Tillväxtverket

Vad är det vi mäter och hur?

Här hittar du fördjupad information om Tillväxtverkets undersökningar om turism.

Inkvarteringsstatistiken

Inkvarteringsstatistiken redovisar gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige. Variabler som redovisas är kapacitet, beläggning, logiintäkter samt gästernas hemland.

Statistiken är en totalundersökning med svarsplikt för samtliga hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio bäddar.

Statistiska Centralbyrån (SCB) är Tillväxtverkets leverantör för inkvarteringsstatistik.

Undersökning om utländskt resande - IBIS

Tillväxtverket genomför en nationell gränsundersökning, IBIS (Inkommande Besökare i Sverige). Undersökningen ska ge svar på frågor om totala volymer på inresandet uppdelat på olika kategorier och målgrupper samt under olika tider på året. Syftet är också att samla in information om utlägg uppdelat på ändamål för att kunna ge ett bra underlag till Nationalräkenskaperna (SCB) och de så kallade TSA-beräkningarna (Tourism Satellite Account).

Undersökningens resultat från 2019-2020 kommer att publiceras under år 2021.

Turistsatelliträkenskaper

Turistsatelliträkenskaper/Tourism Satellite Account (TSA) mäter turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige. Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska besökares direkta konsumtion av varor och tjänster i Sverige. Turismräkenskaperna är kopplade till de svenska nationalräkenskaperna, vilket innebär att det är svenska företags ekonomi som summeras. Utländska företag, bl a inom transportsektorn, som är involverade i svensk turism summeras i sina respektive länders nationalräkenskaper.

Förutsättningen för att kunna genomföra TSA-beräkningarna är att det finns tillgång till data om turisters utlägg fördelat på ändamål, statistik över boende, transporter och resevalutaflöden. Det är bland annat av dessa orsaker som Tillväxtverket behöver säkra tillgång till data genom de ovan uppräknade undersökningarna. Beräkningarna görs på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på SCB, enligt internationellt accepterad metodik, framtagen av bl a UNWTO.