Landsbygdsbarometern

Landsbygdsbarometern hjälper till att belysa närvaron av landsbygdsperspektiv i organisationen. Den bygger på självskattning och visar i vilken grad ni har ett integrerat landsbygdsperspektiv.

Illustration av en mätare

Resultatet ni får ger en bild av nuläget, inom vilka områden det finns potential att bli bättre, och vad som kan ändras i verksamheten för att förverkliga målen i landsbygdspolitiken.

Använd det bredare begreppet geografiska perspektiv istället för landsbygdsperspektiv om det passar din organisation bättre.

Bruksanvisning

När: Till exempel på ett ledningsmöte, i en arbetsgrupp eller i ett förarbete för att ge en första snabb bild av närvaron av landsbygdsperspektiv i organisationen.

Var: I en arbetsgrupp, på en enhet eller på en övergripande nivå.

Hur: Som en snabb första mätare som berättar hur närvarande landsbygdsperspektivet är. Resultatet ger en fingervisning om hur mål ska utformas och vad som blir nästa aktivitet.

För att: Få en förståelse för hur vi arbetar idag och för att identifiera vad vi behöver förändra för att stärka landsbygdsperspektivet i vår verksamhet.

Av vem: I olika nivåer i verksamheten, på ledningsnivå likväl som i en arbetsgrupp.

Hur hänger verktyget ihop med andra verktyg?

Landsbygdsbarometern bidrar först till medvetenhet om varför vi behöver stärka landsbygdsperspektivet och genomlysning av processer hjälper till att synliggöra var i organisationen ett landsbygdsperspektiv kan och bör integreras. Landsbygdsbarometern kan följas av verktyget Genomlysning av processer.

Landsbygdsbarometer - så gör du

För varje påstående nedan markerar du hur du upplever nuläget i organisationen.

Ange hur du upplever nuläget i din organisation

Fråga nummer

I dag i vår organisation...

Ange siffra 1=stämmer inte alls, 6=stämmer helt.

1

... är landsbygder ett viktigt perspektiv i högsta ledningen?


2

... förväntar sig högsta ledningen att organisationen arbetar aktivt för livskraftiga landsbygder?


3

... har vi ett landsbygdsperspektiv i beslut, processer, aktiviteter och annat?


4

... är det tydligt hur vi som organisation har ett landsbygdsperspektiv genom att det uttrycks i olika typer av styrdokument till exempel policy, strategi, vision?


5

... har vi en formulerad och antagen handlingsplan eller motsvarande för hur vi integrerar ett landsbygdsperspektiv i vår verksamhet?

 

Användartips för en gruppdiskussion

  • Börja med att be deltagarna fylla i landsbygdsbarometern på egen hand inför en gruppdiskussion om närvaron av landsbygdsperspektiv i verksamheten.
  • Diskutera gärna i mindre grupper där deltagarna pratar om sina bedömningar. Finns det likheter och skillnader mellan svaren? Om det är låga siffror: varför ser det ut så? Vilka behov har ni för att komma vidare?
  • Samla deltagarna i helgrupp. Gå igenom frågorna och om ni tycker att det behövs - enas om en gemensam bedömning. Dokumentera gruppens resultat.
  • Använd resultatet till att identifiera områden med utvecklingspotential, sätt upp mål och omvandla till konkreta aktiviteter i till exempel verksamhetsplanen.
  • Planera för att återkomma till landsbygdsbarometern efter en tid och följ upp om ni har nått målen.

Landsbygdsbarometern är inspirerad av hållbarhetsbarometern, som är framtagen av GD-Forum – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 Länk till annan webbplats..