Digital kompetens för affärsutveckling

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för strategisk affärsutveckling. Digitala lösningar vässar samtidigt konkurrensen.

Två personer framför en datorskärm.

Mål

Små företag måste stärka sin förmåga att hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för en ökad affärsnytta.

Bakgrund

Företagen har ibland svårt att se den ekonomiska vinningen med den nya tekniken och hur denna kan anpassas för egen verksamhet och hur digitala arbetssätt och affärsstrategier kan vara en konkurrensfördel.

En annan svårighet är att på egen hand välja bland de digitala verktygen som idag finns på marknaden. Digital kompetens är mycket en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och förmågan att agera utifrån nya behov saknas ibland i de mindre företagen.

Insatser

I insatsen ingick elva projekt varav sju lite längre huvudprojekt och fyra kompletterande pilotprojekt.

 • Verktyg för företag som jobbar kund­fokuserat med sälj och marknadsföring
 • Nya mötesplatser och höjd digital kompetens hos kreativa bolag
 • Halländska företag fick verktyg för digital förändring
 • Pilotprojekt i Linköping rustar teknikföretag mot cyberhot
 • Anpassad rådgivning i digitalisering
 • Be digital 2.0
 • Höjd digital kompetens för Företagarnas medlemmar
 • Digitalt och säkert i styrelserummen
 • Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld.

Resultat

Viktiga slutsatser

 • Programmet uppnådde sitt syfte med en övervägande positiv inverkan på företagens digitala kompetens och nådde och engagerade också många medverkande företags styrelser och ledningar.
 • Medverkande företags digitala förkunskaper, många var väletablerade företag, verkar inte påverkat nyttan av deltagandet. Detta påvisar att programmet hade en positiv påverkan på företag oavhängigt digitala förkunskaper, vilket visar på vikten och behovet av fortsatta insatser.
 • Delmålet att öka företagens förmåga att ”bedöma och hantera risker vid digitalisering ur ett ekonomiskt perspektiv” visade på något svaga resultat.

Inspirerande exempel

Publikationer

Slutrapport

Kontakt

Karin Östberg
08-681 66 20

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se