Pågående regeringsuppdrag

Regeringen ger oss uppdrag, så kallade regeringsuppdrag. Här hittar du en förteckning av alla pågående regeringsuppdrag.

Vissa av våra uppdrag beskrivs mer ingående under Våra uppdrag.

Uppdrag via instruktion och regleringsbrev

Vår verksamhet styrs av regeringens instruktion och årliga regleringsbrev. Regleringsbreven styr årets verksamhet och anger mål och anslagsramar. Tillväxtverkets verksamhet styrs och påverkas av flertalet regleringsbrev vilka listas hos Ekonomistyrningsverket.

Särskilda regeringsuppdrag till Tillväxtverket

Särskilda regeringsuppdrag, det vill säga sådant som inkommit, löpande via enskilda regeringsbeslut. Du hittar alltid det senast inkomna särskilda uppdraget, med beslutets diarienummer, längst upp.

Översikt särskilda regeringsuppdrag till Tillväxtverket

Översikt av särskilda regeringsuppdrag till oss

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

Regeringsbeslut KN2023/03722: Uppdrag om kvinnors företagande och ägande Länk till annan webbplats.

Företag

240422

Regeringsbeslut KN2023/03505: Uppdrag att samordna arbetet på nationell nivå för att stödja nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län

Regioner

240131

Regeringsbeslut KN2023/02624: Uppdrag om kvinnors företagande Länk till annan webbplats.

Företag

231115

Regeringsbeslut N2022/02400: Uppdrag att fördela medel till kommersiell service i gles- och landsbygder 2023-2027 Pdf, 154.9 kB.

Regioner

280418

Regeringsbeslut N2022/01751, N2020/0193 (delvis): Uppdrag att följa upp mål om handläggningstider samt om bemötande och service hos vissa myndigheter Pdf, 256 kB.

Förenkling

290430

Regeringsbeslut N2022/01716: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Södra Östersjön (South Baltic) 2021-2027 Pdf, 203.4 kB.


Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/00790: Inrättande av övervakningskommitté för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027 Pdf, 1.4 MB.

Företag


Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/01543: Uppdrag att inrätta och medverka i ett nationellt analysnätverk för hållbar regional utveckling i hela landet 2022-2030 Pdf, 492.3 kB.

Stab

Löpande

Regeringsbeslut A2022/00979: Uppdrag om inrättande av en övervakningskommitté för det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2021-2027 Pdf, 1.9 MB.

Företag

Deltagande under hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/00606: Myndigheter som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027 Pdf, 221.9 kB.

Företag

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/00591: Myndigheter som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Fonden för en rättvis omställning programperioden 2021-2027 Pdf, 209.5 kB.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/01343: Inrättande av subkommitté för Interregprogrammet Östersjöregionen Pdf, 138.9 kB.

Regioner

Tillväxtverket ska vara sekretariat under hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/01230: Myndigheter som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Nordsjöregionen 2021-2027 Pdf, 1.1 MB.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/00938: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interreg Östersjöregionen 2021-2027 Pdf, 207.7 kB.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/00941: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak 2021-2027 Pdf, 208.1 kB.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/00937: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Mellersta Östersjön (Central Baltic) 2021-2027 Pdf, 209.9 kB.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/00940: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interreg Pdf, 186.4 kB. Europa Pdf, 186.4 kB.2021-2027 Pdf, 186.4 kB.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/00936: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Aurora 2021-2027 Pdf, 207.6 kB.

Regioner

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/00939: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för ESPON 2030 - Tillväxtverket ersättare Pdf, 186.4 kB.

Stab

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/01718: Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Interregprogrammet Urbact IV 2021-2027 - Tillväxtverket ersättare Pdf, 181.6 kB.

Företag

Hela genomförandet av programperioden 2021-2027

Regeringsbeslut N2022/00781: Uppdrag att bistå vid varsel och omställning 2022-2024 Pdf, 207.3 kB.

