning Förenkling
08-681 92 18
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se