Checklista för strategiskt arbete

Checklistan fungerar som stöd för att stärka landsbygdsperspektivet i strategiska dokument och kan användas när du svarar på remisser, lämnar yttranden eller kanske som stöd för ökad förståelse inom din egna verksamhet.

Illustration av en checklista

Checklistan styr mot genomtänkta val av hur landsbygdsperspektivet synliggörs och balanseras mot andra perspektiv. Byt ut landsbygdsperspektiv mot platsbaserade eller geografiska perspektiv om det är mer relevant för er verksamhet.

Bruksanvisning

För att? Bidra med struktur när du lämnar formella eller icke-formella synpunkter på strategiska dokument, där du särskilt vill lyfta vikten av ett landsbygdsperspektiv.

När? I utvecklingen av strategiska dokument som till exempel strategier, handlingsprogram, visioner eller utlysningar av medel.

Var? På verksamhetsnivå.

Hur? Enskilt eller tillsammans med andra intressenter – riktad mot processägare.

Av vem? Du som ska lämna synpunkter på ett strategiskt dokument. Kanske i rollen som sakägare, landsbygdsutvecklare eller analytiker.

Checklista för strategiskt arbete - gör så här

  • Är det tydligt hur utvecklingen i landsbygder av olika karaktär påverkas av den aktuella insatsen? Utgå gärna i din bedömning från de tre hållbarhetsperspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
  • Är det tydligt i vilken utsträckning aktörer/företag/människor i landsbygder av olika karaktär kan bidra till/ta del av den aktuella insatsen? Bedöm särskilt om det finns behov av att anpassa insatsen efter särskilda förutsättningar i landsbygder.
  • Finns en definition av vad som avses med landsbygder? Används den konsekvent?En definition är inget mål i sig – men väl en viktig beståndsdel för gemensam förståelse, tydliga målbilder och uppföljning.
  • Bedömer du att landsbygder och städer av olika karaktär hanteras likvärdigt? Eller är det inte möjligt att utläsa? Om du märker att det bara är landsbygdsperspektivet som uttalas särskilt kan det finnas skäl att ställa frågan om det beror på att städernas förutsättningar utgör den underförstådda utgångspunkten.
  • Bygger underlaget på relevant och aktuell kunskap om landsbygder av olika karaktär? Är det tydligt hur resultatet följs upp ur ett landsbygdsperspektiv och därmed bidrar till ytterligare kunskapsutveckling? Läs det finstilta och se om källorna verkar rimliga.
  • Avslutande tips: Ha med den här checklistan när du lämnar ditt remissvar, yttrande eller återkopplar till ansvarig beslutsfattare – det skapar transparens och möjliggör fortsatt dialog. Fråga hur din återkoppling kommer att användas och i ett senare skede också hur den faktiskt användes.