Övervaknings­kommittéer

Varje EU-program har en övervakningskommitté som har till uppgift att följa upp och säkra programmens genomförande, effektivitet och resultat.

Kommittéerna består av representanter för myndigheter, organisationer och arbetsmarknadens parter och har till uppgift att följa genomförandet av programmen. De ska förvissa sig om att det görs effektivt och med en tillfredsställande kvalitet samt att se till att programmet uppnår sina mål.

Varje medlemsstat som ingår i ett program ska nominera ledamöter till övervakningskommittén. Regeringen beslutar vilka organisationer som ska ingå. Organisationerna får sedan nominera lämpliga ledamöter.

På denna sida finns information om vilka som är ledamöter i övervakningskommittéerna för Regionalfonden och för Fonden för en rättvis omställning, samt arbetsordningar för de båda kommittéerna.

För dig som är utsedd till ledamot i ett Interreg-program finns särskild information om anvisningar för ersättning.

Regionalfondsprogrammen och Fonden för en rättvis omställning 2021 - 2027

Enligt Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder ska det finnas en gemensam övervakningskommitté för det nationella och de åtta regionala programmen för Regionalfonden i Sverige. Enligt samma förordning ska det finnas en övervakningskommitté för Fonden för en rättvis omställning.

Tillväxtverket utgör sekretariat för de båda övervakningskommittéerna.

Ledamöter övervakningskommittéerna

Ledamöter övervakningskommitté för Regionalfonden

 

Ledamöter övervakningskommitté för Regionalfonden

Ordinarie ledamot

Ersättare

Dan Ericsson
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Mattias Moberg
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Ylva Strander
Vinnova

Göran Andersson
Vinnova

Fredrik Rangstedt
Naturvårdsverket

Karin Hermansson
Naturvårdsverket

Annika Nilsson
Energimyndigheten

Nina Waara
Energimyndigheten

Åza Rydén
Svenska ESF-rådet

Anna Holmgren
Svenska ESF-rådet

Jörgen Lithander
Tillväxtanalys

Ulf Tynelius
Tillväxtanalys

Rebecka Mogren
Boverket

Daniel André
Boverket

Teresia Widigs Ahlin
Post- och telestyrelsen

Rebecca Berlin
Post- och telestyrelsen

Lena Niemi Hjulfors
Jordbruksverket

Mattias Gotting
Jordbruksverket

Jan Rannerud
Sametinget

Veronika Håkansson
Sametinget

Anna Berglund
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor

Sofia Zere
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor

Erik Särholm
Länsstyrelserna i Dalarnas län (LEKSnätverket)

Nardono Nimpuno
Länsstyrelserna i Dalarnas län (LEKSnätverket)

Lena Orpana
TCO

Håkan Gustavsson
TCO

-
SACO

-
SACO

Mattias Schulstad
LO

Johan Hall
LO

-
Företagarna

-
Företagarna

Elisabeth Wallenius
Funktionsrätt Sverige

Marina Carlsson
Funktionsrätt Sverige

Anders Fällström
Sveriges universitets- och
högskoleförbund

Birgitta Bergvall-Kåreborn
Sveriges universitets- och
högskoleförbund

Helena Gidlöf
Sveriges kommuner och regioner

-
Sveriges kommuner och regioner

Irene Oskarsson
Hela Sverige ska leva

Magnus Ek
Hela Sverige ska leva

Evelina Johansson
Jämställdhetsmyndigheten

Ida-Maria Linder
Jämställdhetsmyndigheten

Malin Weijmer
Myndigheten för kulturanalys

Martin Richardsson
Myndigheten för kulturanalys

Kenneth Sjaunja
Region Norrbotten

Katarina Molin
Region Västerbotten

Maria Lindgren
Region Västernorrland

Anna Halvarsson
Region Jämtland-Härjedalen

Magdalena Berglin
Region Gävleborg

Camilla Tellås
Region Värmland

Eva Gretzman
Region Örebro

Lotten Carlsson
Region Östergötland

Helena Starfelt
Västra Götalandsregionen

Ann-Mari Barholdsson
Region Halland

Sofia Kamps
Region Stockholm

Lina Holmgren
Gotlands kommun

Maria Korner Westin
Region Skåne

Anna-Lena Malm
Region Blekinge

Marie Brander
Region Jönköping

Andreas Liljenrud
Region Kronoberg

 

