Regional etableringsanalys

En etableringsanalys tar reda på en regions starka områden som kan attrahera företag och investeringar. Den är ett viktigt verktyg i regionens arbete för att främja investeringar och etableringar.

Illustration av byggnad och graf

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Etableringsanalys är ett verktyg för att peka ut en områden med särskilt stark konkurrenskraft i en region, för framtida företagsetableringar.
 • Analysen kan ge mer kunskap om vad regionen ska satsa på och i vilka kommuner. Den sätter en riktning för regionens investeringsfrämjande arbete och kommunikation på längre sikt.

Förutsättningar för att lyckas

 • Avsatt tid för arbetet.
 • Upphandlad konsult för vissa analyser.
 • God samverkan mellan kommuner och regioner och även bra samarbetspartner nationella, som organisationen Business Sweden.

Steg för steg

Förbereda

 • Ta reda på vilka regionala analyser eller strategier som redan finns och som ska tas med i analysen. Finns identifierade styrkeområden i regionen eller behöver en sådana analys göras?
 • Ta reda på vilka nationella förutsättningar som finns. En bra utgångspunkt är Sveriges affärsekosystem, framtagna av Business Sweden.

Genomföra

 • Gör en omvärldsanalys av hur andra regioner hanterar uppdraget med att främja investeringar till sin region.
 • Identifiera regionens starka områden om detta inte gjorts tidigare,
 • Ha arbetsmöten för att ta reda på regionens möjligheter och utmaningar inför internationella investeringar. Gå också igenom styrkeområdena och prioritera. Bjud in representanter från regionen, från nationell nivå (Business Sweden eller liknande), kommuner, länsstyrelse, science parks,
 • Håll djupintervjuer med olika intressenter om de olika styrkeområdena. Diskutera regionens investeringsfrämjande uppdrag, befintliga internationella relationer, värdeerbjudanden och önskemål om framtida arbetssätt.
 • Håll kommunmöten och inventera fastigheter samt möjliga investeringar. Utse en kontaktperson per kommun för dessa frågor.
 • Gör en regional näringslivs- och marknadsanalys som kartlägger regionens grundläggande förutsättningar. Gör även en fördjupad analys av särskilt intressanta tillväxtsektorer.
 • Håll löpande kontakt med intressenter, till exempel genom ett nyhetsbrev som kan informera om vad som sker i projektet.

Sammanställa

 • Sammanfatta kunskapsunderlaget och ta fram en specialiseringsmatris. Det är sammanfattande modell som utser lokalt viktiga och konkurrenskraftiga branscher.
 • Identifiera vilka branscher som har svag eller stark tillväxt, samt låg eller hög specialiseringsgrad i en matris med fyra fält:
  • Fält 1. Starka branscher (stark tillväxt och hög specialiseringsgrad)
  • Fält 2. Tillväxtbranscher (svag tillväxt och låg specialiseringsgrad)
  • Fält 3. Mogna branscher (svag tillväxt och hög specialiseringsgrad)
  • Fält 4. Krympande branscher (svag tillväxt och låg specialiseringsgrad).
 • Ta fram rekommendationer för en fortsatt process.

Samarbetspartners

Samtliga kommuner i regionen bör vara med i arbetet, för att skapa dialog, kunskap och tillit till varandra. Företag i regionen är också delaktiga i arbetet. För internationella kontakter fungerar organisationer som Business Sweden som samarbetspartner.

Uppföljning

 • Följ upp att resultatet av analysen är implementerad i kommunerna.
 • Ha återkommande nätverksträffar med kommunerna för att bygga kunskap.
 • Följ upp inkommande förfrågningar av företag och investerare.
 • Följ upp framtagna styrkeområden med Business Sweden.

Kontakt

Marianne Lind
Region Östergötland
fornamn.efternamn@regionostergotland.se