Interaktiva statistikrapporter

Illustration med statistikstaplar

Med interaktiva statistikrapporter som uppdateras kontinuerligt är det enkelt att hitta data kring kompetensförsörjning. Rapporterna gör det möjligt att få en helhetsbild samtidigt som det går att plocka ut detaljerad information och göra specifika analyser ner på kommunnivå med ett enkelt knapptryck.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Rapporterna byggs i dataprogrammet Power BI, ett analys- och visualiseringsverktyg som tillhandahålls av Microsoft.
 • Programmet tankas med statistik från öppna data, bland annat arbetsmarknads­prognoser, näringslivsstatistik, utbildningsnivåer och matchningsindikatorer.
 • Rapporterna görs tillgängliga för alla på webben. Olika aktörer med koppling till kompetensförsörjning kan enkelt plocka ut relevanta data för tolkningar och analyser utifrån en gemensam problembild.
 • Resultatet blir mycket stor tidsbesparing på lång sikt eftersom rapporterna suddar ut behovet av att ta fram specifik statistik till olika tillfällen.

Förutsättningar för att lyckas

 • Den som ska skapa rapporterna behöver fördjupade kunskaper i Power BI. Investera tid för att lära verktyget från grunden.
 • Samarbete mellan nyckelpersoner som har kunskaper kring vilken statistik som är relevant att använda.
 • Se till att det finns möjlighet att kombinera statistiken med information från andra rapporter för att få en ännu bredare bild, exempelvis socioekonomiska faktorer och resultaten för elever i årskurs nio.

Steg för steg

Förbereda

 • Titta på vilken statistik som är relevant och hur behoven ser ut.
 • Se till att kunskaperna kring verktyget Power BI är tillräckliga.

Genomföra

 • Samla in statistik från öppna data. Det kan handla om: näringslivsstruktur, ålders­avgångar, utbildningsflöden, yrkesinriktningar komvux, övergång från gymnasiet till eftergymnasial utbildning, YH-utbildningar, yrkesexamensprogram högskola, utbildningsnivå, arbetslöshet, matchad förvärvsgrad, matchning efter utbildning, utbildningsnivå, utbildningsgrupp – jämförelse kön, yrkesgrupp – jämförelse kön samt utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2035.
 • Fokusera på det iterativa arbetet, det vill säga producera, testa och justera efter hand för att förbättra och förfina processerna.
 • Använd den egna verksamheten som testpiloter för att fånga upp idéer och frågor som uppstår längs vägen.

Sammanställa

 • Sprid rapporten i många olika sammanhang så att den verkligen används. Rapporten kan exempelvis vara ett stöd i mötet med olika nätverk inom utbildning och näringsliv.

Andra inblandade aktörer

Det är viktigt att rapporten ses som en gemensam kunskapsplattform för alla aktörer som jobbar med frågor som på något sätt är kopplade till kompetensförsörjning. Sprid informationen om att den finns till exempelvis lärosäten, grundskolans studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens omställningsorganisationer.

Uppföljning

Se till att rapporterna uppdateras kontinuerligt, exempelvis genom automatiserade processer.

Titta också på möjligheten till fördjupningar för att öka förståelsen kring strukturella problem och hinder kring kompetensförsörjning. Det kan vara en bra idé att skapa en övergripande analysgrupp för att kunna ringa in behoven av fördjupade analyser och ta dem vidare.

Kontakt

Maria Ljung Westin

08-681 91 14

Fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se