Regioner

250425

Regeringsbeslut Fi2022/00907: Ändring av uppdrag om inrättande av Rådet för hållbara städer och av anknytande uppdrag Länk till annan webbplats.

Regioner

Inrättandet av rådet ska redovisas 301231 & myndigheterna ska bistå tom. 301231

Regeringsbeslut N2022/00421: Uppdrag att tillhandahålla kansli för Forum för hållbar utveckling 2022-2030 Pdf, 1.5 MB.


Regeringsbeslut N2022/00420: Beslut om inrättande av Forum för hållbar regional utveckling 2022-2030 Pdf, 180.9 kB.

Regioner


301231

Regeringsbeslut M2021/01947, M2022/00273: Miljömålsrådets uppdrag och sammansättning Pdf, 1.9 MB.

ersätter fr.om. 7 mars 2022 tidigare uppdrag
Regeringsbeslut M2018/01715/SUppdrag att bistå Miljömålsrådet Pdf, 572.3 kB.

Regioner

Miljömålsrådet ska slutredovisa uppdraget 260506

Regeringsbeslut N2022/00202, N2021/02904: Uppdrag att betala ut och redovisa verksamhetsbidrag Skärgårdarnas Riksförbund 2022-2024 Pdf, 104.8 kB.

Regioner

250630

Regeringsbeslut SB2021/01583: Uppdrag, till statliga myndigheter, att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen Pdf, 1.2 MB.

Regioner

Sammanställningar vartannat år med start den 31 januari 2024

Regeringsbeslut N2021/03082: Uppdrag att stödja arbetet med att utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå Pdf, 1.9 MB.

Regioner

250331

Regeringsbeslut N2021/03083, N2022/00186 (delvis): Uppdrag att utbetala stöd för utveckling av företagsklimat och näringsliv i vissa gles- och landsbygdskommuner Pdf, 141.2 kB.

Regioner

250415

Regeringsbeslut N2021/03081: Uppdrag att betala ut och redovisa verksamhetsbidrag Hela Sverige ska leva 2022-2024 Pdf, 84.6 kB.

Regioner

Redovisning för hela perioden senast 250630

Regeringsbeslut N2021/01349: Uppdrag att ta fram ett metodstöd för regionala serviceprogram 2022-2030 samt bistå regionerna och Gotlands kommun vid framtagande och genomförande av regionala serviceprogram Pdf, 154.2 kB.

Regioner

Förslag till metodstöd 210630 därefter årlig redovisning tom. 310418

Regeringsbeslut I2021/00794: Uppdrag att lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitala innovationshubbar Länk till annan webbplats.

Företag


250326

Ev. återbetalning kvarvarande medel 260315

Regeringsbeslut N2021/00171: Uppdrag att bidra till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövarare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats.

Förenkling

Slutredovisning 260228

Regeringsbeslut N2020/01243/RTL: Uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerrak för perioden 2021-2027 Pdf, 136.1 kB.

Regioner

Förberedelser ska genomföras för att from. 2021 vara förvaltande myndighet. Avslutas när alla förberedelser är helt klara.

Regeringsbeslut N2019/03240: Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2025 inom ramen för livsmedelsstrategin Länk till annan webbplats.

Företag

Slutredovisning 260228

Regeringsbeslut N2019/02162, N2019/02162 (delvis): Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet Länk till annan webbplats.

-Ändringsbeslut förlängd tid utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet Länk till annan webbplats.

Företag

230915

Regeringsbeslut N2018/04123/HL: Uppdrag sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygd Länk till annan webbplats.

-Ändringsbeslut förlängning utarbeta metodik för landsbygdsanalyser Länk till annan webbplats.

Regioner

Löpande

Regeringsbeslut N2018/01914: Uppdrag att följa upp statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner Länk till annan webbplats.

Regioner

281015

Regeringsbeslut A2020/02583: Praktik - ta emot personer med funktionsnedsättning 2016-2018 Pdf, 194.8 kB.

- Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 185.8 kB.

- Ändringsbeslut - förlängning ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik 2021-2023 Länk till annan webbplats.

