Kompetensförsörjning inom livsmedelskedjan

Tillväxtverket ska analysera och bidra till att kompetensförsörjningsinsatser kommer till stånd inom livsmedelskedjan för att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

En kvinna skakar hand med en person

Uppdraget ska genomföras i två steg:

  1. Steg 1 är att analysera och ge förslag på åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn.
  2. Steg 2 ska bidra till kompetensförsörjningsinsatser för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Med utgångspunkt i analysen i steg 1 ska Tillväxtverket, genom dialog med berörda myndigheter och andra aktörer, bidra till utveckling och etablering av relevanta utbildningar och andra kompetensförsörjningsinsatser. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med näringen, Sveriges Kommuner och Regioner samt aktörer med regionalt utvecklingsansvar.

Resultat

Digital utbildning för kött-och charkföretag

Pilotprojektet Digital utbildning för kött-och charkföretag syftar till att skapa möjlighet för företag att kompetensutveckla befintlig personal och se till att personer som vill arbeta i branschen får tillgång till utbildning.

Kompetens kommer att vara avgörande för företagens konkurrenskraft på en internationell marknad. Rätt kompetens, i rätt tid och på rätt plats är väsentlig för små- och medelstora företagsverksamhetsutveckling.

Pilotprojektet pågår mellan december 2020 och januari 2022.

Attrahera mera

Attraktionskraft är en viktig fråga inom livsmedelssektorn, Region Skåne är projektägare för piloten ”Attrahera mera”, som beviljades 800 000 kronor. Projektet ska ta fram en modell för hur små företag inom livsmedelssektorn kan arbeta med sin kompetensförsörjning för att öka sin attraktionskraft.

Publikationer

Kontakt

Minna Rydgård

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se