Tillväxtverket

Turismens årsbokslut 2017 

År 2017 blev ett starkt år för turismen i Sverige. Den totala turismkonsumtionen ökade med 7,4 procent jämfört med 2016 vilket är den kraftigaste ökningen sedan 2006. Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar en starkare utveckling vad gäller export och sysselsättningstillväxt.

Infografik över turismens årsbokslut 2017. Innehållet i infografiken beskrivs i text i anslutning till bilden.

Turismen i Sverige omsatte 317 miljarder kronor år 2017

De samlade turismutgifterna i Sverige 2017 ökade med 7,4 procent till 317 miljarder (motsvarande en volymökning på 5,5 procent) vilket är den högsta tillväxttakten för turismen sedan 2006. Förklaringen ligger främst i en stark ökning av de utländska besökarnas konsumtion i Sverige. Här ser vi en ökning på 11 procent 2017 jämfört med året innan. Av den totala turismkonsumtionen i Sverige svarar utländska besökare nu för drygt 42 procent. För svenska besökare i Sverige ökade turismutgifterna med 4,6 procent under 2017.

Turismen utgör knappt 3 procent av Sveriges ekonomi

Turism och resande står för en oförändrad och stabil relation till BNP och steg svagt till 2,8 procent under 2017. Förändringar i andelarna har snarare att göra med upp- och nedgångar i ekonomin i stort än med upp- eller nedgångar inom turismen. För att få en uppfattning om turismens relativa storlek i förhållande till andra branscher så bidrar exempelvis handeln med cirka 11 procent av BNP, tillverkningsindustrin med 15 procent medan finans- och försäkringsbranschens BNP-andel ligger omkring 5 procent.

Turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala export

Den samlade konsumtionen från utländska besökare i Sverige, turismens exportvärde, uppgick år 2017 till 134 miljarder kronor, en ökning med 11,4 procent jämfört med förra året. Sveriges totala export ökade under samma period med 7,0 procent. Turismens exportvärde har under perioden 2000 till 2017 ökat med 93 miljarder kronor eller närmare 230 procent i löpande priser. Av turisternas totala konsumtionsutgifter på 317 miljarder stod utländska besökare för 42 procent. Denna andel har successivt stigit under 2000-talet. År 2000 var andelen 27,1 procent.

Sysselsättningstillväxten högre inom turism

Antalet sysselsatta inom turismsektorn uppgick till 175 800 under 2017, en ökning med 6,4 procent jämfört med året innan. Under 2017 tillkom 10 600 nya jobb inom turismen (mätt som genomsnittligt antal anställda under året). Sysselsättningstillväxten för svensk ekonomi som helhet låg under motsvarande period på 2,3 procent. Sedan 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 34 procent medan den totala sysselsättningen under motsvarande period har ökat med 16 procent. En betydande del av turismens ökning har kommit efter 2010.

Inhemsk turism ökar

Svenskarnas turismkonsumtion i Sverige steg med 4,6 procent år 2017 till totalt 183,5 miljarder kronor vilket är den största ökningen sedan år 2012. De stora posterna för den inhemska turismen var boende, resor och transporter samt varuinköp. Dessa poster stod sammanlagt för 75 procent av svenskarnas totala turismkonsumtion i Sverige. De största utgiftsökningarna jämfört med 2016 återfinns inom boende som ökade med 9 procent till totalt 55,2 miljarder, och restaurang som ökade med 5,5 procent till totalt 16,5 miljarder kronor under 2017.

Mer statistik om turism?

Här hittar du fler rapporter och undersökningar om turism

Kontakt

Martin Daniels
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 39

Sofi Sjöberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02