1. Utred behoven

Utvecklingen av kommersiell service behöver utgå från ortens specifika behov. Undersökningar och lokala analyser är bra underlag. Möten på plats är framgångsfaktor.

Det är framgångsrikt att genomföra undersökningar hos boende och ibland även besökare innan man startar ett lokalt servicearbete. De ger viktig kunskap om befintlig servicenivå, vilka behov som finns samt vad som efterfrågas. Efterfrågan kan handla om tillgång till dagligvaror, möjligheter för uthämtning av paket, digitala tjänster och önskemål om öppettider. Denna kunskap skapar möjlighet att arbeta med serviceutveckling på ett mer träffsäkert sätt.

Lokalekonomisk analys räknar på ortens resurser

På flera platser arbetar man till exempel med lokalekonomisk analys, så kallad LEA. Det är en metod för analys av vilka ekonomiska resurser som finns i en ort och ger värdefulla underlag till att ta fram handlingsplaner. Analysen är därför ett bra första steg i lokalt utvecklingsarbete. Ett exempel är att ta reda på hur mycket varje familj behöver spendera för att den lokala handeln ska ha bärighet.

Kommunala tjänstepersoner har stora möjligheter att påverka den politiska processen och politiska beslut kring kommersiell service, men ofta saknas tillräcklig kunskap om vad invånarna i olika bygder behöver. Med behovsbaserad analys som verktyg kan beslutsprocessen bli mer effektiv och relevant.

Exempel: Lokalekonomisk analys gav fakta på bordet

Coompanion gjorde tillsammans med lokalsamhällen och kommuner lokalekononomiska analyser på tio platser i Dalarna och Gävleborg. På så sätt kartlade de vilka resurser som finns i varje bygd.

Med hjälp av SCB-statistik och lokala undersökningar kom fakta på bordet, bland annat om befolkningsstrukturen, hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna som spenderas i bygden respektive utanför och på vilka områden det finns potential för nyföretagande och nya arbetstillfällen.

Planera för fysiska möten

Fysiska möten med öppen agenda är en metod som är särskilt framgångsrik vid utveckling av service. Då är fokus på den specifika platsen och dess förutsättningar, snarare än på sakområden. Ytterligare en fördel är om det på mötet finns representation från kommun eller region, någon som kan sortera de olika behoven och kategorisera utifrån var i organisationen frågan ska hanteras.

Det viktigaste är att komma med idéer utifrån ett helhetsperspektiv. Här finns ett mervärde i att lyfta behov av service ur ett brett perspektiv, oavsett om det gäller kommersiell service eller andra behov som exempelvis skola eller bostäder. Det beror på att möten som bara behandlat enskilda serviceslag har bemötts med skepsis och lett till motstånd samt ovilja från befolkningen att samarbeta.

Erfarenheten är att där mötena hållits hos kommunen eller regionen, har det ofta varit ett lågt deltagande. Att mötet hålls på plats i bygden tillför ett mervärde i arbetet med serviceutveckling.

Exempel: Kloka råd för att få mötet att fungera i ny bank

Hela Sverige ska leva har genomfört utvecklingsprocesser i elva kommuner. Det gjorde man för att utveckla metoder för att organisera och ta vara på den lokala nivåns engagemang och kunskaper för lokal serviceutveckling i den kommunala planeringen. En viktig del har varit att företrädare för kommun och invånare i bygden träffas på riktigt.