Verktyg: Genomlysning av processer

Det här verktyget är till för att ta reda på var i organisationen, och vilka processer ett landsbygds­perspektiv kan och bör integreras. Processerna kan vara såväl organisationsövergripande som mindre och avgränsade - som vid start av ett nytt projekt.

Illustration av ficklampa som lyser på kuber

Att genomlysa olika slags processer med stöd av det här verktyget hjälper till att synliggöra landsbygdsperspektivet. Resultatet blir ett kunskapsunderlag som organisationens förändringsarbete kan utgå ifrån.

Bruksanvisning

För att? Synliggöra och analysera processer i den egna verksamheten och på så sätt ta reda på var ett landsbygdsperspektiv kan bidra till att utveckla verksamheten till det bättre.

När? Det finns en medvetenhet om att nuvarande arbetssätt behöver förändras för att bättre kunna integrera ett landsbygdsperspektiv.

Var? Hos ansvariga för de olika processerna.

Hur? Genom att följa de olika stegen i verktyget.

Av vem? På ledningsnivå tillsammans med processägare och berörda nyckelpersoner inom processtegen.

Hur hänger verktyget ihop med andra verktyg?

För att lyckas med genomlysningen av processer i organisationen bör det i organisationen som helhet eller åtminstone hos ansvariga för processerna redan finnas en medvetenhet om att nuvarande arbetssätt behöver förändras för att bättre kunna integrera ett landsbygdsperspektiv. Finns inte medvetenheten ännu rekommenderar vi att börja med verktyget Landsbygdsbarometern. Genomlysning av processer kan genomföras i form av en Landsbygdsverkstad.

Genomlysning av processer - gör så här

 • Identifiera vilka processer i organisationen där landsbygdsperspektiv har betydelse och där ni tycker att ni bör ta hänsyn till perspektivet i insatser, aktiviteter eller liknande. Finns det uttalade ”måsten” i styrning från till exempel regeringen? Finns landsbygdsperspektiv med i interna styrdokument?
  • Vilka problem och utmaningar ser ni?
  • Finns det tydliga mål?
  • Vilket gap finns för att uppnå målbilderna?
  • Vad görs idag som kan kopplas till landsbygdsutveckling och hur kan det utvecklas?
  • Finns det andra processer där det kan vara relevant att få in ett landsbygdsperspektiv?
 • Om ni identifierar många olika processer kan det vara en idé att börja med en eller ett mindre urval.
 • Involvera representanter från de identifierade processerna i genomlysningen.
 • Vad utmynnar genomlysningen i för resultat?
 • Använd underlaget för reflektion och samtal.

Frågor som hjälp på vägen för reflektion och samtal

På vilket sätt beaktar organisationen landsbygder och olika geografier idag – finns det ett ”landsbygdstänk”? Vad saknas inom processerna? Finns landsbygdsperspektivet med i beslutsprocesser? Vilka konsekvenser får olika förslag till beslut?

 • Ta fram ett kunskapsunderlag utifrån den nu uppbyggda kunskapen som är relevant och anpassat för verksamheten.
 • Genomför till exempel intervjuer med organisationens intressenter, målgrupper, exempelvis kommunala och regionala aktörer för att ge ytterligare tyngd till kunskapsunderlaget.
 • Föreslå förbättringsförslag inom processerna som bidrar till ett bättre beaktande av landsbygdsperspektiv och geografier med olika förutsättningar.
 • Planera för hur och när de påbörjade processerna ska följas upp.