Tillväxtverket

Utvecklings­arbete turism­statistik

För att bibehålla kvalitet och relevans i turismstatistiken genomför Tillväxtverket ett löpande kvalitets- och utvecklingsarbete.

Tillväxtverket har idag formellt ansvar för två undersökningar inom turismstatistik:

 • Inkvarteringsstatistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken (Statistikförordningen)
 • Konsumentdata om svenskars resande som regleras via Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism.

Utöver dem genomför Tillväxtverket på eget initiativ:

 • Turistsatelliträkenskaper (TSA) som mäter näringens förädlingsvärde, omsättning, export och sysselsättning
 • Gränsundersökningen IBIS – som mäter Inkommande Besökare I Sverige
 • Enkätundersökningen Företagens Villkor och Verklighet som kartlägger förutsättningar och hinder för tillväxt för företag i besöksnäringen.

Löpande kvalitets- och utvecklingsarbete

Tillväxtverket genomför löpande kvalitetsarbete för att utveckla och förbättra statistiken. Det handlar bland annat om att hantera och delta i:

 • Utmaningar vad gäller metodval och datakvalitet
 • Digitaliseringens effekter på konsumentbeteende och statistikinsamling
 • Internationellt samarbete med Eurostat, UNWTO för metodutveckling, internationella krav och rekommendationer.

Turismstatistiken bygger på internationellt uppsatta metoder och definitioner för ökad jämförbarhet mellan länder. Andra länder uttrycker samma utmaningar för framtiden. I takt med en minskad vilja att svara på undersökningar ökar osäkerheten i statistiken. Behovet av att utveckla nya sätt att mäta och kombinera statistik från olika källor ser ut att vara en viktig väg framåt.

Aktuella utvecklingsprojekt:

 • Utvecklingsprojekt av Turismsatellitkontot (TSA). Projektet syftar till att genomlysa och utveckla turismsatellitkontot genom att gå igenom källor för indata, beräkningssteg och utdatatabeller. SCB utför uppdraget i samarbete med Tillväxtverket. Resultatet av projektet kommer sannolikt implementeras i TSA-beräkningarna våren 2020 då också en allmän översyn av nationalräkenskaperna med mer omfattande revideringar av års- och kvartalsdata tillbaka i tiden (tidsserien) planeras.
 • Utvecklingsprojekt för att lösa problematiken med saknad inrapportering av hemland (uppgift saknas) för hotellgäster i inkvarteringsstatistiken. Projektet drivs av Tillväxtverket i samarbete med Visita och SCB.
 • Utveckling av undersökningen Svenskars resande (befolkningens turismresor i Sverige och utomlands). Från och med 2017 är SCB genomförare av undersökningen. Under våren 2020 går Tillväxtverket igenom bland annat viktning, imputeringar och hantering av extremvärden tillsammans med SCB för att säkerställa kvalitet i levererade data.
 • En ny undersökning av utländska besökare (IBIS). Den nya undersökningen startade 2019 (flygplatser, hamnar, tåg, samt en pilotundersökning på bensinstationer och gästhamnar) och kommer att genomföras ungefär vartannat år framöver där man genomför olika delundersökningar olika år. Vissa mindre justeringar och anpassningar kommer att genomföras under året. Resultaten från IBIS-undersökningen är en viktig del av utvecklingen av turismsatellitkontot (TSA).
 • Tillväxtverket ser just nu över användandet av nya källor för statistikinsamling genom bland annat ett nordiskt projekt för kartläggning av förutsättningarna att använda positioneringsdata från mobiltelefoner för turismstatistik. Under 2019 genomfördes en förstudie i ett nordiskt projekt beslutat av Nordiska ministerrådet, finansierat av Nordic Innovation och i samarbete med samtliga nordiska länder. Tillväxtverket hade rollen som lead partner och anlitade företaget Analysys Mason att utföra uppdraget. Under 2020 planeras ett genomförandeprojekt som fortsättning på förstudien. Tillväxtverket projektleder ansökansprocessen.