Stab

Slutredovisning 240215

Regeringsbeslut Fi2020/04960: Praktik - ta emot nyanlända arbetssökande 2016-2018 Pdf, 197.1 kB.

- Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 187.6 kB.

- Ändringsbeslut - förlängning ta emot nyanlända arbetssökande för praktik nyanlända 2021-2023 Pdf, 2.9 MB.

Stab

Slutredovisning 240215

Regeringsbeslut Fi2016/04123/BAEU: Förvaltningsförklaringar (EU-medelsförvaltande myndigheter) Pdf, 708.4 kB.

Kvalitet och kontroll

Årliga sammanställningar tom. 250301

Regeringsbeslut N2019/03239/RTL: Uppdrag att fördela ytterligare medel till särskilt driftstöd i sårbara och utsatta glesbygdsområden 2020-2022 Pdf, 95.7 kB.


Regeringsbeslut N2018/01928/HL: 2016-2019

- ändringsbeslut av uppdrag att fördela medel för stöd i särskilt sårbara och utsatta glesbygdsområden Länk till annan webbplats.


Regeringsbeslut N2015/08916/HL: Fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden Pdf, 74.4 kB.

Regioner

230418

260418 medel tom. 2025


Särskilda regeringsuppdrag till andra – i samverkan

Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket specifikt omnämns som en part i beslutet. Du hittar alltid det senast inkomna särskilda uppdraget, med beslutets diarienummer, längst upp.

Översikt särskilda regeringsuppdrag via enskilda regeringsbeslut till andra

Översikt särskilda regeringsuppdrag till andra

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

Regeringsbeslut KN2023/03646, KN2023/01462 (delvis): Uppdrag, till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Energimyndigheten, att utveckla regional och lokal energiplanering för elektrifiering

Regioner

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska slutredovisa uppdraget senast 241231

Regeringsbeslut KN2023/03550:

Uppdrag, till Ekonomistyrningsverket, att analysera ändamålsenligheten i styrningen och uppföljningen av Tillväxtverkets anslag

Stab

Ekonomistyrningsverket ska slutredovisa uppdraget senast 240229

Regeringsbeslut KN2023/03276:

Uppdrag, till Business Sweden, att förstärka koordinering av insatser för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning Länk till annan webbplats.

Regioner

Business Sweden ska slutredovisa uppdraget senast 250930

Regeringsbeslut LI2023/02044: Uppdrag till, Statens jordbruksverk, att redovisa förslag på effektiviseringsåtgärder för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken samt långsiktig strategi för den digitala markuppföljningen Länk till annan webbplats.

Stab

Statens jordbruksverks ska slutredovisa uppdraget i sin helhet senast 240531

Regeringsbeslut LI2023/01792: Uppdrag, till Livsmedelsverket, att kartlägga och analysera förutsättningar för och möjligheter till produktion i Sverige av fällningskemikalier från avfall och biprodukter Pdf, 1.8 MB.

Företag

Livsmedelsverket ska redovisa senast 231031

Regeringsbeslut I2022/00693: Uppdrag, till Transportstyrelsen, att analysera och följa upp mobilitetspaketets genomförande i Sverige Länk till annan webbplats.

Företag

240308

Regeringsbeslut I2022/00403: Uppdrag, till Myndigheten för digital förvaltning, att ansvara för en nationell samordningsfunktion och medfinansiering för programmet för ett digitalt Europa Länk till annan webbplats.

Företag

280331

Regeringsbeslut N2021/02904: Ansökan om verksamhetsbidrag Skärgårdarnas Riksförbund 2022-2024 Pdf, 449.7 kB.

Regioner

250531

Regeringsbeslut N2021/02579 (delvis): Ansökan om verksamhetsbidrag Hela Sverige ska leva 2022-2024 Pdf, 6.1 MB.

Regioner

250531

Regeringsbeslut N2021/01915, N2022/00901, N2022/00258 (delvis): Uppdrag till Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.
mfl. att utveckla en sammanhållen Länk till annan webbplats.
datainfrastruktur för kompetens- Länk till annan webbplats.
försörjning och livslångt lärande Länk till annan webbplats.

