Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Vilka berörs?

För att kunna utreda effekterna av ett regelförslag behöver du först identifiera och ta fram uppgifter om vilka som berörs av förslaget. Det kan till exempel röra sig om civilsamhället, individer eller hushåll, djur, organisationer, företag, kommuner, myndigheter eller staten.

I detta avsnitt finns en översikt över hur du kan resonera allmänt när det gäller att identifiera och ta fram uppgifter om de som berörs av förslaget.

Det här ska du göra

Redogör för:

 • Vilka som berörs, både direkt och indirekt.
 • Varför och på vilket sätt de berörs.
 • I vilken utsträckning olika grupper berörs.

Så här kan du resonera

Tänk så brett som möjligt. Ett förslag kan påverka flera olika aktörer eller områden. Områdena kan också vara tätt sammankopplade. Du bör därför vara öppen för att det kan finnas många dimensioner av reglernas effekter när du redovisar vilka som berörs. Utgångspunkten bör vara att ju mer en grupp berörs desto mer detaljerade uppgifter bör du redovisa. Att endast ange att någon berörs är inte tillräckligt.

Exempel

Om ett förslag avser att förbjuda en kemikalisk substans kan miljön beröras av att substansen riskerar att släppas ut i hav. Beskriv då vilka hav som kan vara aktuella och om särskilda regioner kan påverkas mer än andra. Beskriv även om individers hälsa kan påverkas av att vistas i hav där den kemikaliska substansen finns. Redogör också för vilka företag som tillverkar, säljer, importerar eller exporterar produkter med den kemiska substansen. Om fler företag i värdekedjan berörs ska detta också inkluderas. Redovisa också uppgifter om hushållen som konsumerar produkten och hur de skulle kunna påverkas av ett förbud. Beakta även eventuella fördelningseffekter av förslaget, till exempel om det finns grupper av individer eller hushåll som berörs särskilt men också om förslaget påverkar kvinnor och män, flickor och pojkar olika.

Tips

 • Att dela in de berörda i grupper såsom staten, hushåll, företag, miljö är ett bra sätt att strukturera redovisningen.
 • Använd siffror och statistik så långt det är möjligt. Komplettera med kvalitativa resonemang.
 • Tabeller gör ofta redovisningen lättöverskådlig.
 • Samråd tidigt i processen med de som berörs kan ge värdefulla synpunkter i det fortsatta arbetet.
 • Tänk på att olika aktörer eller områden kan vara beroende av varandra och att det därför kan finnas kedjeeffekter. En del kan beröras positivt och andra negativt.
 • Myndigheter kan inom sina sakområden ha närmare uppgifter om vilka som kan beröras.
 • Ange vilka källor du använt.
 • Kom ihåg att du kan hänvisa till andra delar av konsekvensutredningen så att du inte behöver redogöra för samma uppgifter flera gånger.

Andra avsnitt som berör detta

I andra avsnitt i handledningen finns det utförligare information om hur effekterna för särskilda områden, inklusive vilka som berörs. Se till exempel följande avsnitt: