Om metodstödet för livskraftiga landsbygder

I detta metodstöd har vi samlat verktyg, vägledning och lärande exempel till stöd för dig som jobbar i en kommun, region eller myndighet med att lyfta landsbygdsperspektiven.

Landsbygdsperspektiv handlar i grunden om att omfamna betydelsen av geografi – och människorna som befolkar den. Om att förstå utmaningar och ha förmåga att ge kraft åt utvecklingspotentialen i landsbygder. Genom att synliggöra hur behov och lösningar skiftar mellan olika platser kan ett stärkt landsbygdsperspektiv också fungera som katalysator för arbetet med Agenda 2030.

Verktygen i metodstödet

Verktygen i metodstödet har vi tagit fram tillsammans med andra myndigheter. Verktygen bidrar till ett systematiskt arbetssätt, ger svar på vilka nyttor ett stärkt landsbygdsperspektiv ger och hur man kan jobba för att uppnå de nyttorna. De är lämpade för olika nivåer i organisationer och olika faser av ett arbete.

Verktyget Landsbygdsbarometern gav perspektiv och skapade reflektion hos de människor vi ville kommunicera med.

Kommun i Västerbottens län

Tips till dig som vill använda verktygen

Vägledning för livskraftiga landsbygder är en bra grund för dig och de du vill involvera i arbetet. Den skapar en gemensam förståelse för vad landsbygdsperspektiv innebär. Läs den och dela den med andra som du vill involvera i arbetet!

  • Befinner du dig i uppstarten och vill ta reda på hur det står till i din organisation? Har ni kunskap och tar ni hänsyn till landsbygders förutsättningar i ert arbete? Hur kommunicerar ni till exempel kring landsbygder i text och bild? Verktygen Landsbygdsbarometern, Slipa dina geografiska glasögon och Utmana den urbana normen kan användas för att inleda en diskussion kring hur närvarande landsbygdsperspektivet är i just er verksamhet. Ett annat sätt att inleda diskussionen kan vara att tillsammans fundera över hur er kommunikation ser ut. Använd verktyget Kommunikation för hela Sverige för att skapa medvetenhet om hur din organisation kan slipa dina geografiska glasögon när du planerar och genomför kommunikation.
  • När du fått en övergripande bild kan nästa steg vara att analysera vilka egna processer som särskilt vinner på ett utvecklat landsbygdsperspektiv. Använd verktygen Genomlysning av processer och Kick-starta landsbygdsintegrering för att få en bild av var i organisationen landsbygdsperspektiv ger särskild nytta.
  • När du vill bygga ett systemiskt arbetssätt för erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande: verktyget Landsbygdsverkstad är en slags workshop eller mötesplats för utbyte och dialog där tjänstepersoner med olika erfarenheter och kunskap kan utbyta erfarenheter kopplade till ett stärkt landsbygdsperspektiv i verksamheten.
  • När du vill säkerställa att landsbygdsperspektiv finns med i organisationens arbetssätt och strategiska arbete: använd verktygen Checklista för strategiskt arbete och Stegvist arbetssätt för att exempelvis säkerställa landsbygdsperspektiv i strategiska dokument, remisser med mera, samt för att skapa förutsättningar att jobba målstyrt, planerat och strategiskt för att stärka landsbygdsperspektivet i verksamheten.