Tillväxtverket
Infografik över nyckeltal

Turismens årsbokslut 2020

År 2020 drabbades turismsektorn i Sverige och världen av en plötslig efterfrågekris genom utbrottet av coronapandemin. Detta fick till följd att turismkonsumtionen i Sverige minskade med 38 procent jämfört med 2019.

I Sverige minskade turismkonsumtionen med 38 procent under 2020 jämfört med året innan. Under pandemin har den inkommande turismen från utlandet påverkats mest. Den utländska turismkonsumtionen i Sverige minskade med 52 procent under 2020 jämfört med föregående år medan den svenska turismkonsumtionen minskade med 29 procent.

Här finns hela rapporten Fakta om svensk turism 2020

Turismkonsumtion inom många varugrupper

Den totala turismkonsumtionen fördelas på flera olika varugrupper. Handeln stod för den största andelen som uppgick till drygt 30 procent av den sammanlagda turismkonsumtionen 2020. Därefter följde Fritidshus och Inkvartering som stod för 13 procent respektive 12 procent vardera. Fördelningen på dessa produktgrupper har varit relativt stabil över tid. Effekterna av pandemin orsakade framför allt förändringar inom två produktgrupper – Fritidshus och Flyg. Andelen utlägg på Fritidshus ökade till 13 procent under 2020 jämfört med 8 procent 2019. Andelen utlägg på flyg minskade till 4 procent av den sammanlagda turismkonsumtionen i Sverige år 2020 från 9 procent år 2019.

Turismens andel av BNP sjönk till 1,6 procent

Turismens bidrag till samhällsekonomin, mätt som andel i relation till BNP har legat mellan 2,4 och 2,7 procent under åren 2015 till 2019. År 2020 sjönk den till 1,6 procent vilket motsvarar en minskning av turismens förädlingsvärde med 33 procent jämfört mot föregående år beräknat i 2020 års priser.

Medelantalet sysselsatta i turismen minskade med 9 procent

Under 2020 uppgick medelantalet sysselsatta inom turism till drygt 123 000, en minskning med knappt 9 procent jämfört med året innan. Turismen har varit en av de hårdast drabbade sektorerna under pandemin som slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel som alla utgör viktiga delbranscher inom turismen.

Ny räknemetod från 2019

Nationalräkenskaperna har reviderats efter en ny standard och turisträkenskaperna tas från och med 2019 fram efter den nya standarden. Förädlingsvärden redovisas nu inklusive skatter. Tidigare har publiceringar av turismens utveckling redovisats både i löpande och fasta priser men från och med 2019 presenteras den endast i fasta priser (2020 års prisnivå).

Turisträkenskaper baseras på preliminära siffror till 36 månader efter publicering. Det innebär att tidigare publicerade uppgifter från turisträkenskaper inte är jämförbara med de som nu publiceras.

Läs mer om turisträkenskaperna

Mer statistik om turism?

Här hittar du fler rapporter och undersökningar om turism

Kontakt

Fredrik Junkka
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9252