Medborgarbudget

En medborgarbudget låter medborgarna prioritera kommunala resurser och ökar förståelsen för hur resurserna kan användas för utvecklingen i kommunen.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Medborgarbudget är en beprövad metod med ursprung i Peru som används främst av kommuner för att öka medborgarnas förtroende för demokratin.
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en guide för hur kommuner kan använda sig av medborgarbudget för att främja demokratiutveckling. Denna metodbeskrivning riktar sig dock i första hand till dig som vill använda medborgarbudget för att utveckla näringslivet och stärka företagsklimatet.
 • En lyckad satsning kan öka engagemanget och intresset för lokal politik hos medborgare och företag. Den kan också öka företagens vilja att engagera sig lokalt och bygga starkare relationer mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Förutsättningar för att lyckas

 • Ta vara på befintlig kunskap i hur arbetet med en medborgarbudget kan läggas upp. SKR har tagit fram en guide som kan användas som grund. Ta också inspiration från hur andra kommuner arbetat men skapa ett upplägg som passar er kommuns förutsättningar.

  För att resultatet ska bli långsiktigt hållbart är det viktigt att involvera kommunens politiker i arbetet. På så sätt kan dialogen mellan medborgare, näringsliv, tjänstemän och politiker förbättras vilket stärker demokratin och underlättar genomförandet av de vinnande förslagen.
 • Tidsåtgång och ungefärlig kostnad: Det är viktigt att avsätta tillräckligt med tid och resurser då det tar tid att gå igenom alla steg i processen för en medborgarbudget. Däremot är det svårt att nämna en specifik summa för vad ett genomförande kostar då det beror helt på de specifika förutsättningar som finns i respektive kommun.

Steg för steg

Förbereda

 • Planera hur processen ska genomföras
 • Fastställ kriterier inom vilka medborgare kan lämna förslag och vilka resurser som ställs till processens förfogande samt hur röstningen ska gå till. Ett viktigt kriterium är att projektens resultat ska gynna det lokala näringslivet.

Genomföra

 • Ta fram förslag och idéer – medborgarna ges möjlighet att lämna förslag på hur de avsatta resurserna ska användas utifrån de kriterier som är fastställda
 • Utvärdera förslagen – de förslag som kommit in bedöms utifrån kriterierna och kostnadsberäknas
 • Rösta – medborgarna bjuds in för att rösta på de förslag som är möjliga att genomföra
 • Besluta vilka förslag som får resurser – fullmäktige fattar beslut om att de förslag som fått flest röster genomförs
 • Genomförande – beslutade förslag genomförs

Sammanställa

 • Utvärdera process och resultat för att lära och förbättra kommande processer. Har de beviljade projekten lett till resultat som gynnat det lokala näringslivet?

Uppföljning

 • Det kan vara bra att anlita en oberoende konsult som utvärderar allt från arbetssätt, upplägg till deltagande och vilket det slutliga resultatet blev. Detta för att få kunskap om hur arbetet gått och om vad som kan göras bättre till en eventuell fortsättning. Utvärderingen bör också svara på ifall de finansierade medborgardrivna projekten lett till resultat som gynnat näringslivet.

Fördjupa dig

Läs om Åre kommuns arbete med medborgarbudget som en metod för att skapa delaktighet och stärka näringslivet på landsbygden. Se även SKR:s guide om medborgarbudget för att få mer information om medborgarbudget som metod.

På SKRs webbplats Dialogguiden kan du se flera exempel på hur andra kommuner har använt sig av medborgarbudget.

Kontakt

Helena Lindahl
0647-16937
fornamn.efternamn@are.se