Verktyg för att stärka landsbygder

Här finns verktyg som hjälper kommuner, regioner och myndigheter putsa sina geografiska glasögon och stärka landsbygdsperspektivet i sin verksamhet.

Verktygen bidrar till ett systematiskt arbetssätt, ger svar på vilka nyttor ett stärkt landsbygdsperspektiv ger och hur man kan jobba för att uppnå de nyttorna. De är lämpade för olika nivåer i organisationer och olika faser av ett arbete.

Tips till dig som vill använda verktygen

Vägledning för livskraftiga landsbygder är en bra grund för dig och de du vill involvera i arbetet. Den skapar en gemensam förståelse för vad landsbygdsperspektiv innebär. Läs den och dela den med andra som du vill involvera i arbetet!

  • Befinner du dig i uppstarten och vill ta reda på hur det står till i din organisation? Har ni kunskap och tar ni hänsyn till landsbygders förutsättningar i ert arbete? Hur kommunicerar ni till exempel kring landsbygder i text och bild? Verktygen Landsbygdsbarometern, Slipa dina geografiska glasögon och Utmana den urbana normen kan användas för att inleda en diskussion kring hur närvarande landsbygdsperspektivet är i just er verksamhet. Ett annat sätt att inleda diskussionen kan vara att tillsammans fundera över hur er kommunikation ser ut. Använd verktyget Kommunikation för hela Sverige för att skapa medvetenhet om hur din organisation kan slipa dina geografiska glasögon när du planerar och genomför kommunikation.
  • När du fått en övergripande bild kan nästa steg vara att analysera vilka egna processer som särskilt vinner på ett utvecklat landsbygdsperspektiv. Använd verktygen Genomlysning av processer och Kick-starta landsbygdsintegrering för att få en bild av var i organisationen landsbygdsperspektiv ger särskild nytta.
  • När du vill bygga ett systemiskt arbetssätt för erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande. Verktyget Landsbygdsverkstad är en slags workshop eller mötesplats för utbyte och dialog där tjänstepersoner med olika erfarenheter och kunskap kan utbyta erfarenheter kopplade till ett stärkt landsbygdsperspektiv i verksamheten.
  • När du vill säkerställa att landsbygdsperspektiv finns med i organisationens arbetssätt och strategiska arbete. Använd verktygen Checklista för strategiskt arbete och Stegvist arbetssätt för att exempelvis säkerställa landsbygdsperspektiv i strategiska dokument, remisser med mera, samt för att skapa förutsättningar att jobba målstyrt, planerat och strategiskt för att stärka landsbygdsperspektivet i verksamheten.

Vi har tagit fram verktygen tillsammans med andra myndigheter.

Landsbygdsbarometern

Landsbygdsbarometern hjälper till att belysa närvaron av landsbygdsperspektiv i organisationen. Den bygger på självskattning och visar i vilken grad ni har ett integrerat landsbygdsperspektiv.

Användartips gruppdiskussion

Så hänger verktyget ihop med andra verktyg

Slipa dina geografiska glasögon

Det här verktyget belyser närvaron av landsbygdsperspektiv i organisationen. Kombinera gärna med landsbygdsbarometern. Båda ger en start i diskussionen om att få med landsbygdsperspektivet från start.

Att tänka på

Stöd för samtal och dialog

Utmana den urbana normen

Att utmana den urbana normen är en viktig del i en process för ett stärkt landsbygdsperspektiv. Det här verktyget hjälper dig reflektera kring de här frågorna och ger dig möjlighet att utmana bilden av landsbygd och stad.

Gör upp med slentrianbilder och texter av landsbygder

Stöd för samtal och dialog

Kommunikation för hela Sverige

Ta på geografiska glasögonen när du gör kommunikation. Hur skildrar vi landsbygder i bild och hur skriver vi en mer likvärdig kommunikation ur ett geografiskt perspektiv?

Tänk hela landet

Gör upp med slentrianbilder och texter av landsbygder

Bygg kommunikation på fakta

Ställ inte landsbygder och städer mot varandra

Genomlysning av processer

Var i organisationen, och i vilka processer, kan och bör ett landsbygds­perspektiv integreras?

Bruksanvisning

Checklista

Kick-starta landsbygdsintegrering

Sju frågor ska kan kick-starta utformningen av landsbygdsintegrering och är tänkt som ett stöd för att stärka landsbygdsperspektiv i organisationen.

Användartips gruppdiskussion

Så hänger verktyget ihop med andra verktyg

Landsbygdsverkstad

En landsbygdsverkstad kan liknas vid en mötesplats eller en workshop och passar en organisation som har kommit en bit på väg i arbetet med stärkt landsbygdsperspektiv.

Bra i förändringsarbete

Gör så här

Checklista för strategiskt arbete

Checklistan kan användas när du svarar på remisser, lämnar yttranden eller som stöd för ökad förståelse för hur du kan stärka landsbygdsperspektivet i din egen verksamhet.

Bruksanvisning

Checklista

Stegvist arbetssätt

Kunskap och insikter skapas steg för steg och kan förändras när ny kunskap uppstår.

Arbeta målstyrt

Interaktion, lyssnande och samtal