Tillväxtverket

Turismens årsbokslut 2019

Under 2019 ökade turismkonsumtionen med 0,7 procent från föregående år. Utländska turisters konsumtion minskade under samma period med 2,5 procent och stod för 33 procent av den totala konsumtionen.

Statistik siffror med grafik. Bild på kontokort med siffran 306 miljarder för turismens omsättning. Resväska med siffran 100 miljarder för Turismens exportvärde. Bild på två personer med siffran 126 000 för sysselsatta inom turism.

Turismkonsumtionen i Sverige uppgick till 306 miljarder kronor under 2019. Det är en ökning med 0,7 procent jämfört med föregående år eller 5 miljarder kronor. Svenska turisters konsumtion i Sverige var 206 miljarder och ökade med 2,3 procent jämfört med föregående år. Utländska turisters konsumtion i Sverige uppgick till knappt 100 miljarder år 2019. Jämfört med föregående år motsvarar det en minskning på 2,5 procent. Svenska turisters konsumtion i Sverige utgjorde 67 procent medan 33 procent bestod av utländsk turismkonsumtion i Sverige.

Konsumtion inom många varugrupper

Den totala turismkonsumtionen i Sverige fördelas på flera varugrupper. År 2019 stod konsumtionen i handeln för 35 procent, följt av kostnader för boende och inkvartering på 22 procent. Transporter stod totalt för 19 procent av turismkonsumtionen.

Turismen utgör 2,5 procent av Sveriges BNP

Turismens förädlingsvärde som kan beskrivas som bidraget till samhällsekonomin som helhet, uppgick till 127 miljarder kronor eller 2,5 procent av BNP år 2019. Det är en real ökning med 0,6 procent mot föregående år. Turismens andel av BNP har varit relativt stabil mellan 2017 till 2019 på cirka 2,5 procent. Det innebär att värdet för det svenska samhället som skapas av turismen har följt den genomsnittliga utvecklingen i den svenska ekonomin under dessa år.

Turism skapar jobb

Sysselsättningen som ett resultat av turism var år 2019: 102 000 årsarbetskrafter, i genomsnitt 126 000 sysselsatta eller 192 miljoner arbetade timmar. I jämförelse med föregående år minskade antalet årsarbetskrafter med 1 procent, det genomsnittliga antalet sysselsatta ökade med 1 procent och antal arbetade timmar var oförändrat. Det kan tolkas som att det var något fler personer som arbetade med turism 2019 än under föregående år, men att deras arbetstid var
mindre omfattande (till exempel säsongsanställning och deltid).

Under 2017-2019 har turismen stått för 2,4 procent av medelantal sysselsatta och 2,3 procent av antalet arbetade timmar. Att turismen har samma andel av både antal sysselsatta och arbetade timmar samtliga år innebär att sysselsättningen från turism har utvecklats i samma takt som sysselsättningen i näringslivet i stort.

Ny räknemetod från 2019

Nationalräkenskaperna har reviderats efter en ny standard och turisträkenskaperna tas från och med 2019 fram efter den nya standarden. Förädlingsvärden redovisas nu inklusive skatter. Tidigare har publiceringar av turismens utveckling skett i löpande priser men från och med 2019 presenteras den i fasta priser (2019 års prisnivå).

Det innebär att 2019 års siffror på turismkonsumtion, förädlingsvärde och sysselsättning hamnar på en ny nivå och att utvecklingen över tid blir i real tillväxt istället för som tidigare i nominell tillväxt. Detta innebär också att tidigare publicerade uppgifter från turisträkenskaper inte är jämförbara med de som nu publiceras. Vi har dock räknat om hela perioden 2017-2019 som redovisas i tabellerna ovan efter den nya standarden.

Läs mer om turisträkenskaperna

Öppna data Turisträkenskaper 2017-2019

Öppna data 2019 Excel, 107.8 kB.

Öppna data 2018 Excel, 108.9 kB.

Öppna data 2017 Excel, 150.3 kB.

Mer statistik om turism?

Här hittar du fler rapporter och undersökningar om turism

Kontakt

Fredrik Junkka
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 - 681 9252