Våra erbjudanden

Kunskap, nätverk och finansiering är våra viktigaste erbjudanden.

Kunskap om näringsliv, företag och regioner

Vi förmedlar kunskap om svenskt näringsliv och de utmaningar och möjligheter som företag, regioner och kommuner står inför.

Vi fördjupar oss i förutsättningar och behov som finns i olika branscher och delar av landet. Kunskapen vi förmedlar har även andra nationella aktörer och regionala och lokala aktörer nytta av.

Nätverk för effektiv samverkan

Vi samverkar med Sveriges regioner, offentliga och privata organisationer och bygger nätverk.

Vi sammanför myndigheter och organisationer med regionalt och lokalt verksamma aktörer. Vi samarbetar även över landsgränser runt Östersjön och inom EU.

Ett målinriktat och handlingskraftigt samarbete gör att samhällets resurser för stärkt konkurrenskraft används effektivt.

Finansiering som stärker näringslivet

Vi bidrar till att affärsidéer med potential får finansiering. Detta gör vi genom egna insatser och genom att informera och sprida kunskap om möjligheter till kapitalförsörjning.

Finansiering är också ett viktigt verktyg i arbetet för regional utveckling. Vårt största enskilda uppdrag är att bidra till att EU-medel investeras i projekt för regional tillväxt och sysselsättning. Merparten av vår finansiering är i form av projektmedel och går via offentliga aktörer. Vi ansvarar också för fördelning av verksamhetsbidrag och företagsstöd.