Landsbygdsbarometern

Landsbygdsbarometern hjälper till att belysa närvaron av landsbygdsperspektiv i organisationen. Den bygger på självskattning och visar i vilken grad ni har ett integrerat landsbygdsperspektiv.

Resultatet ni får ger en bild av nuläget, inom vilka områden det finns potential att bli bättre, och vad som kan ändras i verksamheten för att förverkliga målen i landsbygdspolitiken.

Använd det bredare begreppet geografiska perspektiv istället för landsbygdsperspektiv om det passar din organisation bättre.

Bruksanvisning

När: Till exempel på ett ledningsmöte, i en arbetsgrupp eller i ett förarbete för att ge en första snabb bild av närvaron av landsbygdsperspektiv i organisationen.

Var: I en arbetsgrupp, på en enhet eller på en övergripande nivå.

Hur: Som en snabb första mätare som berättar hur närvarande landsbygdsperspektivet är. Resultatet ger en fingervisning om hur mål ska utformas och vad som blir nästa aktivitet.

För att: Få en förståelse för hur vi arbetar idag och för att identifiera vad vi behöver förändra för att stärka landsbygdsperspektivet i vår verksamhet.

Av vem: I olika nivåer i verksamheten, på ledningsnivå likväl som i en arbetsgrupp.

Hur hänger verktyget ihop med andra verktyg?

Landsbygdsbarometern bidrar först till medvetenhet om varför vi behöver stärka landsbygdsperspektivet och genomlysning av processer hjälper till att synliggöra var i organisationen ett landsbygdsperspektiv kan och bör integreras. Landsbygdsbarometern kan följas av verktyget Genomlysning av processer.

Landsbygdsbarometer - så gör du

För varje påstående nedan markerar du hur du upplever nuläget i organisationen.

Ange hur du upplever nuläget i din organisation

Fråga nummer

I dag i vår organisation...

Ange siffra 1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt.

1

... är landsbygder ett viktigt perspektiv i högsta ledningen.


2

... har vi ett landsbygdsperspektiv i beslut, processer, aktiviteter och annat.


3

... har vi ett landsbygdsperspektiv i beslut, processer, aktiviteter och annat.


4

... är det tydligt hur vi som organisation har ett landsbygdsperspektiv genom att det uttrycks i olika typer av styrdokument till exempel policy, strategi, vision.


5

... har vi en formulerad och antagen handlingsplan eller motsvarande för hur vi integrerar ett landsbygdsperspektiv i vår verksamhet.

 

Användartips för en gruppdiskussion

  • Börja med att be deltagarna fylla i landsbygdsbarometern på egen hand inför en gruppdiskussion om närvaron av landsbygdsperspektiv i verksamheten.
  • Diskutera gärna i mindre grupper där deltagarna pratar om sina bedömningar. Finns det likheter och skillnader mellan svaren? Om det är låga siffror: varför ser det ut så? Vilka behov har ni för att komma vidare?
  • Samla deltagarna i helgrupp. Gå igenom frågorna och om ni tycker att det behövs - enas om en gemensam bedömning. Dokumentera gruppens resultat.
  • Använd resultatet till att identifiera områden med utvecklingspotential, sätt upp mål och omvandla till konkreta aktiviteter i till exempel verksamhetsplanen.
  • Planera för att återkomma till landsbygdsbarometern efter en tid och följ upp om ni har nått målen.

Landsbygdsbarometern är inspirerad av hållbarhetsbarometern, som är framtagen av GD-Forum – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 Länk till annan webbplats..