Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Sociala konsekvenser

Det finns en stor bredd av områden som kan kategoriseras som sociala konsekvenser. Regler som till exempel påverkar människors sätt att leva, bo, arbeta, förhålla sig till varandra eller möjligheter att delta i samhället medför sociala konsekvenser.

Sociala konsekvenser är ofta tätt sammankopplade med både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Du bör därför ha ett helhetsperspektiv när du påbörjar konsekvensutredningen, och vara öppen för att det kan finnas många dimensioner av reglernas effekter.

Vilka områden omfattar sociala konsekvenser?

Exempel på områden inom det som klassificeras som sociala konsekvenser är

I den här handledningen finns fördjupad information om hur du kan gå tillväga för att bedöma vilka konsekvenser ett förslag kan ha för hälsan. Det finns också information om vad du bör tänka på när du analyserar påverkan på jämställdhet. Nedan följer ett axplock av förslag på frågor att fundera på när du utreder vilka sociala konsekvenser ett förslag kan ha inom de sociala områdena listade ovan.

Tillgänglighet

En förutsättning för att uppnå jämlikhet i samhället är att alla människor, oavsett funktionella förutsättningar, har möjlighet att delta i samhällslivet. Fundera på om förslaget till exempel kan påverka tillgängligheten för människor till:

 • Offentliga platser.
 • Byggnader.
 • Olika regioner i Sverige.
 • Information.
 • Annan fysisk miljö.

Integration

När det gäller ett förslags eventuella påverkan på integrationen kan du till exempel fundera på om förslaget påverkar förutsättningarna för

 • Sveriges nya invånare att få en så bra start som möjligt.
 • Sveriges nya invånare att bli delaktiga i samhället.
 • Det svenska samhällets förutsättningar att anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär.
 • En väl fungerande introduktion och ett gott mottagande av de flyktingar som kommer till Sverige.

Kultur

En aspekt inom det sociala området är kultur. Fundera till exempel på om förslaget påverkar

 • Kulturutövande, kulturskapande eller allas möjlighet att delta i kulturlivet.
 • Demokratifrågor, till exempel rätten till yttrandefrihet eller rätten att demonstrera.
 • Tillgång till kultur eller kulturskapares möjlighet att försörja sig.
 • Levande kulturarv, lokala kulturmiljöer.
 • Barns och ungas rätt till kultur.
 • Förutsättningarna att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Utbildning och lärande

Relaterat till förslagets påverkan på utbildning och lärande kan du fundera på hur förslaget kan påverka

 • Tillgången till utbildning eller utbudet av utbildningar.
 • Barn- och ungdomsutbildning eller folkbildning.
 • Högskola, forskning eller vuxenutbildning.
 • Utbildningsresultat.
 • Studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Bostadsförhållanden

Bostäder och bostadsförhållanden har stor inverkan på såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala delar av samhället. Tillgången till bostäder kan till exempel vara avgörande för företagens möjligheter att rekrytera personal och säkerställa kompetensförsörjningen inom företaget. Byggsektorn utgör också en väsentlig del av sysselsättningen i landet. Relaterat till miljö påverkar bostadsbeståndet bland annat energianvändningen och den externa fysiska miljön. När det gäller sociala aspekter kan du fundera på om förslaget till exempel påverkar tillgängligheten till bostadsbeståndet olika mellan olika samhällsgrupper, eller om den fysiska inomhusmiljön i bostäder påverkas.

Följande information finns i detta avsnitt: