Industriell digitalisering i praktiken

Metoden Indigo går ut på att identifiera företag, analysera deras behov och digitala mognad, definiera tydliga digitaliseringscase och sedan arbeta med företagen. Företagen ska få insikt, förståelse och ökad förmåga att implementera digitala lösningar i sin verksamhet.

Om metoden

Vem kan använda metoden?

Aktörer som arbetar med att:

 • ge industriföretag ny insikt och kunskap om digitaliseringens möjligheter,
 • stöttar företagens utveckling och implementeringen av lösningar.

När ska den användas?

För att främja utvecklingen av industriföretag som genom digitalisering kan öka sin konkurrenskraft. Det kan till exempel handla om att:

 • Effektivisera interna processer och informationsflöden.
 • Effektivisera och säkerställa produktionen.
 • Arbeta med digitala underlag – den papperslösa fabriken.
 • Uppkopplad produktionsutrustning för ökad driftsäkerhet och samla driftsdata.
 • Digital kommunikation mot marknaden.
 • Produktkonfiguratorer – t ex outsourca jobbet till kunden eller förenkla internt.
 • Uppkopplade produkter med tillhörande tjänster att ta betalt för.

Förväntade resultat

Metoden ska:

 • öka kunskapen och intresset i små och medelstora industriföretag kring digitalisering
 • öka förmågan att förstå och nyttja digital teknik
 • öka eller bibehålla företagens konkurrenskraft
 • stärka företagens lönsamhet
 • stärka företagens förändringsförmåga
 • uppmuntra företag att komma igång med skarpt utvecklingsprojekt
 • ge företagen stärkt beställarkompetens

Förutsättningar för att lyckas

Tid: 40 timmar (inkluderar förberedande möte, matchning av expertis, uppstartsmöte, genomförande och uppföljningsmöte samt koordinering).Tillgång till experter för coachning: Bred affärsutvecklingsförmåga, spetskompetens i olika tekniska lösningar.Kompetens: Förmåga att förstå företagens behov, konkretisera behoven och hjälpa till att prioritera samt matcha med rätt expertis och personlighet.

Metodbeskrivning

Steg 1 - planering

Att tänka på vid planering

 • Upplägget måste anpassas efter företagets specifika behov. Ramen för genomförandet ska vara fast, men innehållet flexibelt.
 • Det behövs en hel del tid att skapa rätt kommunikation om vad digitalisering är och hur det kan användas till fördel för företaget. Införsäljning och beskrivning av upplägget i konkreta termer är avgörande för ett lyckat genomförande.
 • En deltagaravgift, om än låg, är viktig för att säkerställa att företaget lägger ner tid och engagemang i processen.

Identifiera företag

Företagen måste ha resurser, tid och engagemang att avsätta för att ta till sig processen och resultatet. Det handlar inte i första hand om storlek på företagen utan deras förmåga och intresse är viktigare. En nyckelaktivitet är att besöka så många som möjligt för att utifrån dialog bestämma om INDIGO är det rätta för det specifika företaget.

Rekrytera företag

Kan ske genom personliga företagsbesök, att anordna insikt- och inspirationsseminarier kring digitalisering, information på webbplats och sociala medier: LinkedIn, Facebook och Instagram och både öppna och riktade utskick. Man kan även vara med på näringslivsaktiviteter, såsom mässor och frukostmöten.Att kommunicera goda exempel och starta digitaliseringsnätverk kan ge och stimulera effekten av inflöde av nya företag, även om de personliga besöken i slutändan är det helt avgörande.

  • Sätt igång rekrytering av företag i ett tidigt skede. Kontakta företag så tidigt som möjligt i projektet, eller till och med innan projektets formella startdatum. Den första kontakten bör ske så fort som möjligt, istället för att spendera för mycket av tiden på att ta fram informationsmaterial.
  • Möt företaget personligen och skräddarsy erbjudandet efter deras behov. Att besöka företagen och att möta dem personligen är av stor vikt för att få in en fot och bättre kunna anpassa det offentliga stödet utifrån företagens behov. Att förstå var i ”resan” företaget befinner sig för att kunna erbjuda företagen rätt insatser.
  • Säkerställ viss flexibilitet i insatser och fokusera på det inledande samtalet. Flexibilitet kan bidra till att sänka trösklarna för företagen att delta. T.ex. att starta upp insatser med företag individuellt när de har möjlighet. Att fokusera på det inledande samtalet och lägga tid på att förstå företagens behov.
  • Använd inspirerande goda exempel från lokala företag för att kommunicera nyttan med digitalisering. Det konkretiserar och tydliggör vad företagen kan få ut av att delta i en insats.

