Koppla ihop industriföretags digitala öar

Metoden Digilean går ut på att synliggöra och genomlysa industriföretagens flöden, processer och digitala förmåga. Många företag har olika system och processer som inte är ihopkopplade eller genomtänkta. DigiLean kopplar ihop de digitala öarna, förbättrar flödet och möjliggör rätt investeringar. Företag kan därmed undvika att digitalisera slöserier och få en effektivare verksamhet.

Frågor som: Har vi en kompetent organisation, rätt ledarskap och medarbetarskap, en affärsmässig verksamhet är centrala i programmet. Allt för att kunna utveckla sin digitaliseringsstrategi.

Om metoden

Vem kan använda metoden?

Alla företag som vill utveckla sin verksamhet genom användande av ny teknik.

När ska den användas?

När ett företag vill påbörja eller fortsätta sin digitala resa. Metoden ger en struktur och prioriteringsordning för en digital utveckling och omställning.

Förväntade resultat

Företaget får en bra och tydlig bild av hur man kan ta nästa steg och gå vidare på sin digitaliseringsresa. Företagen får en digitaliseringsplan/handlingsplan på hur de steg för steg genomför sin digitala omställning.

Förutsättningar för att lyckas

Tid: Företagets förutsättningar är att ledningen med vd är engagerad i arbetet och att företagsledningen avsätter cirka 16 timmar med de coacher och experter som leder processen.

Budget: Kostnaden ligger idag på cirka 50 000 kr per företag för experterna + egen tid. Idag står projektet Smart Industri Västerbotten för kostnaden och företagen för sin egna tid.

Metoden - steg för steg

  • Steg 1 - Besök hos företaget och genomgång med vd och/eller ledning för att skapa kontakt och genomföra en första behovsanalys. Oftast sker alla träffar utom steg 1 digitalt.
  • Steg 2 - Består av genomförande av ett antal workshops som utgår från en business canvas modell. Våra digitaliseringscoacher håller i workshoparna som utgår från ett nuläge och framtidsläge för företaget.
  • Steg 3 - Utifrån resultatet från workshoparna i steg 2 tar coacherna/experterna fram ett förslag till en digitaliseringsplan/handlingsplan som sedan presenteras i en ny workshop med vd och/eller ledning på företaget.
  • Steg 4 - Avstämning mellan coach och företagets vd/ledning för att säkerställa att den framtagna planen är deras egna och fungerar som ett verktyg att jobba vidare med för att åstadkomma en digital omställning.
  • Steg 5 - Projektet följer upp insatsen för att säkerställa att företaget är nöjda och att tror på den digitaliseringsplan som de erhållit samt diskuterar möjligheter, utmaningar och stödbehov för att ta nästa steg i företagets omställning. Varje insats hos företagen följs upp med en webbenkät för att mäta insatsen avseende på:
  • Nöjdhet
  • Vilka aktiviteter man kommer att arbeta med
  • Framtida planer

Kontakt

Niklas Olsson

niklas.olsson@mitc.se