Information för beställare

Detta avsnitt riktar sig till dig som skriver direktiv till utredningar eller beställer uppdrag, vilket kan vara om du formulerar uppdrag till myndigheter, nedan kallat myndighetsrapporter.

Här får du tips om hur du kan formulera ett uppdrag så att utredaren får bra förutsättningar för konsekvensutredningsarbetet.

Varför?

Utredningsuppdraget sätter ramarna för konsekvensutredningen. Uppdragsbeskrivning kan begränsa utredarens möjlighet att göra en tillräcklig konsekvensutredning, vilket i sin tur kan påverka kvaliteten på de förslag som utredningen till slut föreslår. En väl utförd konsekvensutredning underlättar för den fortsatta beredningen av förslaget och även för framtida utvärderingar av förslagets effekter.

Att tänka på

I uppdragsbeskrivningen bör du fokusera på problemformuleringen och målet. Därigenom ger du utredaren förutsättningar att komma fram till det mest ändamålsenliga förslaget. Skriv i uppdragsbeskrivningen att en konsekvensutredning ska ingå. Då säkerställer du att utredningen faktiskt gör en konsekvensutredning. Om det finns aspekter som du som beställare anser vara särskilt viktiga att analysera, skriv det. Lämna dock utrymme för uppdragstagaren att bedöma vilka aspekter som är relevanta att analysera i det enskilda fallet. Standardskrivningar är inte alltid att rekommendera eftersom behoven av vad som ska analyseras kan variera mellan olika utredningar.

En utgångspunkt bör vara att inte begränsa utredningen till en förutbestämd lösning på problemet. Ge utredaren möjlighet att undersöka och överväga alla relevanta handlingsalternativ. Genom att exempelvis skriva analysera problemet X och om lämpligt föreslå begränsningar eller andra åtgärder, ger du utredningen bättre förutsättningar än om du skriver ta fram förslag till begränsning av X.

Checklista

Se till att utredaren får så bra förutsättningar som möjligt att utföra uppdraget och leverera en konsekvensutredning med rätt omfattning och kvalitet. Utredaren ska förstå vad som ska göras och varför det ska göras. Använd punkterna nedan som stöd för att beskriva utredningsuppdraget:

  • Beskriv vad konsekvensutredningen ska omfatta. Hänvisa till 6 och 7 §§ i förordningen (2007:1244) för konsekvensutredning vid regelgivning. Det är särskilt viktigt om du beställer en myndighetsrapport, eftersom det inte är reglerat att en myndighetsrapport ska innehålla en konsekvensutredning. För offentliga utredningar, hänvisa till kommittéförordningen (1998:1474).
  • Framhåll att konsekvensutredningens omfattning och kvalitet bör stå i proportion till förslagets konsekvenser. Betydande konsekvenser kräver en mer omfattande konsekvensutredning.
  • Tydliggör att konsekvensutredningen är en del av utredningsarbetet och att utredaren bör analysera och dokumentera löpande.
  • Ange att utredningen löpande under utredningsarbetet bör samråda med berörda aktörer.
  • Uppmuntra utredningen att ta hjälp i arbetet med konsekvensutredningen av de stödfunktioner som finns. Tillväxtverket tillhandahåller stöd i konsekvensutredningsarbetet i form av handledning och utbildning samt enskilt stöd med fokus på konsekvenser för företag.
  • Klargör kopplingen mellan konsekvensutredningen och uppdraget i övrigt. För att den beställda utredningen ska fungera som beslutsunderlag bör underlaget även innehålla analyser av förslagens konsekvenser, inklusive både nyttor och kostnader. Utredaren ska, där det är motiverat, eftersträva att kvantifiera effekterna.
  • Uppmana utredningen att tänka brett när det gäller såväl ekonomiska konsekvenser för hushåll, företag och offentlig sektor, som sociala och miljömässiga konsekvenser.
  • Specificera uttryckligen i uppdragsbeskrivningen om det finns särskilda aspekter att beakta i konsekvensutredningen. Motivera varför.
  • Tydliggör att om förslaget kan få effekter av betydelse för företag, så kommer det att skickas på remiss till Regelrådet, som kommer att granska konsekvensutredningen i enlighet med 7§ i konsekvensutredningsförordningen.

Var medveten om att ett utredningsdirektiv eller en uppdragsbeskrivning kan vara begränsande. En snäv uppdragsbeskrivning minskar möjligheten för utredningen att utforska alternativa lösningar, vilket kan undergräva syftet med, och möjligheten att, göra en konsekvensutredning.

Kom ihåg

Tid: Får utredningen tillräcklig med tid för att utföra arbetet? Till exempel, kräver utredningar av lagar eller förordningar mer tid? Om tiden inte är möjlig att justera, finns det utrymme i budgeten att uppmuntra uppdragstagaren att ta in konsulter eller annan extern förstärkning för att utföra delar av konsekvensutredningsarbetet?

Kompetens: Säkerställ att utredningen har tillgång till rätt kunskap för att beakta alla relevanta aspekter i utredningsarbetet. Om det endast är en utredare, finns det möjlighet att tillföra andra resurser eller mer tid för utredningen?

Utvärdering: En välgjord konsekvensutredning underlättar arbetet med att utvärdera det faktiska utfallet av regeln när den har trätt i kraft.