Tillväxtverket
Infografik

Turismens årsbokslut 2021

Turismen i Sverige har börjat återhämta sig sedan coronapandemin. Under år 2021 ökade turismkonsumtionen med 16 procent jämfört med föregående år. Den inhemska turismen har klarat pandemin bäst, även om det finns stora skillnader mellan olika segment. Turismkonsumtionen från utländska besökare är däremot fortsatt starkt påverkad av nedgången år 2020.

År 2021 uppgick den totala turismkonsumtionen i Sverige till 249 miljarder kronor. Den största delen var från inhemsk turism, det vill säga från svenskars egen turismkonsumtion i Sverige. Totalt uppgick den inhemska turismen till 192 miljarder kronor år 2021. Resterande 57 miljarder kronor var från utländska besökare.

Läs rapporten Fakta om svensk turism 2021

Under coronapandemin har alla typer av turismkonsumtion minskat och totalt har turismkonsumtionen i Sverige minskat med 19 procent sedan år 2019. Den inhemska konsumtionen har klarat sig något bättre och minskade med 6 procent under samma period. Turismkonsumtionen från utländska besökare har däremot inte återhämtat sig på samma sätt och har minskat med 43 procent jämfört med två år tidigare.

Miljarder kronor

Turismkonsumtion i Sverige, miljarder kronor i 2021 års priser
 2015201620172018201920202021
Total turism i Sverige279,7292,3298,5308,5305,9214,9248,8
Inhemsk turism191,3197,9194,9206,0204,9167,1191,7
Utländsk turism i Sverige88,594,5103,6102,5101,047,857,1

Turister konsumerar främst varor

Turismkonsumtionen i Sverige kan delas in i olika typer av utgifter. Den största delen av konsumtionen utgörs normalt av utgifter för olika typer av varor. Så var även fallet år 2021 då varuinköp stod för 31 procent av den totala turismkonsumtionen i Sverige. Därefter följde utgifter för olika typer av tjänster så som inkvartering och restaurang (16 respektive 11 procent).

Pandemin har främst haft effekt på konsumtionen av flyg. Flyg stod för 9 procent av utgifterna år 2019 men år 2021 hade andelen minskat till 5 procent.

Procent

Fördelning av svenska och utländska turisters konsumtion på typ av utgift år 2021
 InkvarteringFritidshusRestaurangFlygÖvriga transporterHyrbil, etcResebyråKulturSport och fritidVarorÖvrigt
Andel15,6 %10,3 %10,9 %5,2 %7,8 %3,0 %4,8 %4,3 %1,7 %30,6 %5,8 %

Turismens andel av BNP var 1,9 procent

Turismens bidrag till den svenska samhällsekonomin (mätt som andel i relation till BNP) har varit mellan 2,4 och 2,7 procent under åren 2015 till år 2019. Under pandemin har däremot turismens andel minskat, även om den ökade något det senaste året. År 2021 uppgick den till 1,9 procent.

Procent

Turismens andel av BNP per år
 2015201620172018201920202021
Andel2,6 %2,7 %2,6 %2,6 %2,4 %1,7 %1,9 %

Färre sysselsatta men fler arbetade timmar inom turism

Turismkonsumtionen ger effekt på sysselsättningen både inom turismbranscher och inom andra branscher i Sverige. Under år 2021 arbetade i genomsnitt 101 000 personer med att möta turisternas efterfrågan på olika varor och tjänster. Jämfört med år 2020 är det en minskning med 2 procent.

Antalet arbetade timmar uppgick till 157 miljoner under år 2021 vilket motsvarar en ökning på 3 procent sedan föregående år. Det innebär att färre personer arbetade fler timmar jämfört med år 2020 vilket i sin tur tyder på att fler började arbeta heltid eller fler timmar än tidigare.

Antal

Turismens medelantal sysselsatta och arbetade timmar (mätt i 1 000-tal)
 2015201620172018201920202021
Antal arbetade timmar (tusentals timmar)211 528,0218 706,0207 293,0210 825,0211 035,0152 457,0157 443,0
Medelantal sysselsatta under året116 031,0117 423,0133 368,0133 173,0134 981,0103 041,0101 451,0

Mer statistik om turism?

Tillväxtverket publicerar varje år rapporten Fakta om svensk turism. I rapporten används bland andra turismräkenskaperna och den officiella inkvarteringsstatistiken för att presentera turismens effekt på svensk ekonomi och sysselsättning under det gångna året.

Här hittar du fler av Tillväxtverkets rapporter och undersökningar om turism

Här hittar du mer information om turismräkenskaperna

Kontakt

Amanda Stenström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6694