 

Förlängd tid för uppdraget att uveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande Länk till annan webbplats.

Företag

Arbetsförmedlingen ska redovisa senast 240131

Regeringsuppdrag I2021/01006: Uppdrag att ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen Länk till annan webbplats.

Företag


231230


Regeringsbeslut I2021/01008: Uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa 2021-2027 Länk till annan webbplats.

Företag


Myndigheten för digital förvaltning ska lämna förslag till långsiktig samverkansstruktur 210731 - ansvar t.o.m. programperiodens slut

Regeringsbeslut U2021/01835: Uppdrag om nationella kontaktpunkter för EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings och utbildningsprogram 2021-2027 Pdf, 1.3 MB.

Företag

Tillväxtverket sekundär nationell kontaktpunkt - programperiodens slut

Regeringsbeslut U2021/01620: Uppdrag att ansvara för EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-2027 Pdf, 198.2 kB.

Företag

Tillväxtverket ska bistå - programperiodens slut

 Förordningsstyrda uppdrag

Tillväxtverket har ett antal uppdrag/uppgifter som givits via förordningar. Här nedan hittar du ett urval av dem där vi tydligt har ett uttalat uppdrag.

Ö‌versikt förordningsstyrda uppdrag

Förordning

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SFS 2022:1386: Förordning om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk

Företag

Löpande

SFS 2022:206: Förordning om statligt stöd till försäljningstillfällen för drivmedel i vissa landsbygdsområden

Regioner


Löpande

SFS 2020:208 : Förordning om stöd vid korttidsarbete

Lag 2013:948 om stöd vid korttidsarbete

FöretagSFS 2018:152: Förordning om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner
- fördela statsbidrag

Regioner

Löpande

SFS 2018:1428: Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete

Företag

Årlig redovisning till SMHI med kopia till Näringsdepartementet, i samband med årsredovisning

SFS 2018:1264: Förordning om digitalt inhämtande av uppgifter från företag

FörenklingSFS 2015:406: Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

 

- utifrån förordning tydliggörs vår uppgift som stödmyndighet inom landsbygdsprogrammet med tre olika stödåtgärder:

  • Utveckla lokala servicelösningar -handlingsplan uppdateras årligen
  • Utveckla infrastruktur för turism och besöksnäring
  • Digitalisera företag i landsbygder


 

 

Regioner samt Företag

 

 

 


 

 

 

 


SFS 2009:907: Förordning om miljöledning i statliga myndigheter

Staben

Årlig redovisning till Naturvårdsverket med kopia till Näringsdepartementet, i samband med årsredovisning

SFS 2000:281:Förordning om regionalt transportbidrag

Företag

Löpande

SFS 2022:1467: Förordning om statligt stöd till regionala investeringar

Företag

Löpande

SFS 2001:1194: Förordning om statsbidrag till kooperativt utveckling m.m.

Företag

Löpande

SFS 1998:896: Förordning om hushållning med mark- och vattenområden

(Riksintresse industriell produktion)

Regioner

Löpande

SFS 2017:583: Förordning om regionalt tillväxtarbete

Regioner

Löpande

SFS 1990:1070: Förteckning över avtal enligt förordningen SFS (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser m.m.

Rättsavdelningen

Årlig redovisning senast den 31 januari varje år

SFS 1976:725: Förteckning enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725) över Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd

Rättsavdelningen

Årlig redovisning i samband med att myndigheten lämnar in sitt budgetunderlag

SFS 176:725: Uppgifter enligt 6 § författningsförsamlingsförordningen (1976:725)

Rättsavdelningen

Årlig redovisning senast den 15 januari varje år

Om regeringsuppdragen

Mer om varje enskilt uppdrag står att läsa i regeringsbeslutet.

Regeringsuppdrag hos regeringen.se Länk till annan webbplats.

registraturen@tillvaxtverket.se