Lokalekonomisk analys

En lokalekonomisk analys visar vilka resurser som finns i bygden. Med fakta om hur mycket folk handlar i bygden, är det lättare att se var det finns potential för utveckling, nya företag och nya arbetstillfällen.

Illustration av bank

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Lokalekonomisk analys (LEA) kan användas för att bygga en gemensam grund tillsammans med lokala grupper och lokalt näringsliv. Den fakta­baserade analysen är en bra start för visionsarbete, lokala handlings­planer eller nya insatser. Lokalsamhället äger processen och det har visat sig ge ökad sammanhållning i bygden genom att den samlar det lokala näringslivet, föreningar, boende och kommunen.
 • Analysmetoden passar områden med mellan 200 och 3 000 hushåll, och som har en gemensam nämnare. Lokalekonomisk analys är lättare att genomföra om det redan finns någon form av organisering i bygden.
 • De lokalekonomiska analyserna leder ofta till konkreta idéer som blir verklighet och att man hittar vägar att arbeta vidare med bygdens utveckling. Det kan handla om att skapa mötesplatser eller tjänster som tidigare saknats, organisera bygdens olika engagemang eller projekt­ansökningar. De kan leda till nya samarbeten, inte minst inom näringslivet.
 • Analysen visar hur medvetna val av dem som bor i området, kan skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt. Den visar vilka varor och tjänster som skulle kunna utvecklas lokalt och bidra till att förbättra ekonomin och miljön på platsen.

Förutsättningar för att lyckas

 • Lokalt engagemang – en grupp med runt 10 personer som är beredda att lägga ner ideell tid i arbetet under en period på ett halvt år. Räkna med 4-5 längre möten och eget arbete däremellan.
 • En extern processledare som kan analysera materialet och stötta gruppen. Bland annat Coompanion och Hela Sverige ska leva har rätt kompetens. Räkna med 20 000 - 70 000 kronor.
 • SCB:s statistikpaket. Kostar cirka 5 000 kronor.

Steg för steg

Förbereda

 • Kontakta en samhällsförening i den bygd som ska göra en lokalekonomisk analys och bjud gemensamt in till ett öppet möte i bygden tillsammans med den person som ska vara processledare.
 • Bestäm vilka som ska göra analysen. Ta med olika intressenter och kompetenser. Diskutera syfte och mål, och bestäm det geografiska område som analysen ska omfatta. Beställ sedan statistikpaketet från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Genomföra

 • Arbetsgruppen granskar statistiken och beräknar den lokala handelsbalansen.
 • Komplettera med uppgifter om lokala resurser från kommunen, egen lokalkännedom, enkäter och SCB-statistik.
 • Diskutera klimatpåverkan och livsstil. Använd till exempel Världsnaturfondens klimatkalkylator för att beräkna genomsnittsinvånarens ekologiska fotavtryck.
 • Sammanställ underlaget i en delrapport där lokalsamhället beskrivs utifrån geografi, historia, demografi, företag, sysselsättning, service och ekonomi.
 • Bjud in bygden till en workshop för att presentera rapporten och komma på idéer om vad som går att utveckla lokalt.
 • Testa om idéerna är hållbara ur ett miljö- och klimatperspektiv med den Gröna checklistan i metodhandboken.

Sammanställa

 • Arbetsgruppen gör en rapport och handlingsplan som visar de idéer som gruppen bedömer vara möjliga att genomföra, vem som ska göra och hur. Planen presenteras för bygden, kommunen och andra intressenter.

Samarbetspartners

Lokalekonomisk analys kan finnas bland kommunens erbjudanden när kommuninvånare vill utveckla sina lokalsamhällen och kommunen kan bidra med resurser och underlag. Det är den lokala gruppen som äger processen och lokala företag, handlare och föreningar kan bidra med kunskap och underlag som kompletterar statistiken.

Uppföljning

 • I uppstartsfasen bestämmer gruppen vilka mål den har med sin lokalekonomiska analys. När analysen är klar och handlingsplanen framtagen är det dags för genomförande. Den lokalekonomiska analysen visar vilka idéer som kan vara ekonomiskt hållbara.För att följa utvecklingen över tid, eller se om man behöver anpassa arbetet, kan man följa upp med en förenklad analys, genom att jämföra ett nytt statistikpaket med tidigare analys. Uppföljningen stärker känslan av att kunna påverka utvecklingen av den egna bygden.
 • Analysen kan också vara ett underlag för översiktsplaner, ortsanalyser och kommunala utvecklingsstrategier.

Fördjupa dig

Hos SCB kan du beställa statistikpaketet och hos Hela Sverige ska leva finns handboken Lokal ekonomisk analys för hållbar utveckling. Du kan även ta del av lokalekonomisk analyser av Dalarna Gävleborg (Projekt LEAXW)

Kontakt

Liv Edström
Tillväxtverket
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se