Ledamöter övervakningskommitté för Fonden för en rättvis omställning

 

Ledamöter övervakningskommitté för Fonden för en rättvis omställning

Ordinarie ledamot

Ersättare

Dan Ericsson
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Mattias Moberg
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Cecilia Sjöberg
Vinnova

Jonas Brändström
Vinnova

Katarina Wärmark
Naturvårdsverket

Johan Thorell
Naturvårdsverket

Nina Waara
Energimyndigheten

Åsa Söderlund
Energimyndigheten

Viktoria Mattsson
Svenska ESF-rådet

Sean Black
Svenska ESF-rådet

Jan Rannerud
Sametinget

Veronika Håkansson
Sametinget

Anna Berglund
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor

Sofia Zere
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor

Karin Börjesson
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Susanne Friberg
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Tina Holmlund
Länsstyrelsen i Västerbottens län

-
Länsstyrelsen i Västerbottens län

Karin Fager
Länsstyrelsen i Gotlands län

-
Länsstyrelsen i Gotlands län

Helena Björnsdotter
Myndigheten för yrkeshögskolan

Olof Elander
Myndigheten för yrkeshögskolan

Mattias Andersson
Arbetsförmedlingen

Tomislavka Barisic
Arbetsförmedlingen

Mattias Marklund
Vetenskapsrådet

Erik Ahlgren
Vetenskapsrådet

Helena Ölund
Region Norrbotten

Ylva Sardén
Region Norrbotten

Richard Carstedt
Region Västerbotten

Jonas Lundström
Region Västerbotten

Lina Holmgren
Gotlands kommun

Stefan Persson
Gotlands kommun

Ellika Berglund Aas
IF Metall

Josefine Larsson
IF Metall

Johan Sittenfeld
Sveriges ingenjörer

Staffan Bjurulf
Sveriges ingenjörer

Karin Aase
Teknikföretagen

-
Teknikföretagen

Elisabeth Wallenius
Funktionsrätt Sverige

Marina Carlsson
Funktionsrätt Sverige

Birgitta Bergvall- Kåreborn
Sveriges universitets- och
högskoleförbund

Martin Nilsson Jacobi
Sveriges universitets- och
högskoleförbund

Martin Olauzon
Tillväxtverket

Marina Gregorsson
Tillväxtverket

Anna Collins-Falk
Jämställdhetsmyndigheten

Carina Abreú
Jämställdhetsmyndigheten

 

Anmäl förändringar av er organisations representation i kommittéerna till overvakningskommitten@tillvaxtverket.se.

Arbetsordningar

Övervakningskommittéerna har tagit fram arbetsordningar som reglerar hur arbetet ska skötas, nedan kan du ta del av dessa.

Anvisning för ersättning inom Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning

Ledamöter har rätt till ersättning för inkomstförlust vid deltagande i övervakningskommittéernas möten. Någon ersättning ska dock inte betalas till ledamot med statlig anställning som företräder sin myndighet i övervakningskommittén.

För mer information vad som krävs för att få ersättning utbetald ska ledamoten kontakta Övervakningskommittéernas sekretariat via mejl till overvakningskommitten@tillvaxtverket.se.

Regionalfondsprogrammen 2014–2020

För programperioden 2014–2020 finns en övervakningskommitté för det nationella regionalfondsprogrammet och en övervakningskommitté för de regionala programmen. Dessa båda kommittéer finns kvar tills programmen är avslutade.

Ledamöter

Anmäl förändringar av er organisations representation i kommittéerna till: overvakningskommitten@tillvaxtverket.se

Arbetsordningar

Interregprogrammen

Som svensk ledamot i övervakningskommittéerna för programmen inom målet europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) har du rätt till vissa förmåner. Det handlar om ersättning för resa och logi och i vissa fall för förlorad arbetsinkomst. Utbetalning av ersättning görs av respektive programs förvaltande myndighet. Tillväxtverket ansvarar för att ersätta kostnader för Interreg Öresund-Kattegatt- Skagerrak samt även de program som förvaltas av organisationer utanför Sverige.

