4. Granska

Kan vi motivera våra val av bild och text? Testa på kollegor eller målgruppen!

Vem?

  1. Låt alltid flera kollegor titta på materialet innan publicering.
  2. Kontakta gärna representanter från målgruppen! Till exempel via olika intresseorganisationer.
  3. Att upprätta referensgrupper att testa materialet på är också en bra idé.

Vad?

  1. Kan vi motivera valen vi gjort ifall frågor om inkludering uppkommer?
  2. Är materialet tillgänglighetsanpassat på ett relevant sätt?
  3. Använder vi de kanaler som fungerar bäst för mottagarna?

Hur?

  1. Titta på det färdiga materialet med olika “glasögon” - hur kan det uppfattas beroende av kön, ålder, bakgrund, bransch, företagsform och geografi?
  2. Var uppmärksam på att rubriker, bild, text och rörlig bild kompletterar varandra gällande inkludering. Bidrar materialet till att förstärka upplevelsen av oss som en inkluderande organisation?
  3. Titta gärna även på angränsande texter/bilder, alltså den kontext i vilket materialet publiceras. Vilket intryck ger materialet?