Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

2. Rättsliga förutsättningar

I konsekvensutredningen ska de rättsliga förutsättningarna för förslaget framgå, inklusive lagstödet för att införa regler på det aktuella området. Redovisningen av de rättsliga förutsättningarna visar att förslaget ligger inom de gränser som andra lagar och regelverk ger.

Det ska framgå av konsekvensutredningen hur förslaget påverkas av andra regelverk, inklusive EU-rätten och internationella överenskommelser. Förslagets överensstämmelse med EU-rätten ska alltid redovisas särskilt.

Myndigheter ska alltid redovisa de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på. I vissa fall ska en myndighet inhämta regeringens medgivande.

Följande information finns i detta avsnitt: