Tips: Så når vi industriföretagen

Att få industriföretag att delta i olika insatser är en utmaning som många underskattar. Vi har samlat tips på framgångsrika sätt att få med företag, som är viktigt att vi tar med oss framöver.

Vi har de senaste åren arbetat tillsammans med företagsfrämjande aktörer för att skaffa oss kunskap om företagens behov och hur vi når ut till företag med budskapet om digitaliseringens möjligheter. Nedan är några av våra lärdomar och framgångsfaktorer.

Lärdomar kring hur vi når företagen

  • Ta kontakt med företag i ett tidigt skede. Sätt igång med att kontakta företag som kan vara intresserade av att delta i projektet så fort som möjligt. Kanske till och med innan projektets formella startdatum. Spendera inte för mycket tid på att ta fram informationsmaterial som broschyrer och annat, utan prioritera att träffa företagen för att få en bild av företagens behov. Det tar även tid att bygga upp legitimitet och förtroende hos företagen.
  • Möt företagen personligen och anpassa erbjudandet efter deras behov. Att besöka företagen och att möta dem personligen är av stor vikt för att bättre kunna anpassa stödet utifrån företagens behov. Företagen måste också uppfatta erbjudandena som affärskritiskt avgörande. Det är viktigt att förstå var i ”resan” företaget befinner sig för att kunna erbjuda företagen rätt insatser.
  • Dialog med företagsledningen. Ofta behövs en dialog med företagsledningen för att skapa möjligheter till reflektion över företagets arbete med kompetensförsörjning. Små företag saknar resurser i form av både kompetens och pengar för att kunna ta sig an kompetens­försörjning i verksamheten på en strategisk nivå. Det finns bara tid och resurser till konkreta erbjudanden som upplevs som relevanta för företagets affär och verksamhet. Insatser måste därför anpassas efter företagens behov och prioriteringar.
  • Ha fokus på det inledande samtalet. Se till att ha viss flexibilitet i insatserna som erbjuds företagen. Fokusera på det inledande samtalet och lägg tid på att förstå företagens behov. Flexibilitet kan bidra till att sänka trösklarna för företagen att delta, till exempel genom att starta upp insatser med företag individuellt och när de har möjlighet. En viktig del är att tillsammans med företaget genomföra en gedigen behovsanalys utifrån företagets behov, förutsättningar och utmaningar så att det finns en plan för förändringsarbetet.
  • Kommunicera nyttan med digitalisering genom goda lokala exempel. Använd inspirerande goda exempel från lokala företag för att kommunicera nyttan med digitalisering. Det konkretiserar och tydliggör vad företagen kan få ut av att delta i en insats. På så sätt har många företagsledare haft lättare att ta budskapet till sig och sätta det i ett sammanhang.
  • Främjandeorganisationer måste ha en stark legitimitet hos företagen. Rekrytering av företag till insatserna kräver att främjandeorganisationerna har goda, upparbetade relationer med företagen. En viktig lärdom är att det tar mycket tid och är svårt att bygga upp ett förtroendekapital om det inte redan finns på plats. Det är viktigt att säkerställa att aktörerna och de individer som representerar organisationerna har en stark legitimitet hos målgruppen och att avsätta tid och använda sig av rätt verktyg för att bygga upp den. Därför är det mer effektivt att aktörer med etablerade relationer kontaktar företagen för att ”öppna dörren” och hänvisa vidare snarare än att nya strukturer eller aktörer byggs upp i systemet.
  • Strategisk och sammanhållen kommunikation. Strategisk och sammanhållen kommunikation som tydliggör och förenklar förståelsen för det samlade erbjudandet till företag är angeläget. Syftet är att företagen lättare ska förstå vad som är relevant för dem, utifrån deras behov och utmaningar. Varje aktör behöver avsätta resurser för kommunikation.
  • Förklara vad digitalisering är. Digitalisering är för många ett fluffigt och otydligt begrepp. Det måste därför förtydligas och anpassas i kommunikationen efter målgruppens behov och förutsättningar så att det blir konkret och tydligt.

Kontakt

Gunilla Thorstensson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se