Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Stäm av mot förordningar

Nedan visar vi vilka avsnitt i handledningen som återspeglar kraven i förordningen.

Tabell över förordningens krav och avsnitten i handledningen‌

Förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244)

Motsvarande avsnitt i handledningen

6 § En konsekvensutredning ska innehålla följande


1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Problem – och målformulering

2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Alternativa lösningar

samt

Nollalternativet

3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen

Vilka berörs?

4. uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på

Bemyndiganden och regeringens medgivande

5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen

Utred konsekvenser

6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Överenstämmelse med EU-rätten

7. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser. Förordning (2015:530)

Tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser

7 § Om regleringen kan få effekter av betydelse för företag

Effekter av betydelse för företag

1. antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen

Berörda företag

2. vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader

Påverkan på företagens kostnader och verksamhet

3. vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen

Påverkan på företagens kostnader och verksamhet

4. i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen

Påverkan på konkurrensen

5. hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen

Påverkan på företagen i andra avseenden

6. om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning

Särskild hänsyn till små företag

Andra förordningar

Kommittéförordningen (1998:1474)

Förordningen anger bland annat att om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i betänkandet. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 § i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244).

Förordningen om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter (2014:570)

Av förordningen framgår att innan en förvaltningsmyndighet beslutar föreskrifter som vid tillämpningen kan få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller regioner som inte är oväsentliga, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.