Digital förenkling

Tillgång till digitala tjänster är en viktig förutsättning för företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket driver webbplatsen Verksamt.se tillsammans med flera andra myndigheter.

Att förenkla för företag är centralt i arbetet med att skapa förutsättningar för fler och växande företag i Sverige och regeringen har satt upp mål för förenklingspolitiken.

Mål

Regeringen har fem mål för förenklingspolitiken. Ett mål är att andelen tjänster för företagens kontakter med det offentliga som är digitala och andelen enskilda ärenden som kan hanteras digitalt ska öka i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande och övriga myndighetskontakter – det långsiktiga målet är att företagen ska lämna en uppgift en gång och till ett ställe.

Bakgrund

Sveriges företag och företagare behöver bra förutsättningar för att kunna verka, växa och vara konkurrenskraftiga. Digitala tjänster behöver finnas på plats, liksom ett gott bemötande och god service från myndigheter. Genom att hitta konkreta förenklingar kan företagen lägga mer tid på att driva och utveckla sin verksamhet. Det i sin tur stärker Sveriges konkurrenskraft och skapar förutsättningar för fler jobb i växande företag.

Arbetssätt

Tillväxtverket erbjuder och utvecklar information och tjänster för enkla digitala myndighetskontakter och enklare uppgiftslämnande genom verksamt.se.

För att kunna erbjuda företagen ett enkelt kundmöte med smarta tjänster, bidrar vi aktivt till en utvecklad gemensam digital infrastruktur i Sverige och ökad användning av data.

Insatser

Verksamt.se

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns information och e-tjänster samlat för företag.

Serverat

Samverkansprojektet Serverat syftar till att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande och förenkla kontakten med myndigheter. Serverat bidrar även till att handläggningen av ärenden blir effektivare. Inom Serverat utvecklas digital information, guidning och tjänster som utgår från företagens förutsättningar och behov. Tillstånd och liknande förfaranden där företag måste lämna uppgifter till myndigheter för att kunna starta eller utveckla sin verksamhet är i fokus.

På verksamt.se finns guider inom olika områden som tagits fram inom arbetet med Serverat. Där svarar företagaren på frågor om sin verksamhet och utifrån svaren skapas en checklista som är anpassad efter de specifika förutsättningarna. Den visar vilka statliga och kommunala tillstånd som behövs och länkar vidare till mer information och e-tjänster hos kommuner och andra myndigheter. Checklistorna förvaltas och utvecklas av Tillväxtverket. För närvarande finns checklistor för att starta restaurang, café, food-truck eller annan matservering, hotell, camping eller annan logiverksamhet, vattenbruk, biodling och honungsproduktion samt att anordna evenemang.

Kommuner som använder den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) hos Bolagsverket i någon av sina e-tjänster för företagare har möjlighet att bli valbara direkt i checklistorna. En sådan e-tjänst återanvänder och förifyller vissa grundläggande uppgifter om företaget som redan finns hos Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB.

Guider och verktyg

Nätverk och samverkan

Kontakt

Anna Johansson

Avdelningschef Förenkling
08-681 9558
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se