  Fyra sätt för att framgångsrikt rekrytera företag

   • Sätt igång rekrytering av företag i ett tidigt skede. Kontakta företag så tidigt som möjligt i projektet, eller till och med innan projektets formella startdatum. Den första kontakten bör ske så fort som möjligt, istället för att spendera för mycket av tiden på att ta fram informationsmaterial.
   • Möt företaget personligen och skräddarsy erbjudandet efter deras behov. Att besöka företagen och att möta dem personligen är av stor vikt för att få in en fot och bättre kunna anpassa det offentliga stödet utifrån företagens behov. Att förstå var i ”resan” företaget befinner sig för att kunna erbjuda företagen rätt insatser.
   • Säkerställ viss flexibilitet i insatser och fokusera på det inledande samtalet. Flexibilitet kan bidra till att sänka trösklarna för företagen att delta. T.ex. att starta upp insatser med företag individuellt när de har möjlighet. Att fokusera på det inledande samtalet och lägga tid på att förstå företagens behov.
   • Använd inspirerande goda exempel från lokala företag för att kommunicera nyttan med digitalisering. Det konkretiserar och tydliggör vad företagen kan få ut av att delta i en insats.

   Steg 2: Genomföra

   Analys

   En grundlig digitaliseringsanalys genomförs på plats på företaget för att skapa en övergripande bild av företagets digitaliseringsmognad och vilka behov som finns. Analysen görs utifrån ett antal frågeställningar som behandlar företagets övergripande mål, marknad och kapacitet. Den tar ”tempen” på företagets digitala mognad på ett övergripande plan och på områdena: Ledning/Administration – Kunder/Marknad – Produktion – Produktutveckling.

   Uppstart

   Utifrån analysen diskuterar man behoven med företaget för att definiera ett tydligt avgränsat case. Det valda caset beskrivs sedan i en tydlig uppdragsbeskrivning som även definierar det förväntade resultatet. Uppdragsbeskrivningen är underlaget som används för att matcha företagets case med rätt expertis (coach/expert). Det är även en överenskommelse med både företaget och coach/expert om vad uppdraget går ut på och förväntat resultat.

   Coaching

   20 timmar coaching utifrån den uppdragsbeskrivning som processägaren – företaget och coach/expert kommit överens om. Upplägg i coachingen bestäms mellan företag och coach/expert och träffar kan ske både fysiskt och digitalt. Första mötet ska ske fysiskt då det är avgörande för relationen i uppdraget. Samtidigt som processägaren lämnar över uppdraget till en coach/expert krävs en tät dialog mellan processägare – företag – coach/expert för ett lyckat genomförande.

   Kunskapsseminarier

   En serie om 3 kunskapsseminarier genomförs i slutet eller efter det att företaget genomfört sin coaching. Kunskapsseminarierna, till skillnad från coachingen, sker på generisk nivå med en röd tråd för att öka förståelse och förmåga för digitalisering och effekten för de deltagande företagen. 3 - 4 personer per företag bör delta där minst 2 personer är från ledningsgruppen.

   Fortsättning

   Möte mellan processägare och företag där man går igenom vad som hänt, hur det fungerat, vad de fått ut och framförallt vad som är nästa steg. En fortsättningsplan upprättas som slutresultat, som sedan kan följas upp av processägaren.

   Steg 3. Uppföljning

   Var noga med att följa upp företagens förflyttning.

   Uppföljning efter processens slut

   Överväg att starta ett digitaliseringsnätverk för intresserade företag.

   Kontakt

   Joakim Thureson

   IUC Syd
   0732-34 51 58
   joakim.thureson@iucsyd.se