Vi använde landsbygdscoacherna som bollplank

Eva Wendelin på myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har använt sig av Tillväxtverkets landsbygdscoacher. Här svarar hon på frågor om varför de vill stärka sitt landsbygdsperspektiv.

Var bedriver ni er verksamhet?

Vi bedriver våra undersökningar i hela landet efter de geologiska förutsättningar som finns. Helt naturligt finns en stor del av de råvaror som används för samhällsbyggnad i landsbygder, i hela landet. Vi gör ingen skillnad mellan landsbygder och tätorter.

Vad har coachningen bidragit med?

Vi hade fått tydliga instruktioner redan i arbetet med den rapportering som gjordes av 2021 års verksamhet till regeringen. Sen fortsatte det med workshops och möten och vi har även haft flera korta avstämningar med Tillväxtverket för att komma vidare i vårt arbete.

Vad har landsbygdscoacher betytt som bollplank?

Genom den regelbundna dialogen med Tillväxtverkat har vi successivt kunnat resonera och lösa frågor som handlar om hur vi kan putsa våra geografiska glasögon.

Vilket resultat har detta arbete gett er?

Vi har tillsammans med Tillväxtverket hållit i en workshop med alla chefer på SGU och resonerat kring hur SGU ska vässa sina landsbygdsperspektiv. Vid workshopen använde vi bland annat verktyget Landsbygdsbarometern för att få en första gemensam bild av hur vi arbetar idag.