Jämställd tillväxt ( i regionerna?)

Kvinnor och män ska, oavsett ålder och bakgrund, ha samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till de resurser som satsas på tillväxt. Under 2016–2018 lägger Tillväxtverket 108 miljoner kronor på att stärka jämställdheten i regionernas tillväxtarbete.

Mål

Att stärka jämställdheten i det regionala tillväxtarbetet är ett uppdrag vi har fått av regeringen. De 108 miljoner som följer med uppdraget har vi till största del fördelat 34 miljoner per år till regioner och länsstyrelser. De använder pengarna bland annat till att:

 • utbilda sina anställda och andra företagsfrämjande aktörer
 • stärka jämställdhetsperspektivet i styrdokument och processer
 • bredda rekryteringen i näringslivet
 • kartlägga, synliggöra och följa upp skillnader mellan kvinnor och män avseende inkomst, sysselsättning, företagande, projektstöd med mera.

En genomgående tanke är att jämställdhet ska vara en integrerad del av allt regionalt tillväxtarbete och prägla, arbetssätt, rutiner analyser och uppföljningar.

Bakgrund

Ökad jämställdhet ger ökad tillväxt

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat genom bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för regionen.

Med det menar vi bland annat att tillväxten ökar i samhället och i enskilda företag om alla människors affärsidéer, initiativförmåga och företagsamhet kommer till användning, oavsett deras kön och bakgrund. Jämställdhet i tillväxtarbetet är också en rättvisefråga: alla människor har rätt till ett fördomsfritt och medvetet bemötande när de vänder sig till företagsfrämjare eller söker projektmedel.

I dag går företagsstöd och projektmedel främst till män och mansdominerade branscher. För att öka kvinnors tillgång till tillväxtresurserna behövs en större medvetenhet hos alla som jobbar med regional tillväxt och företagsfrämjande – om jämställdhet och om hur jämställdhet kan bidra till ökad tillväxt.

Kortfattat menar vi att jämställdhet och mångfald bidrar till att:

 • mänskliga resurser såsom kunskap och kompetens används mer effektivt.
 • göra en region mer attraktiv genom att i högre utsträckning locka till sig kreativa och talangfulla människor samt kunskapsintensiva företag och kapital
 • ett mer innovativt klimat vilket i sin tur skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling
 • en stärkt demokrati, vilket i sin tur bidrar till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt.

Satsningen bygger vidare på tidigare jämställdhetsarbete

De senaste åren har Tillväxtverket arbetat på flera sätt med att främja kvinnors företagande och stödja regionernas jämställdhetsarbete. Vi har bland annat analyserat fördelningen av företagsstöd ur ett jämställdhetsperspektiv och arbetat för att öka kvinnors delaktighet i det regionala tillväxtarbetet. Alla regioner har tagit fram handlingsplaner för jämställd tillväxt.

Det fortsatta utvecklingsarbetet sker genom samordning, stöd och lärande riktat till Sveriges regioner. Det är en fortsättning på arbetet med regionala handlingsplaner för jämställd regional tillväxt 2012-2014.

Arbetssätt

Vi arbetar med ett intersektionellt perspektiv

Inom uppdraget Jämställd regional tillväxt jobbar Tillväxtverket och regionerna med ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi uppmärksammar hur maktordningar i samhället samverkar, hur hierarkier skapas och hur kön samspelar med andra sociala kategorier, till exempel utifrån bakgrund eller ålder. Ett intersektionellt perspektiv fördjupar och förbättrar våra analyser och möjliga åtgärder.

Fyra prioriteringar grunden för arbetet i regionerna

I regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, pekas fyra områden ut som särskilt betydelsefulla för att nå en jämställd tillväxt. Prioriteringarna ligger till grund för arbetet i regionerna.

 1. Systematiskt ledningsarbete och jämställdhetsintegrering av budget, RUS (regionala utvecklingsstrategier) samt andra strategier och program för exempelvis innovation, boende, transporter, attraktivitet och kompetensförsörjning.
 2. Kartläggning och synliggörande av skillnader mellan kvinnor och män kopplat till inkomst, sysselsättning, företagande, projektstöd med mera.
 3. Fortsatta insatser för att främja kvinnors företagande, utrikes födda kvinnors sysselsättning och företagande, jämställd fördelning av projektstöd och företagsstöd, samt minskad könssegregering på arbetsmarknaden.
 4. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering och genomförande av projekt inom regionalfondsprogrammen 2014–2020.)

Strategi för lika villkor

Idag går statliga resurser i större utsträckning till mäns företag och branscher där mäns företag finns. Därför tog vi fram en nationell strategi för hur resurser kan fördelas lika oavsett kön, ålder, bakgrund, bransch eller affärsmodell.

Forskning och statistik visar att kvinnor och män som söker finansiering, rådgivning eller andra resurser för att starta och utveckla företag behandlas olika. Medel och resurser fördelas i högre grad till mäns företag och till branscher där mest män driver företag.

Vår utgångspunkt är att när statliga och kommunala resurser fördelas ensidigt och när vissa grupper möter hinder i större utsträckning än andra, används inte alla människors företagsamhet och innovationskraft på ett effektivt sätt. Förnyelse i företag och näringsliv hämmas.

Vi vill att kvinnor och män oavsett etnisk bakgrund och ålder ska kunna ta del av insatser och resurser inom rådgivning, nätverk och finansiering på likvärdiga villkor. Och företagsstöd ska vara utformade och tillgängliga så att företag inom alla branscher oavsett företagsstorlek och företagsform kan ta del av dem.

Pilotprojekt

Under 2016 fortsatte vi arbetet med att främja en jämställd tillväxt i alla regioner genom att starta upp pilotprojekt som fått finansiering av Tillväxtverket i Dalarna, Hudiksvall, Stockholm, Västernorrland, Västerbotten och Värmland.

Projekten fick pengar för att arbeta inom ett eller flera av följande områden:

 • Ledarskapsutveckling
 • Innovativ kommunikation
 • Sammanställd och könsuppdelad statistik
 • Samverkansformer med näringslivet alternativt interregionalt
 • Normkritisk metod

Projekten utvecklade metoder, arbetssätt eller förutsättningar för att arbeta med företagande och regional tillväxt på lika villkor oavsett kön, etnicitet, ålder och bransch.

Resultat

Så har regionerna arbetar för jämställd tillväxt

Uppdraget har resulterat i insikter och åtgärder som gav upphov till konkreta förändringar i varje region. Här kan du ta del av resultaten.

Publikationer

Slutrapport

Vad är jämställdhetsintegrering?

Att jämställdhetsintegrera strategier och arbetsprocesser innebär att se till att jämställdhetsperspektivet finns med i alla beslut – på alla nivåer och i alla steg. Jämställdhet blir då inte en separat fråga, utan en central del i planering, genomförande och uppföljning. Det handlar mycket om att införa rutiner så att det inte går att bortse från jämställdhet i något steg.

Vad är intersektionalitet?

Inom uppdraget Jämställd regional tillväxt jobbar Tillväxtverket och regionerna med ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi uppmärksammar hur maktordningar i samhället samverkar, hur hierarkier skapas och hur kön samspelar med andra sociala kategorier, till exempel utifrån bakgrund eller ålder. Ett intersektionellt perspektiv fördjupar och förbättrar analys och möjliga åtgärder.