3. Samverka

Samverkan mellan organisationer på olika nivåer är en nödvändighet för serviceutveckling. Det är ett framgångsrikt arbetssätt för insatserna på både regional och lokal nivå.

Ett viktigt syfte med flernivåsamverkan är att överbrygga glappen mellan myndigheter och organisationer på flera nivåer då det är tydligt att det inte går att åstadkomma förändring ensam.

Samverka gärna innan ni startar utvecklingen

Det har också visat sig vara en fördel om samverkan kan etableras redan innan själva utvecklingsarbetet startar. Exempelvis genom att endera parten bjuder in att vara med och ta fram planer för de insatser som ska genomföras.

Det kan dock vara en utmaning att samordna det lokala föreningslivet och få ihop lokala samarbeten, eftersom det ofta saknas en övergripande samordning föreningarna emellan.

Exempel: Butiker och besöksnäring samverkar i Västra Götaland

I projektet Maritim service och besöksnäring kopplar Västra Götalandsregionen ihop butiker med besöksnäring genom att skapa lokala samarbeten. Regionen coachar lokala processledare och ser till att kommuner, butiker, besöksnäringsorganisationer och föreningar är med i ta fram konkreta förslag på hur butiker och besöksnäringens aktörer kan arbeta bättre tillsammans.

Nationella, regionala och kommunala verksamheter arbetar stödjande för att stärka de lokala initiativen och de lokala processledarna får tillgång till ett nätverk där de kan dela med sig av sina erfarenheter.

Skapa samverkansforum med fokus på serviceutveckling

Det finns flera exempel på samverkansforum som har arbetat med serviceutveckling. Syftet är att skapa en arena där idéer och erfarenheter kan utbytas mellan aktörerna.

Strukturen för möten kan utgå från att regionen och länsstyrelsen, som är de drivande parterna, föreslår agendor för mötena som kommunerna sedan lämnar inspel till.

Viktigt under processen är att skapa inkludering och transparens så att fler aktörer än den sammankallande driver frågorna.

Annan framgångsrik samverkan är partnerskap kring det regionala serviceprogrammet, där representanter från region, länsstyrelse och kommuner träffas två gånger om året och genomför studiebesök, håller workshoppar, föreläsningar och delar erfarenheter. Dessa dagar anses vara mycket givande och stärker samarbetet mellan aktörerna.

Nätverka för erfarenhetsutbyte och ökat lärande

Erfarenhetsutbyte kan effektivisera arbetet. Kunskapsutbytet kan ofta spara tid som annars skulle gått till att ”uppfinna hjulet på nytt”. Ur den aspekten uppges befintliga nätverk vara särskilt betydelsefulla för utbyte av erfarenheter, det gäller såväl regional, kommunal som lokal nivå.

Nya nätverk i form av andra organisationer, som arbetar med liknande arbetsmetoder och upplägg inom ramen för programmet, är också betydelsefulla. Här kan erfarenheter och kunskap utbytas om genomförandet i realtid, för att stötta varandra i pågående process.

Exempel: Servicenätverk utvecklar samarbeten i Jämtland Härjedalen

Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten har i projektet Stärkt samverkan för kommersiell service i Jämtland Härjedalen satsat på att öka samverkan kring det regionala serviceprogrammet.

En viktig del blev återkommande nätverksträffar som innehåller både information och praktiska moment. Det har gett utrymme för att utbyta erfarenheter och utveckla kompetensen kommunerna emellan.