I anvisningarna nedan finns information om vad som gäller och hur du ska gå till väga för att få dina kostnader ersatta.

Anvisningar för ersättning Interreg

Vem kan få ersättning?

Ledamöter som är anställda (med undantag av statligt anställda) eller är egenföretagare. Ersättning betalas bara ut till den som är kallad till mötet och närvarar vid sammanträdet.

Vilka kostnader kan ersättas av Tillväxtverket?

Omkostnader som ersätts är kostnad för resor/logi och i vissa fall förlorad arbetsinkomst. Det gäller kostnader som inte redan har täckts av arbetsgivaren.

Resa-Logi

 • Tillväxtverket ersätter omkostnader för ordinarie och eventuella extrainsatta Övervakningskommittémöten. Tillväxtverket ersätter till exempel inte förmöten inför Övervakningskommittémöten eller utbildningar.
 • I regel står Tillväxtverket för resekostnaden för en person/möte från den aktuella organisationen. Undantag kan göras till exempel vid uppstartsmöte då det kan vara motiverat att både ordinarie och ersättare deltar. Kontakta vid undantag alltid Tillväxtverket innan bokning för att säkerställa att kostnaden kan godkännas.
 • Resan/logi ska bokas i god tid, detta innebär minst en månad i förväg. Säkerställ alltid att resans/logins pris är rimliga. Om rese/logikostnaden är anmärkningsvärt hög kan Tillväxtverket välja att endast ersätta delar av resan/login eller inte ersätta resan/login alls. Som ersättare kan det bli aktuellt att resa med kort varsel vilket kan innebära att resan/login kan bli kostsam.
 • Tillväxtverket ersätter i regel inte ombokningsavgift och ny biljett vid missad resa. Vid ändringar så som flyttat möte, ändrade mötestider eller liknande kan undantag göras.
 • Vid inrikes resa bör tåg väljas om inte tidsvinsten med flyg blir minst två timmar vardera på utresa och på hemresan.
 • Vid resor inom Sverige ska i första hand kollektiva transportmedel användas. Vid transfer ska i första hand tåg, flygbuss eller flygbusstaxi användas. Taxi ska utnyttjas restriktivt.

Hur ska resan/logi beställas?

Resa och hotell ska beställas via Tillväxtverkets resebyrå FCM Travel.
Öppettider:
Måndag - fredag
Klockan: 08.00 – 17.00
Övrig tid – Jourservice
+46 (0) 770 456 472
e-post: team2@fcmtravel.se
OBS! ange alltid att resan bokas via Tillväxtverket

Endast de som är utsedda ledamöter kan boka resa. Ledamöter som har hjälp med bokning måste anmäla namn och kontaktuppgifter på sitt ombud. Ifall byte av ÖK- ledamot görs måste detta meddelas Tillväxtverket så att systemet kan uppdateras, innan resan kan bokas via FCM Travel.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

 • Ledamot som går miste om avlöningsförmåner från sin anställning på grund av uppdraget får ersättning för sådana förmåner.
 • Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det belopp per sammanträdesdag som motsvarar egenföretagarens fastställda sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken, delad med 365. För den som driver egen verksamhet utgår även ersättning enligt 4 § Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

För att ersättning ska kunna betalas ut måste nedan blanketter fyllas i och skickas, tillsammans med originalkvitton, per post till Tillväxtverket.

Skicka blanketten till:

Interregprogrammen och Regionalfondsprogrammen
Tillväxtverket, Eva Hejdeman, Box 4044, 102 61 Stockholm

Tel: 08-681 6568
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

En anmälan av vilket konto som utbetalningen ska ske till görs genom att logga in med mobilt bank-id på Danske Bank Lönetjänst. Följ instruktionen för anställda inom myndighet och ange kundnummer 079046. Eventuell ändring av kontonummer under perioden anmäls också här.

Styrande dokument

 • Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd med mera (§4 och §7)
 • Förordning (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.
  N2015/3619/ESR

Frågor om vilka kostnader som kan ersättas kan ställas till overvakningskommitten@tillvaxtverket.se