Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

5. Ikraftträdande och informations­insatser

Ett av de sista momenten i arbetet med konsekvensutredningen är att bedöma om särskild hänsyn behöver tas till tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser.

Du ska ange den planerade tidpunkten för ikraftträdandet och motivera varför tidpunkten valts. Redovisa också om det har funnits särskilda hänsyn att ta vid valet av tiden och om det finns behov av speciella informations­insatser i anslutning till att de nya eller ändrade reglerna träder ikraft.

Det här ska du göra

 • Ange det planerade datumet för förslagets ikraftträdande.
 • Redovisa vad som påverkat valet av datum.
 • Redovisa om det funnits särskilda hänsyn att ta vid valet av datum.
 • Motivera valet av datum.
 • Redovisa om det finns behov av speciella informationsinsatser inför förslagets ikraftträdande.
 • Redovisa vilka eventuella informationsinsatser som gjorts eller som planeras i framtiden.
 • Om inga informationsinsatser gjorts eller planeras, motivera varför.

Så här kan du resonera

Samråd med berörda aktörer

Det är viktigt att försöka föreställa sig vilka åtgärder som till exempel berörda företag kan behöva vidta för att anpassa sig till ett nytt eller förändrat regelverk. Det kan också finnas andra aktörer som till exempel kommuner, vars handläggningstider kan komma att påverkas av förslaget. Tänk på att ett samråd med berörda branschorganisationer, kommuner eller andra aktörer kan ge dig en bra bild av sådana åtgärder.

Övergångsbestämmelser kan underlätta

Ibland kan det finnas skäl att överväga övergångsbestämmelser, eftersom det kan vara av stor praktisk och ekonomisk betydelse för bland annat berörda företag och myndigheter. Kostnader för exempelvis investeringar, utbildning och inlärning kan minska om det finns tillräckligt med tid att genomföra åtgärderna i väl planerad ordning.

Informera med eftertanke

Fundera också på hur informationen om de nya eller ändrade reglerna bäst kan nå de som berörs. Vilka informationskanaler behöver du använda? Kan du ta hjälp av andra? Behöver alla samma typ av information och så vidare. Nedan hjälper vi dig med några frågeställningar.

Det är inte tillräckligt att skriva att det ankommer på exempelvis ansvariga myndigheter att informera om de kommande reglerna. Som regelgivare behöver du oavsett ansvarsfördelningen göra en bedömning av hur du som regelgivare ser på informationsbehovet och om det finns behov av speciella insatser.

Checklista

Som regelgivare bör du fundera över följande:

 • Finns det berörda som behöver särskild tid för att anpassa sig till de nya eller ändrade reglerna?
 • Finns det omständigheter som till exempel ikraftträdande av andra regler att ta hänsyn till?
 • Finns det anledning att överväga ett tidigt ikraftträdande till exempel vid regler som medför positiva konsekvenser för berörda aktörer?
 • Kan ett tidigt ikraftträdande kräva särskilda informationsinsatser?
 • Är det relevant med övergångsbestämmelser?
 • Finns det behov av speciella informationsinsatser?
 • Har alla berörda samma behov av information eller finns det grupper som har särskilda behov?
 • Tänk på att det finns olika berörda aktörer, inte bara företag. Det kan finnas särskilda behov hos exempelvis kommuner för att effektivt och rättssäkert kunna handlägga ärenden och informera om det som regelverken kräver.
 • Vilken typ av insatser behövs? Krävs det utbildningsinsatser, informationsmöten, tryckt material eller räcker det att informera på exempelvis en webbplats?
 • Kan organisationer, föreningar eller liknande vara till hjälp för att sprida information?

Tänk på att såväl tidpunkt för ikraftträdande som behovet av informationsinsatser är något som kan diskuteras under ett tidigt samråd med branschkontakter.

Motivera dina val

Som regelgivare måste du motivera dina val i konsekvensutredningen. Ibland kan det vara så att du inte råder över besluten själv och till exempel har svårt att styra över tidpunkten för ikraftträdandet. Oavsett om det gäller valet av tidpunkt eller valet av informationsinsatser eller om du föreslår att inga informationsinsatser behövs ska du alltid motivera det du föreslår.

Utgå inte från att läsaren av din konsekvensutredning har samma kunskap som du själv om förhållandena som rör din redovisning. Även det självklara kan behöva motiveras.