Tillväxtverket

Huvudresultat från Företagens villkor och verklighet 2020

Tillväxtverkets senaste omgång av enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet slutfördes i januari 2020, det vill säga innan Coronakrisen bröt ut. Resultaten visar bland annat att färre småföretag vill växa genom att anställa och att andelen småföretag som ser lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder ligger kvar på samma nivå som 2017.

Undersökningen genomfördes innan Coronakrisen

Undersökningen Företagens villkor och verklighet genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020, det vill säga före coronakrisen. Därför genomför Tillväxtverket en uppföljningsundersökning hösten 2020 för att undersöka hur krisen har påverkat de svenska små och medelstora företagen. Först därefter kommer en mer omfattande rapport att publiceras. I väntan på denna redovisas här svaren på några av huvudfrågorna i den undersökning som genomfördes strax före coronakrisen. Redovisningen gäller främst småföretag med 0–49 anställda eftersom det är dessa vi har tidsseriedata för. Gröna näringar finns inte med i den branschuppdelade statistik som nu presenteras eftersom vi inte har tidsserier för denna bransch. Mer statistik om Gröna näringar kommer att publiceras senare. Vissa andra resultat från undersökningen publiceras på andra delar av statistiksidorna. Se länkar i slutet av denna artikel.

Färre företag vill växa genom att öka antalet anställda

Under perioden 2008–2020 minskade småföretagens vilja att växa totalt sett från 76 till 69 procent. Framför allt är det viljan att växa genom att både öka antalet anställda och omsättningen som har minskat. Här ser vi en minskning från 46 till 37 procent under den aktuella perioden. Denna minskning är statistiskt säkerställd. Däremot ligger andelen som vill växa enbart genom att öka omsättningen kvar på ungefär samma nivå år 2020 som den låg på år 2008.

Viljan att växa bör inte ha påverkats så mycket av coronakrisen eftersom den visar vart företagsledaren strävar med företaget om det fanns möjlighet. Tillväxtviljan bör därför rimligen inte betraktas som en konjunkturindikator.

Tillväxtviljan har framför allt minskat över tid i mikroföretagen

Det är framför allt i företag utan anställda och med 1–9 anställda som vi ser en minskad tillväxtvilja. I de lite större småföretagen med 10–49 anställda däremot ligger tillväxtviljan kvar på ungefär samma nivå år 2020 som den gjorde år 2008. Det gäller även viljan att växa genom att anställa fler personer.

 Nu minskar även tjänsteföretagens vilja att växa genom att anställa

Tillväxtviljan har sjunkit både bland industriföretagen och tjänsteföretagen under perioden 2008-2020, men bland industriföretagen är minskningen i andelen som vill växa genom att anställa betydligt mindre än bland tjänsteföretagen. Denna minskade vilja att växa genom att anställa bland tjänsteföretagen är statistiskt säkerställd både för hela perioden 2008–2020 och mellan 2017 och 2020. Tidigare har tjänsteföretagen var betydligt mer inriktade på att växa genom att anställa än industriföretagen.

 Tillväxtviljan minskar i samtliga län

På länsnivå ser vi en minskad tillväxtvilja i alla län under perioden 2008–2020. I många fall är den minskade viljan att växa genom att anställa statistiskt säkerställd. Däremot är det få förändringar i tillväxtviljan mellan år 2017 och 2020 som statistiskt säkerställda på länsnivå.

År 2020 var tillväxtviljan i småföretagen högst i Stockholms län, följt Jönköpings, Hallands och Blekinge län (se diagram nedan). Lägst var den i Dalarnas, Gotlands och Värmlands län. Få av skillnaderna mellan länen är dock statistiskt säkerställda.

 Kompetensförsörjningen och lagar om myndighetsregler största tillväxthindren

Bristande tillgång på lämplig arbetskraft, lagar och myndighetsregler samt brist på egen tid är de faktorer som störst andel småföretag anger som tillväxthinder. Därefter kommer tillgång till lån och krediter och kapacitet i nuvarande lokaler.

Vissa av dessa tillväxthinder kan efter att undersökningen genomförts ha påverkats av coronakrisen. Det gäller till exempel tillgången på lämplig arbetskraft, medan andra tillväxthinder som lagar och myndighetsregler troligen påverkats mindre. Andra faktorer som tillgång till bredband kan till och med antas bli ett större tillväxthinder till följd av den sociala distanseringen och den till tilltagande digitaliseringen som blivit en följd av krisen. Hur det ligger till med detta får vi en tydligare bild av i början av 2021 när uppföljningsundersökningen är klar.

 Lagar och myndighetsregler har inte ökat som tillväxthinder under de senaste åren

Sett till hela perioden 2008–2020 har andelen som ser lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder minskat. Denna minskning är statistiskt säkerställd. Som lägst var denna andel år 2014. Därefter har den stigit något. Mellan 2017 och 2020 är dock skillnaden marginell. Lagar och myndighetsregler har alltså inte ökat som tillväxthinder under de senaste åren.

Bristande tillgång till lämplig arbetskraft har ökat markant som tillväxthinder under senare år. Sedan år 2017 ses denna brist som det klart största tillväxthindret av småföretagen. Andelen som ser denna faktor som ett stort tillväxthinder förefaller samvariera med konjunkturen. Därför kan man förvänta sig att detta tillväxthinder kommer att minska något till följd av Coronakrisen.

Brist på egen tid har tappat som tillväxthinder för företagen under perioden 2008–2020. En viktig orsak till detta är troligen att detta hinder specificerades år 2014 till Brist på egen tid för företagets kärnverksamhet och strategiska frågor. Därefter har andelen som ser detta som ett stort hinder legat på ungefär samma nivå.

Tillgång till lån och krediter har under hela perioden ansetts vara ett stort tillväxthinder av cirka 10 procent av småföretagen. Under perioden 2008–2020 har det dock en viss ökning skett i denna andel som även är statistiskt säkerställd. Ökningen skedde främst mellan 2008 och 2011, det vill säga i samband med finanskrisen.

 Länkar till övriga resultat från undersökningen som publicerats på andra sidor

Vi har publicerat fler resultat från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2020 på andra sidor:

Tillväxthinder

Tillväxtvilja

Innovationsförmåga

Kapitalförsörjning

Konkurrens från andra företag

Internationalisering

Ytterligare resultat kommer att släppas efterhand från undersökning och läggas ut på denna webbplats.

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2020

  • Cirka 28 500 små och medelstora företag har kontaktats. Cirka
    9 400 företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 33 procent.
  • Undersökningens resultat är representativa för cirka 356 000 företag.
  • Företag med en omsättning på mindre än 400 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
  • Urvalet är stratifierat på bransch, storlek, länsgrupp samt företagsledarens kön, ålder och bakgrund.
  • Enkätundersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor med ett antal fördjupningar.
  • Undersökningen Företagens villkor och verklighet har tidigare genomförts 2002, 2005, 2008 och 2011, 2014 och 2017.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9184