Kompetensmäklare

Matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetens är en utmaning för både näringsliv och offentliga arbetsgivare. Kompetensmäklaren är spindeln i nätet som arbetar för att säkra kompetensförsörjningen både lokalt och regionalt.

Illustration av tre personer

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Kompetensmäklaren arbetar operativt bland näringsliv och utbildningsanordnare. Mäklaren fångar upp signaler på regionens bristyrken och ser till att det skapas handlingsplaner för respektive område.
 • Genom kompetensmäklaren får man en tydligare bild av aktuella bristyrken och kan ge en snabbare återkoppling till företagen. Mäklaren blir en nyckelperson som skapar en tydlig väg från det lokala behovet till en regional handlingsplan.

Förutsättningar för att lyckas

 • En bra dialog och samverkan mellan region och kommuner. Kommunerna anställer kompetensmäklaren och behöver tycka att det är en bra idé för att vilja betala för den tjänsten. Något som säkerställer att funktionen används på ett effektivt sätt. Regionen fungerar som en stabil stomme som mäklaren utgår från.
 • Uthållighet, tålamod och vilja att driva ett hårt dialogarbete.
 • Att ha en uttalad gemensam bild med en tydlig arbetsprocess, organisationsstruktur och arbetsbeskrivning för kompetensmäklare.
 • Tillgång till analytiker som kan ta fram och uppdatera relevanta underlag att utgå från.

Steg för steg

Förbereda

 • Förankra arbetet med kommunerna. Behöver regionen delas upp i arbetsmarknadsområden? Utse nyckelpersoner inom varje område.
 • Anställ kompetensmäklare, gärna med olika kompetenser och bakgrunder.

Genomföra (varje år)

 • Skapa och sammanställa underlag för det aktuella behovet av kompetens i länet i samarbete med analytiker på regionen.
 • Genomför workshops med nyckelpersoner från varje kommun/arbetsmarknadsområde. Där tar man fram vilka bristyrken som ska prioriteras i hela regionen. Man går även igenom vad som har hänt sedan sist och vilka åtgärder som har gjorts för att visa att arbetet gör skillnad.
 • Gör handlingsplaner för de olika bristyrkena. Det kan innebära att skapa nya utbildningar eller att kommunicera med arbetsgivare om hur de kan synliggöra sitt företag och sin bransch, för att attrahera fler.
 • Kommunicera och marknadsför bristyrkena på webben eller i andra kanaler. De som ska gå en viss utbildning ska veta att de kommer ha god chans att konkurrera på arbetsmarknaden.
 • Anordna branschträffar där man kommunicerar bristyrken och diskuterar hur företag kan bli mer attraktiva som arbetsgivare.
 • Anordna arbetsmarknadsdagar för studie- och yrkesvägledare samt konsulter som arbetar för Arbetsförmedlingen. Rätt vägledning för individen är a och o.
 • Samordna med utbildningsanordnare så att utbildningarna bättre motsvarar de behov arbetsgivarna har. Även se till att det inte startas liknande utbildningar.
 • Kompetensmäklaren har direkt kontakt med näringslivet: deltar i företagsträffar, har dialog med de lokala näringslivsenheterna, deltar i arbetsmarknadsråd, programråd, teknikcollage och liknande.
 • Kompetensmäklaren arbetar även tätt med företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen oh deltar i arbetsgrupper tillsammans med branschorganisationer.

Sammanställa

 • Kartlägg vilka utbildningar vuxenutbildningen har genomfört under året och stäm av detta mot de prioriterade bristyrkena som har pekats ut. Stämmer behoven överens med utbildningarna?

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen, länets kommuner, arbetsgivare, utbildare, branschorganisationer, fackliga organisationer med flera.

Uppföljning

 • Utvärdera löpande och revidera arbetet när det behövs. Ha som stående punkt att lyfta nyttan med kompetensmäklarens insatser. Vad är mervärdet? Ständig utveckling av arbetssättet krävs också.

Kontakt

Thomas Lundberg
E-post: fornamn.c.efternamn@regiongavleborg.se