Landsbygdsverkstad

En landsbygdsverkstad kan liknas vid en mötesplats eller en workshop. En organisation som har kommit en bit på väg i arbetet med stärkt landsbygdsperspektiv kan använda verktyget.

Illustration av personer runt ett bord

En landsbygdsverkstad är en mötesplats för utbyte och dialog där tjänstepersoner med olika erfarenheter och kunskap träffas för att diskutera sin organisations insatser kopplade till ett stärkt landsbygdsperspektiv i verksamheten. Att bjuda in till en landsbygdsverkstad kräver att det finns ett ambassadörskap för ett stärkt landsbygdsperspektiv hos värden.

Passar bra i förändringsarbete

När organisationen/avdelningen/enheten/arbetsgruppen har kommit till insikt om att det finns utvecklingspotential i verksamheten för landsbygdsperspektiv och vill göra förändringar, kan en landsbygdsverkstad hållas för att ta den processen framåt. Det är en fördel om organisationen/avdelningen/enheten/arbetsgruppen redan har påbörjat ett förändringsarbete i valda delar av verksamheten så att en viss erfarenhet finns som kan delas med andra.

Att arbeta med konceptet landsbygdsverkstad syftar till att skapa dialog och lärande kring organisationens aktiviteter kopplat till landsbygdsperspektiv. Det kollegiala lärandet kan ske inom en organisation, mellan organisationer och mellan olika nivåer; lokal, kommunal, regional och nationell.

Bruksanvisning

När? Organisationen/avdelningen/enheten/arbetsgruppen är redan medveten om att det finns brister. Verksamheten behöver utvecklas med ett tydligare integrerat landsbygdsperspektiv.

Var i organisationen? Kan variera och avgörs från fall till fall.

Hur? Vid ett tillfälle eller återkommande. Skicka underlag till deltagarna i förväg för att alla ska kunna förbereda sig på bästa sätt.

För att? Fördjupa dialogen och utbyta kunskap och erfarenhet i en fas där arbetet med att integrera ett landsbygdsperspektiv i organisationen redan startat.

Av vem? Den/de som fått ansvar för att bjuda in. Vem/vilka som ska delta i landsbygds­verkstaden bedöms från fall till fall.

Hur hänger verktyget ihop med andra verktyg?

Det är en fördel om organisation redan har gått igenom de två förberedande stegen Landsbygdsbarometern och Genomlysning av processer innan Landsbygdsverkstaden genomförs för att den på bästa sätt ska kunna bidra i processen framåt mot ett stärkt landsbygdsperspektiv.

Landsbygdsverkstad - gör så här

  1. En värd bjuder in och håller ihop diskussionerna i landsbygdsverkstaden. Fokuset kan variera efter behov.
  2. Syfte, mål och relevanta frågeställningar ska finnas med från början.
  3. Förbered landsbygdsverkstaden med exempel på insatser/aktiviteter som ni vill diskutera och som kan skickas ut i förväg.
  4. En landsbygdsverkstad kan vara ett enstaka tillfälle för att belysa en fråga i en process eller regelbundet återkommande på fasta tidpunkter.
  5. En landsbygdsverkstad kan hållas inom den egna organisationen eller tillsammans med andra organisationer och aktörer i samhället.
  6. Dokumentera landsbygdsverkstadens slutsatser för att de ska kunna bli en naturlig del i verksamhetens planering, genomförande och uppföljning.