Översiktsplan med besöksfokus

En översiktsplan visar hur mark- och vattenområden samt den bebyggda miljön bör användas i framtiden. Att utveckla den med ett besöksfokus gör att man kan förbättra både för besökare och medborgare i kommunen.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • En översiktsplan med besöksfokus fokuserarvilka besöksmål som finns i närområdet, hur besökare och medborgare rör sig och på vilket sätt naturområden och riksintressen bättre kan bli tillgängliga i framtiden.
 • Genom att lyfta in ett övergripande besöksfokus i sin översiktsplan får kommuner ett verktyg för att hantera besöksnäringens utveckling och stärka sin egen attraktionskraft. På så vis ökar tydligheten kring utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen, till exempel var det är bra att öppna ett kafé eller vandrarhem. Arbetet leder dessutom till bättre samverkan mellan kommun och näringsliv.

Förutsättningar för att lyckas

 • En bred samverkan är nödvändig, både internt inom kommunen och med andra aktörer, såväl lokala som regionala. Det är viktigt att kommunledningen är involverad i arbetet, liksom att det finns en tydlig politisk förankring. Funktioner som bör involveras inom kommunen är planering/samhällsbyggnad, turism/besöksnäring och näringsliv.
 • Under arbetets gång krävs löpande dialog - var tydlig och informera om vad som sker i de olika etapperna. Projektledaren bör ha kunskap om planfrågor och en förmåga att se helheten.

Steg för steg

Eftersom metodiken för översiktsplanering följer en tydlig struktur är det enkelt att koppla på ett besöksnäringsperspektiv i planprocessen.

Förbereda

 • Samtala med andra förvaltningar om det gemensamma målet för en översiktsplan med besöksfokus. Genom att involvera andra kommunala satsningar inom besöksnäring eller näringslivsutveckling finns goda möjligheter till synergieffekter, till exempel ett bättre näringslivsklimat.
 • Se till att det finns en styrgrupp med god förankring som leder arbetet.

Genomföra

 • Bjud in till dialogmöten med lokala och regionala företrädare, företag, föreningar och medborgare.
 • Låt medborgarna själva lista de viktigaste besöksmålen. Det ökar kommunens kunskap samtidigt som det stärker medborgarperspektivet.
 • Ta hjälp av den regionala besöksnäringsfunktionen för att ta fram analyser, till exempel om andelen fritidshus eller antalet hotellnätter.

Sammanställa

 • Sammanställ och kommunicera resultatet.
 • Inspirera och sprid erfarenheter till medborgare och andra som varit involverade i processen.
 • Ta hjälp av regionen för att sprida lärdomar till andra kommuner i regionen som står inför liknande utmaningar med att förnya sina översiktsplaner.

Samarbetspartners

När man tar fram planen är det bra att involvera medborgare, bygderåd och näringsliv. Det finns stora fördelar med att även engagera regionala aktörer, som regionens turismutvecklingsfunktion eller turismsamordnare.

Uppföljning

 • Översiktsplanen med besöksfokus kan följas upp regelbundet, till exempel i samband med att kommunen mäter antalet nyetableringar per år. Ur ett näringslivsperspektiv underlättar planen även uppföljning av regelbundna mätningar av näringslivsklimatet.

Kontakt

Maria Engström
Tillväxtverket
08-681 65 96
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Mikael Larsson
Flens kommun
0157 - 43 01 40
mikael.larsson@flen.se