Praktikelever stärkte attraktionskraften hos Hallands industriföretag

Små och medelstora industriföretag brottas med stora utmaningar inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Halländska ungdomar och deras föräldrar har bilden av industrin som monoton, smutsig och outvecklande. Kunskapslyftet ville bryta det mönstret och visa att industrin idag använder avancerad teknik som kräver nya tankesätt och erbjuder spännande karriärmöjligheter.

Kunskapslyftet var delen i projektet för smart industri i Halland där elever från grundskolan och gymnasiet fick möta företagen ute på arbetsplatsen. Ett av målen var att koppla ihop skola och näringsliv för att bättre tillgodose företagens långsiktiga kompetensbehov. En viktig aspekt var att få industrin och skolan att mötas i ett tidigt skede och framför allt att eleverna skulle få en bra bild av industrin.

Genom att följa och studera upplevelsen hos 150 praktikelever inom grundskolan och gymnasiet har projektet analyserat hur attraktiva företagen upplevs som framtida arbetsgivare. Analysen visade att praktikeleverna uppskattade att vara delaktiga på riktigt, att arbeta praktiskt, att lära sig nya saker, att ta ansvar och skapa värde för andra. Företagens hållbarhetsarbete var särskilt viktigt för många.

- Större delen av de företag som varit med i projektet jobbar redan med hållbarhet men de är inte så bra på att visa det. Men det är viktigt för unga idag. Många ungdomar värnar om framtiden och det gäller för företag att visa upp det. Det handlar inte bara om hållbarhet ur miljösynpunkt utan också socialt och i ett utvecklingsperspektiv, säger Nasim Oveissi, delprojektledare för Kunskapslyftet.

Det regionala industriella utvecklingscentrumet IUC Halland har tidigare genomfört flera projekt för att få näringslivet och skolan att närma sig varandra och därmed öka förståelsen för varandras behov. Genom att utgå från coachningsmodellen nuläge, önskat läge, hinder och resultat (NÖHR) hittade Nasim Oveissi och projektledarkollegan Sten Liljedahl snabbt rätt metod för att kunna lyfta de halländska industriföretagen och göra dem mer attraktiva som arbetsgivare.

Projektet bestod av tre delar med olika fokusområden. Sten Liljedahl ansvarade för delprojekten Uppsökande verksamhet mot företag och Samverkan, lärande och strukturuppbyggnad. En viktig lärdom från IUC Hallands tidigare arbete är att företagens behov ser olika ut. För Sten Liljedahl har det varit viktigt att vara öppen inför mötet med företagen. Att se varje besök som ett vitt blad istället för att placera dem i ett fack. I den uppsökande verksamheten har IUC Halland och kommunernas näringslivsenheter gjort gemensamma besök hos företagen.

- Genom coachningsmodellen kunde vi hjälpa företagen att hitta rätt och tack vare samarbetet med kommunerna har vi kunnat påskynda processer som fastnat. Ett bygglovsärende som kört fast fick vi löst till exempel. När vi går ut tillsammans med kommunen så får vi större legitimitet och vi får en större handlingskraft, säger Sten Liljedahl.

Av de 104 företag som projektet besökte har 70 procent, efter att ha inventerat sina behov, valt att gå vidare med nya aktiviteter, som att delta i andra projekt, ta stöd via utvecklingscheckar eller köpa in extern kompetens med egna medel.

Många av de företag som deltog i Kunskapslyftet upplevde att de fick en bättre kontakt med skolan och möjlighet att visa upp fördelarna med att arbeta inom industrin. Företagen har också lyft att de gemensamma aktiviteterna har gett dem möjlighet att dra fördel av elevernas tankesätt och syn på världen. Skolan i sin tur lyfte projektet som en lyckad insats som stärkte skolan i sin kärnverksamhet och eleverna fick genom praktiken en känsla för hur en framtid inom industrin kan se ut.

Om projektet

  • Projektet ”Smart industri Halland” pågick från januari 2019 till mars 2021 och finansierades genom uppdraget Smart industri i regionerna - en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.
  • För att säkra industrins kompetensförsörjning startade Kunskapslyftet – en satsning som visar ungdomar att industrin är en spännande arbetsplats med bra karriärmöjligheter.
  • Genom att följa och studera upplevelsen hos 150 praktikelever inom grundskolan och gymnasiet analyserade projektet hur attraktiva företagen upplevs som framtida arbetsgivare. Analysen visade att eleverna uppskattar att vara delaktiga, att ta ansvar och att skapa värde för andra.
  • Genom praktiken fick eleverna en känsla för hur en framtid inom industrin kan se ut. Nu vet både företagen och skolan vad som krävs för en smart och hållbar industri.

Kontakt