2. Förankra

En bra dialog mellan kommunen och bygden är en god grund för framgångsrika serviceinsatser.

Kommunalt engagemang i den lokala serviceutvecklingen är avgörande för att nå långsiktigt resultat. Det kan exempelvis handla om att kommunen ingår i en styrgrupp eller är tillmötesgående och hjälpsam vid tillståndshantering och vägledning.

Förankra lokalt för att skapa engagemang

Lokal förankring är en förutsättning för att skapa delaktighet och engagemang. Det är inte lämpligt att en kommun eller region bestämmer vilka prioriteringar som ska göras på orten när det gäller service.

Ett sätt att underlätta förankringen är att ha personer med lokal anknytning som processledare. Det är viktigt att processledaren har förmågan att samla civilsamhället, näringslivet och kommunen.

Exempel: Utvecklingsforum skapar gemensam agenda i Vingåker

I Vingåkers kommun testar man nya sätt att leverera postpaket till orter i kommunen där det saknas paketombud. Lösningen kan vara att använda befintliga transporter och nya paketboxar och kommunen gör nu en innovationsupphandling.

Vingåker har arbetat systematiskt med att förankra utvecklingsprojektet. Dels internt i sin organisation där kommunens bibliotek och Digidelcenter är viktiga aktörer, dels med lokala utvecklingsgrupper på plats i bygden. Vingåkers kommun har ett råd där utvecklingsgrupper från hela kommunen möts med tjänstemän för att avgöra vilka frågor som ska prioriteras.

Inkludera politiken för snabba beslut

För att säkerställa att planer och annat arbete får tillräckliga resurser och mandat behöver politiken inkluderas, i synnerhet på kommunal nivå. Politiken kan vara inkluderad på olika sätt. På lokal nivå kan politiker delta i möten om lokala servicelösningar. I en kommun kan politiker bjudas med till möten eller på företagsbesök.

På regional nivå är ett exempel att det regionala serviceprogrammet antas av regionpolitiker varje år. Arbetssättet bidrar till stort engagemang och intresse från politikens sida. När politiker får ökad kunskap innebär det att de kan bli mer delaktiga i att driva serviceutvecklingen framåt. Därmed höjs även den politiska förståelsen för att kommersiell service hänger ihop med många andra samhälls- och serviceområden, till exempel inom kollektivtrafik och folkhälsa.

Förankra inom den egna organisationen

Arbetet med servicefrågor kräver förankring i den egna organisationen, både för att underlätta genomförandet och för att säkerställa att det finns ett organisatoriskt mottagande av resultatet. Flera avdelningar och förvaltningar behöver inkluderas i arbetet med serviceutveckling innan och under utvecklingsarbetet, vilket även tryggar kontinuiteten när personal slutar.

Exempel: Östergötland har ett årshjul för förankring

Det som har varit framgångsrikt för Region Östergötland är att binda ihop servicefrågorna med andra teman som regionen också arbetar med. Till exempel befintliga främjandesystemen för näringslivsutveckling, hur kollektivtrafiken utformas och att serviceställen är viktiga noder för turistnäringen.

Arbetet med det regionala serviceprogrammet följs med intresse av de regionpolitiker som beslutar om och följer upp de årliga handlingsplanerna. Frågan återkommer i trafik- och samhällsbyggnadsnämndens årshjul.