4. Ta fram en handlingsplan

Bygder som lyckas behålla den lokala dagligvaruhandeln, är ofta initiativtagare. De samlas kring en fråga som är viktig och med gemensamma krafter arbetar de för att hantera behov och brister.

Ett sätt att hantera arbetet framåt är att ta fram lokala handlingsplaner. I dessa behöver det framgå vad som ska åstadkommas, vilka som är ansvariga för att genomföra aktiviteter och åtgärder samt möjliga finansieringslösningar.

Planen gör att boende känner ansvar

I några bygder har man organiserat sig i ekonomiska föreningar, som ansvarar för handlingsplanens genomförande. Handlingsplanen anses här vara avgörande för att boende i en bygd ska känna delaktighet i och ansvar för dess genomförande.

Exempel: Servicepunkter i Örnsköldsvik blir viktiga mötesplatser

Örnsköldsviks kommun har arbetat framgångsrikt med att skapa en modell med servicepunkter för att behålla och utveckla kommersiell service på landsbygder.

Modellen bygger på ett uppdragsavtal mellan kommunen och matbutiker eller mackar som både är viktiga för den lokala servicen och viktiga mötesplatser i bygden. Med ett avtal blir det tydligt vad som gäller. Butikerna får ett breddat underlag och kommunen får sina tjänster och service på orten garanterad.

Planera för relevans och praktisk tillämpning

Det är många kommuner som arbetar med att ta fram kommunala serviceplaner och det har lyfts som värdefullt att regionen stöttat kommunerna i arbetet. Även erfarenhetsutbytet kring andra kommuners serviceplaner genom samverkansplattformer har lyfts som viktigt för att ta lärdom och inspireras av varandra. Arbete med att ta fram kommunala serviceplaner förekommer både inom lokala servicelösningar och regionala processer.

Ett exempel är en region som har väglett och stöttat kommunerna med att ta fram kommunala serviceplaner och först därefter tillsammans har tagit fram den regionala serviceplanen. Även om metoden att jobba underifrån och upp kan och bör användas även inom annat utvecklingsarbete anses det vara särskilt angeläget för just frågor om service, vilka ofta handlar om överlevnad för landsbygderna.

En viss oro har uttryckts att de kommunala serviceplaner som tas fram endast blir dokument som ligger och samlar damm och inte kommer till användning. För att den kommunala serviceplanen ska bli mer relevant på lång sikt, menar en intervjuperson att det hade varit önskvärt att inte enbart beskriva nuläge och strategi utan även presentera konkreta aktiviteter för genomförandet.

Den viktiga roll som de kommunala serviceplanerna fyller är att de ökar kunskapen om servicenivån i en viss kommun eller ort. Dessutom kan kommunens serviceplan bidra till en mer hållbar organisatorisk struktur, som minskar personberoendet i serviceutvecklingen.

Exempel: Serviceplaner ger bättre helhetsbild för arbetet framåt

Region Östergötland har också sammanställt ett kunskapsunderlag för att inspirera till och underlätta det kommunala arbetet med serviceplanerLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Underlaget pekar på vilka andra kommunala och regionala processer en serviceplan behöver förhålla sig till, vilka analysmetoder som är relevanta och vilken typ av åtgärder planen kan leda till.