Tillväxtverket

Logiintäkterna minskade med 47 procent under 2020

Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Preliminär statistik för 2020 visar att gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige minskade med 36 procent jämfört med 2019. Logiintäkterna uppgick till 16,8 miljarder, en minskning med 47 procent jämfört med föregående år.

Under 2020 uppmättes drygt 43,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, vilket innebar en minskning med 36 procent jämfört med 2019. Under perioden mars till december 2020, det vill säga sedan utbrottet av coronaviruset, uppgick gästnätterna till drygt 35 miljoner, en minskning med 41 procent jämfört med motsvarande period året innan. De svenska gästnätterna uppgick under 2020 till drygt 38 miljoner, vilket var en minskning med 24 procent jämfört med 2019. Antalet utländska gästnätter minskade under 2020 kraftigt och uppgick till drygt 5,2 miljoner, en minskning med 70 procent jämfört med föregående år.

Gästnätterna minskade i alla län

Jämfört med 2019 minskade gästnätterna under 2020 för alla Sveriges län. Störst relativ minskning hade Stockholms län, följt av Västra Götalands och Kronobergs län. Antalet gästnätter i Stockholms län uppgick till drygt 6,9 miljoner, vilket innebar en minskning med 55 procent. Västra Götalands län med sina 6,1 miljoner gästnätter minskade med 42 procent medan gästnätterna i Kronobergs län uppgick till cirka 610 000 gästnätter, vilket var en minskning med 41 procent jämfört med 2019.

Minst relativ minskning hade Gävleborgs län, följt av Blekinge län samt Hallands län och Västernorrlands län. Antalet gästnätter i Gävleborgs län minskade med 15 procent och uppgick till cirka 1,16 miljoner. I Blekinge län uppgick gästnätterna under 2020 till drygt 835 000, ett tapp med 18 procent. Gästnätterna i Hallands län och Västernorrlands län uppmättes till 2,37 miljoner respektive drygt 1 miljon gästnätter, en minskning med 20 procent för vartdera län jämfört med 2019.

Kraftig minskning av utländska gästnätter

Redan under årets två första månader visade gästnätterna från utlandet en minskning med ett par procent jämfört med motsvarande månader året innan. I samband med utbrottet av coronaviruset i mars 2020 minskade gästnätterna kraftigt. Störst minskning uppmättes under april månad, 88 procent jämfört med april 2019.

Gästnätterna för Sveriges största utländska marknader, det vill säga Norge och Tyskland, uppgick under 2020 till cirka 443 000 respektive 942 000, en minskning med 87 procent respektive 72 procent jämfört med 2019. De danska gästnätterna uppgick till drygt 674 000, vilket var en minskning med 50 procent jämfört med 2019 medan gästnätterna från Finland uppgick till cirka 149 000, en minskning med 75 procent jämfört med 2019

Boendeform och logiintäkter

Den relativa minskningen av logiintäkterna var högre än den relativa minskningen av antalet gästnätter. Det beror på att den genomsnittliga logiintäkten per gästnatt för hotell och vandrarhem minskade under 2020 jämfört med 2019. De totala logiintäkterna för kommersiella boendeanläggningar i Sverige uppgick under 2020 till drygt 16,8 miljarder kronor vilket var en minskning med drygt 14,7 miljarder kronor eller 47 procent jämfört med 2019.

Gästnätter på hotell uppgick till cirka 22,5 miljoner, vilket motsvarar en minskning med 43 procent jämfört med 2019. Logiintäkterna uppgick till 12,9 miljarder kronor, ett tapp med 51 procent jämfört med året innan.

På campingar, registrerades cirka 12,8 miljoner övernattningar, en minskning med 24 procent jämfört med 2019. Logiintäkterna på campingar, uppmättes till cirka 1,7 miljarder kronor, en minskning med 20 procent jämfört med året innan.

På vandrarhem, minskade gästnätterna under 2020 med 40 procent jämfört med 2019 till cirka 2,17 miljoner. Logiintäkterna för vandrarhem uppgick till cirka 650 miljoner kronor, vilket var en minskning med 43 procent.

I stugbyarna minskade gästnätterna med 27 procent till cirka 2,4 miljoner. Logiintäkterna uppgick till drygt 664 miljoner, en minskning med 25 procent jämfört med 2019.

Om statistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken beskriver kapacitet, beläggning, kapacitetsutnyttjande samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter och campingplatser.

Statistiken publiceras i Statistikdatabasen Sveriges Statistiska Databaser SSD.

Där kan användaren göra egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i Statistikdatabasen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Hantering av mätproblem relaterade till Coronapandemin

I och med spridningen av covid-19 har möjligheten till resande och boende i och till Sverige påverkats. Samtliga anläggningstyper inom ramen för inkvarteringsstatistiken visar på en förändrad beläggning. Campingverksamheten har bland annat påverkats på så sätt att utländska säsongscampare (längre bokningar, säsongsvis) inte har haft möjlighet att utnyttja sina säsongsplatser på samma sätt som tidigare säsonger. Därmed har beräkningsmodellen för att skatta dessa gästnätter tillfälligt anpassats till rådande situation. Något förenklat antas minskningen av antalet gästnätter avseende säsongsboende motsvaras av samma förändring i beläggning som för det som benämns som daggäster (kortare bokningar). Värt att notera är att besökare från Norge står för en stor del av de sålda säsongsabonnemangen på svenska campinganläggningar.

Inför publiceringen av den preliminära statistiken augusti har metoden för beräkningen av de utländska gästnätterna (säsongsboende) justerats för att tydligare spegla beläggningen utifrån de omständigheter som har gällt under våren och sommaren.

Tidigare publicerad statistik avseende 2020 är preliminär och uppdateras i samband med att ny månadsstatistik publiceras. Den tillfälliga förändringen i beräkningsmetoden som nu införs kommer att synas genom att antalet utländska gästnätter under april - juli 2020 har minskat jämfört med tidigare publicerad preliminär statistik.

Tabeller att ladda ned

Inkvarteringsstatistik för december 2020 Excel, 116.5 kB.

Kontakt

Abboud Ado
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9289